HELSE NORDS NETTSIDER, 2. OKTOBER 2014


Høring om spesialistutdanning:

Store konsekvenser for mindre sykehus


Styret i Helse Nord har svart på Helsedirektoratets høring om ”Legers spesialiststruktur og organisering av akuttmottak”. Høringsforslaget kan få store konsekvenser for Helse Nords sykehusstruktur, tjenestetilbud, økonomi, rekruttering og stabilisering av legespesialister.


Helsedirektoratets forslag legger til grunn at den akuttkirurgiske beredskapen på sykehusene skal bæres av gastrokirurger.
En slik løsning vil kreve seks til åtte gastrokirurger pr. vaktlag, med tilhørende arbeidsoppgaver og befolkningsgrunnlag. Mindre sykehus vil få store utfordringer med å rekruttere og utdanne tilstrekkelig med gastrokirurger. 

Økt kvalitet for pasientene

Helsedirektoratets høring om ”Legers spesialiststruktur og organisering av akuttmottak” oppfattes av styret i Helse Nord som en fremtidsrettet kvalitetsreform, hvis intensjoner styret stiller seg bak.
Økt spesialisering av kompetansen hos leger, samt den nye spesialiteten i mottaks- og indremedisin, bidrar således til økt kvalitet for pasientene.

Akuttkirurgisk beredskap

Små sykehus kan vanskelig etablere gastrokirurgiske vaktlag slik forslaget legger opp til, noe som på sikt vil føre til tap av akuttkirurgisk beredskap.
Akuttkirurgisk beredskap påvirker sykehusets andre funksjoner, som for eksempel muligheten til å opprettholde fødeavdeling med beredskap for keisersnitt.

Betydelige konsekvenser

På sikt kan forslaget derfor få betydelige konsekvenser for Helse Nords lokalsykehusstruktur ved at endringen vanskeliggjør muligheten til å opprettholde kirurgisk akuttberedskap.
Helsedirektoratets forslag har derfor sentraliserende konsekvenser og forsterker den pågående sentraliseringen som følger av faglig utvikling. 

Lokalt tilbud

Samtidig er det viktig at det finnes et lokalt tilbud til de vanligste og mest utbredte lidelsene. Den faglige utviklingen med stadig sterkere spissing gjør det utfordrende å etablere og opprettholde robuste fagmiljø innen alle fagområder. Det rammer særlig de mindre sykehusene og må veies opp mot hensynet til at pasientene i Helse Nord skal ha et likeverdig behandlingstilbud der kvaliteten følger nasjonale standarder og retningslinjer.

Styrets vedtak i saken:
1.Styret i Helse Nord RHF vedtar høringsuttalelsen ad. Legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak – høring fra Helsedirektoratet.
2.Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å sørge for at legenes spesialitetsstruktur og organiseringen av akuttmottak utformes på en måte som sikrer likeverdige spesialisthelsetjenester for befolkningen i Nord-Norge.
3.Styret ber videre om at fagområdene psykisk helsevern og rusmiddelavhengighet vies større oppmerksomhet i den endelige strukturen. I tillegg bør pasientsikkerhet inngå i de langsgående kompetansemodulene for alle spesialiteter.
4.De økonomiske konsekvensene av forslaget om legers spesialitetsstruktur og organisering av akuttmottak må beregnes tilstrekkelig.
5. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet om å se nærmere på utdannings- og spesialiseringsstrukturen for allmenn- og samfunnsmedisin for å sikre kompetansen i sykehjems- og kommunehelsetjenesten i lys av samhandlingsreformen.