torsdag 22. mars 2012

Håkon Brox ny leder i Støtteforeninga for Harstad SykehusÅrsmøtet til Støtteforeninga for Harstad Sykehus var særdeles fornøyd med at Håkon Brox lot seg overtale til å bli ny leder etter at Jorunn Sande Karlsen på eget ønske nå gikk av etter 4 år som leder. 


Med seg i styret får Håkon Brox 
Gunnhill Andreassen, 
Hugo Ingebrigtsen, 
Frode Bygdnes, 
Rita Lindbøl, 
Per Lien og 
Ragnhild Olsen. 


Styret er dermed sammensatt av folk fra både Kvæfjord, Harstad, Skånland og Tjeldsund.

Årsmøte ble avholdt 21. mars 2012 kl. 19.00 i Auditoriet på Harstad Sykehus. 
Støtteforeningens sider finner du ved å klikke HER.
Der finner du blant annet:
Innkallinga med giro 
Protokollen 
Beretninga 2011

Årsmøtet vedtok to uttalelser: 
Vi krever tilgjengelige spesialisthelsetjenester og 
Vi krever ambulansehelikopter til Harstad Sykehus.


• Gå direkte til Støtteforeninga for Harstad sykehus' sider ved å klikke HER.

Krever ambulansehelikopter til Harstad

AMBULANSEHELIKOPTER

I vår region bor det like mange mennesker som rundt Bodø og Tromsø. Likevel fikk ikke Hålogaland-regionen et traumesykehus. Derfor krever vi nå et ambulansehelikopter stasjonert her.

Vår region har pr i dag en dårligere beredskap enn sammenlignbare regioner. I dag er det en flytid mer enn 20 min før et ambulansehelikopter kan komme. Både værforhold og andre hindringer, tilsier at uten traumeavdeling, bør vi ha et helikopter plassert ved Harstad sykehus.

Behov for helikopter tilknytta vårt lokalsykehus vil bare øke ved den sykehuspolitikken helseforetakene fører. Med økt sentralisering medfører det behov for flere og lengre transporter av alvorlig skadde og syke pasienter. Denne sentraliseringa må kompenseres med økt ambulansetjeneste både på veg, på sjø og i luft.


(Vedtatt på årsmøte 19. mars 2012)

Harstad: Krever forsvarlig og tilgjengelig spesialisthelsetjeneste


FORSVARLIG OG TILGJENGELIG SPESIALISTHELSETJENESTE

Støtteforeninga for Harstad sykehus krever forsvarlig og tilgjengelig spesialisthelsetjeneste etter samhandlingsreformen. Behovet for spesialisthelsetjeneste vil være der selv om en gjør budsjettmessige endringer. En 20% overføring av budsjettene til primærhelsetjenesten, kan ikke bety en nedbygging av lokalsykehusene. Vi krever fortsatt fullverdig lokalsykehus med både fødeavdeling, akuttfunksjoner og andre funksjoner vi forventer å finne i et lokalsykehus.


(Vedtatt på årsmøte 19. mars 2012)

Aker kan fortsatt reddes


GRORUDDALEN.NO/AKERS AVIS  Aker sykehus står fortsatt sterkt blant Groruddalens befolkning. Ikke minst viste mandagens årsmøte i Aker Sykehus Venner det. På hver eneste benkerad i kirurgisk auditorium satt det medlemmer. Alle møtte opp med én tanke i hodet – å vise sin støtte til Aker. De gir seg ikke. Toget synes å ha kjørt fra perrongen når det gjelder å få tilbake Aker som et sykehus for Groruddalen, men likevel er kampen for at Aker fortsatt skal være «et sykehus» desto viktigere.

Til sommeren kan akuttfunksjonene, inkludert gastro og indremedisin, forsvinne fra sykehuset. Sykehusledelsen vil ikke si det rett ut – men påpeker at de vurderes flyttet. For at de skal flyttes må det være plass andre steder. Foreløpig er ikke disse lokalitetene helt klare. Gastroavdelingen kan ende opp i brakker på Ullevål. Lokalene  er pålagt utbedret av Arbeidstilsynet.

Akers Avis Groruddalen har hele tiden ønsket å bevare Aker sykehus som et sykehus med spesialfunksjoner – ut fra tanke-gangen «er det i drift, så er det også mulig å reversere utviklingen». Det vil være vanskelig dersom akuttfunksjonene forsvinner til sommeren. En må også kunne spørre om det fortsatt kan kalles et sykehus uten disse funksjonene. Aker Sykehus Venner er enstemmige i sin oppfatning av dette –
og mener flyttingen av disse funksjonene må stoppes. Ikke minst med tanke på at Ullevål ikke virker rede til å ta dem i mot.

Sykehus-vennene er kjent for de som styrer i Oslo Universitetssykehus (OUS). Til hvert styremøte møter det opp en trofast gjeng som markerer sin motstand mot både helsereformen og fusjonen av Oslo-sykehusene. En fusjon som for hver dag som går synes mer og mer kaotisk. Svært få har troen på at de vil lykkes med gjennomføringen av denne – ja, bortsett fra de som styrer da. Tidligere direktør ved Oslo universitetssykehus Siri B. Hatlen gikk av. Kanskje mistet også hun troa. I etterpåklokskap har hun i alle fall uttalt (til Dagsavisen) at Aker sykehus burde vært holdt utenfor denne fusjonen. Det er hun ikke alene om å mene ...• Les saken i Groruddalen/Aker avis ved å klikke HER 

fredag 16. mars 2012

Årsmøte i Aker sykehus venner mandag 19. mars

Venneforeningen holder årsmøte  i Kirurgisk auditorium på Aker sykehus mandag 19. mars 2012.

Før årsmøtesakene er det åpent debattmøte med innlegg bl.a. av koordinator for Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Bente Øien Hauge. Møtestart kl. 18.30.

Vel møtt!

Hedmark Ap går inn for ett sjukehus ved Mjøsa


HAMAR ARBEIDERBLAD (11. MARS 2012)  Nokså overraskende vedtok Hedmark Arbeiderparti i helga enstemmig å gå inn for ett felles hovedsjukehus ved Mjøsa.

Vedtaket kom etter mye om men på møtet og en mange år lang og bitter strid. Også i Hedmark Ap har det i det senere blitt stadig større oppslutning om det foreslåtte felles sjukehuset for Innlandet. Det var derfor ventet at et flertall på årsmøtet ville si ja til prosjektet. Derimot er det overraskende at vedtaket ble enstemmig.
Særlig Elverum Ap har stilt seg negativt til ett felles hovedsjukehus. Kommunelaget snudde under årsmøtet i helga etter at det fikk med et tillegg som kan tolkes til fordel for sjukehuset i Elverum.
I tillegget heter det at det ved det sjukehuset som får lengst avstand til hovedsjukehuset,  bør opprettes en større enhet for dagkirurgi og planlagt kirurgi  med et pasienthotell og en femdøgns post.
 
Oppland Ap, som også hadde årsmøte i helgen, snakket lite om sykehus. De vil, som vi antydet før helgen, bruke tiden fram til høringsfristen i mai på å ta stilling til spørsmålet.
- Oppland Ap har ikke gjort noe vedtak i sykehussaken. Det ble snakket veldig lite om sykehus på vårt årsmøte. Vi tar den store debatten i april, forteller Kjersti Stenseng, som ble gjenvalgt som leder på årsmøtet i helgen. 
 
Helseforetaket Sykehuset Innlandet skal senere i år ta stilling til om det foreslåtte hovedsjukehuset skal bygges. Det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst avgjør spørsmålet.
Årsmøtet til Hedmark Ap gjenvalgte Bente Elin Lilleøkseth fra Løten som leder og Per-Gunnar  Sveen fra Elverum som nestleder. 

• Les saken i Hamar Arbeiderblad, på nettutgaven h-a.no, ved å klikke HER

torsdag 15. mars 2012

Nye styrer i Sør-Øst

Fra Helse Sør-Østs nettsider:

Nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst

Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte på sitt møte 15. mars nye eieroppnevnte representanter til styrene for helseforetakene i regionen. De nye styrene overtar ansvaret etter at de formelt er oppnevnt i foretaksmøter. Medlemmene er oppnevnt for en to-års periode fra 1. april 2012.
- Styrene har viktige oppgaver for å sikre gode og likverdige helsetjenester til pasientene i hele regionen. Styrene skal videre arbeide for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF Per Anders Oksum.
Ulik bakgrunn og erfaring sikrer kompetente styrer
- Vi har lagt vekt på at helseforetaksstyrene er et kollegium som samlet skal ha kompetanse innenfor områder som helsefaglig kvalitet, strategi, drift og omstillingsprosesser, sier Oksum.
I sammensettingen av styrene er det lagt vekt på kandidatenes evne til helhetlig tilnærming både for det enkelte helseforetaket og for regionen samlet. Det har også vært viktig å ha en og balanse mellom menn og kvinner, rimelig geografisk tilhørighet til foretakets opptaksområde og å sikre den partipolitiske bredden i styrene.
Helhetlig ansvar
Helseforetakene har vært gjennom store endringer siden 2008. Dette vil fortsette i tråd med regionens omstillingsprogram mot 2020 og som en konsekvens av samhandlingsreformen. Styret i Helse Sør-Øst RHF mener det er viktig å vektlegge både kontinuitet og en viss fornyelse i styrene.
- Styrene i helseforetakene ivaretar et viktig samfunnsansvar. I vår utnevning har vi sikret styrer med en samlet kompetanse til å videre føre omstillingsprogrammet og videreføre arbeidet med å sikre gode og likeverdige tjenester i hele regionen, sier Oksum.
Styrene er sammensatt av både eieroppnevnte representanter og medlemmer oppnevnt av de ansatte. Et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmer er oppnevnt blant foreslåtte kandidater fra kommuner og fylkeskommuner. 

Publisert 15.03.2012 15:05 | Endret 15.03.2012 15:40 

• Se hvem som sitter i de nye styrene ved å klikke her (pdf-fil)
• Les saken på Helse Sør-Østs sider ved å klikke her (lenke)

fredag 2. mars 2012

Høring overføres direkte: Dette vil Stortinget ha svar på om sykehuskaoset

SE HØRINGEN DIREKTE VED Å KLIKKE HER


(VG Nett) Sykehuskaoset i Oslo har blitt kontrollsak i Stortinget. Dette er spørsmålene helseministeren og sykehusledelsen skal grilles med fredag.Å slå sammen sykehusene i Oslo til Nord-Europas største sykehus skulle gjøre driften billigere og helsetilbudet bedre for pasientene.

Så langt har turbulens, protester og en strøm av klager til helseombudet preget sammenslåingen.

I dag vil Stortingets kontrollkomite ha svar på hva som egentlig skjer, og om helseministeren har oversikt over situasjonen.

- Hånden på rattet?

- Det synes å være kultur for å skyve ansvaret nedover i systemet. Jeg vil vite om statsråden har hånden på rattet, sier Geir Bekkevold, KrFs medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen til VG Nett.

Han vil også vite hvorfor man har «kastet bort» mangefoldige millioner kroner på IKT-systemer som ikke holder mål.

- IKT prosjektet har ført til at vi har fire sykehus som ikke kommuniserer med hverandre. Hvordan har det skjedd? undrer Bekkevold.

Fredag morgen fortalte Hege Gjessing, leder for Legeforeningen at det sammenslåtte Oslo universitetssykehus bruker 40 årsverk på å frakte bilder mellom de ulike sykehusene i OUS fordi IT-systemene ikke snakker sammen.

Forbundsleder, Merete Norheim Morken i Sykepleierforbundet fortalte om pasienter som faktisk forsvinner fra systemet fordi IT-systemene ikke snakker sammed i det nye, store sammenslåtte sykehuset.

Er det sant?

Martin Kolberg (Ap) trodde nesten ikke sine egne øyne da han så TV2s reportasje torsdag, som avdekket triksing med pasientlistene for å spare penger ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Ifølge kanalen har ledelsen ved OUS bedt leger sette medisinske hensyn til side og prioritere pasienter som har rett til behandling, for å unngå regningen ved at rettighetspasientene opereres ved et annet sykehus.

Kolberg vil ha svar på om dette virkelig skjer.

- Er det legene sier i reportasjen sant? Dersom det er sant, må komiteen trekke en konklusjon, sier han til VG Nett.

- Hva kan en slik konklusjon være?

- Det er for tidlig å si nå. Men det er uhørt at pasienter forskjellsbehandles, sier han.

- Er det ulovlig?

Høyres Per-Kristian Foss vil høre helseministeren si klart og tydelig at triksing med pasientlister er ulovlig.

- Jeg vil også vite at hun har stoppet dette med øyeblikkelig virkning, sier han.

Foss mener sammenslåingen av OUS har gått skeis.

- Pasientsikkerheten er ikke tilfredsstillende, køene ikke gått ned og det har utviklet seg en triksekultur. Jeg vil vite hvorfor omstillingen har fått gått skeis, hva som sviktet i forberedelsene og hva statsråden har gjort for å følge opp Stortingets forutsetning under fusjonsprosessen, sier han.

Pasientombud i Akershus, Fredrik Thorne advarte Statens helsetilsyn allerede ifjor om at OUS begår tillitsbrudd overfor pasientene ved at de ikke blir operert innen de lovfestede tidsfristene.

- Jeg liker ikke å bruke ordet skandale, men er det som kanalen har avdekket nå korrekt, så er det helt klart: Dette er en skandale. Konsekvensene er at pasienter kan dø, sier Thorne.


- Jeg liker ikke å bruke ordet skandale, men er det som kanalen har avdekket nå korrekt, så er det helt klart: Dette er en skandale. Konsekvensene er at pasienter kan dø, sier Thorne.

- Orker ikke å ta opp kampen

Dersom du ikke får behandling innen en gitt frist, har du krav på å få dette et annet sted. Pasientombudet sier at mange pasienter i helsekøen ikke orker å ta opp kampen ved å klage.

- Vi ser at veldig mange av dem som henvender seg til oss, har vært de pårørende. Pasientene selv er såpass syke og utslitte at de ikke orker å ta opp den kampen, sier Thorne.

Pasientene må selv kreve sin rett overfor sykehuset for at behandlingen skal gjøres et annet sted. De som krever sin rett, kan koste sykehuset penger, og derfor skal ledelsen i OUS ha instruert legene ved flere anledninger om at disse pasientene skal prioriteres foran andre pasienter som egentlig har samme rettigheter.

- Grunn til bekymring

Helse- og sosialombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, sier TV2s reportasjegir grunn til bekymring.

- Praksisen som beskrives er ulovlig. Helse- og sosialombudet har fått mange tilbakemeldinger som viser at sykehuset har en vei å gå når det gjelder å organisere sine tjenester bedre, sier hun til VG Nett.

Om det dårlige tjenestetilbudet skyldes for lite penger eller dårlig organisering vil Kristensen ikke si noe om ennå.

Jussprofessor, lege og ekspert på helserett, Aslak Syse, mener ventelistepraksisen ved OUS er ulovlig.

Ifølge NTB sier ledelsen ved OUS at de ikke kjenner til instrukser om spesielle prioriteringer av pasienter for å spare penger.


(VG Nett/NTB)