mandag 30. april 2007

Helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Helse- og omsorgsdepartementet har satt i gang et arbeid med "en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg". Selv om det generelt regnes som trygt å føde i Norge, så innser Sylvia og departementet hennes tydeligvis at det er ting som må forbedres.
Folkebevegelsen for lokalsykehusene er også invitert til å delta med innspill, og vi jobber med dette akkurat nå.
Les mer om departementets initiativ her:
http://www.helse-nord.no/article40099-623.html
og
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Pressesenter/Pressemeldingar/2007/Styrking-av-tilbudet-til-fodende-.html?id=456827

søndag 29. april 2007

Den store ressurssløsingen på sykehusene

Jeg hadde nylig en lang prat med en mellomleder på et lokalsykehus og fikk bekreftet inntrykket mitt av at flere helseforetak sløser med sine viktigste ressurser: Ansvarsfulle, motiverte og dyktige medarbeidere. Dette er alvorlig og kan bli en stor trussel mot sykehusenes fremtid.
Foretakene sentraliserer faglig og administrativ ledelse. Samtidig snur de alle steiner for å spare 100 000 kroner der og 50 000 kroner her i budsjettprosessene. Innsparingstiltak som klart gir dårligere helhet og kvalitet kommer overrumplende på lokale fagmiljøer som blir overprøvd på gode, kvalitetssikrede rutiner. (Og de blir ikke lyttet til når de argumenterer mot …)
Fraværet av lokal ledelse gjør at de ulike avdelingene og støttefunksjonene på lokalsykehusene ikke lenger opplever seg som et felles sykehus med ansvar for helhet. De ansatte har ingen støtte, ingen som kan argumentere på et mer overordnet nivå. Det er heller ingen som "ser" de ansatte og gir dem et klapp på skulderen underveis.
I denne situasjonen vil folk bare prøve å fokusere på sitt, og overleve så godt de kan fra dag til dag. Mange sier de har mistet engasjementet for jobben, de bare gjør det beste ut av det og prøver å løse dagens oppgaver uten å tenke så mye.
Når folk rett og slett ikke vet om deres avdeling eller jobb over hodet eksisterer etter neste styremøte, eller når rammebetingelsene stadig blir dårligere - da vil de som har mulighet søke seg vekk. Nesten ingen orker lenger jobbe med kvalitetsutvikling eller sette i gang noe som kan gi et løft, dersom det krever ekstra innsats.
Demotivering er dyrt! Har dette landet råd til å sløse slik med sykehuspersonalet, disse menneskene som skal ta hånd om oss når det virkelig er krise?

onsdag 25. april 2007

Ordførerne kjemper for fødetilbudet på Sør-Helgeland

Ordførerne fra Sør-Helgeland møtte representanter for helseforetaket Helgelandssykehuset mandag. De kjemper mot nedbygging av fødetilbudet (bl.a. feriestenging) på Sør-Helgeland og har bl.a. nylig møtt Nordlandsbenken på Stortinget.
"– En nedbygging av fødetilbudet på Sør-Helgeland er helt uforsvarlig. Dere undergraver det faglige miljøet ved blant annet å ta bort barsel fra Brønnøysund. Vi sitter ikke i ro og ser på det som skjer. For vi ser at en nedbygging vil føre til nedleggelse av fødetilbudet på Sør-Helgeland. Vi har kommet med et tilbud for å bedre situasjonen, men har ikke fått svar fra Helgelandssykehuset. For vi ønsker å overta fødestua for å få den opp og gå. Derfor tar vi også kostnaden med å få barseltiden tilbake til Brønnøysund. Hvis vi får svar fra dere rimelig raskt, vil vi være med å finne løsninger. Blir vi derimot møtt med fortsatt taushet vet dere hvor dere har oss. Da må vi ta opp igjen problematikken rundt gjestepasienter. De signalene vi har gitt dere bør dere ta på alvor, sa en sterkt engasjert Brønnøy-ordfører til styrelederen i Helgelandssykehuset.
Les mer her:
http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article2731925.ece

mandag 23. april 2007

Kommentarer til lokalsykehusrapporten - frist 1. juni

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev til kommuner og andre åpnet for supplerende merknader til rapporten om "Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede", både fra de som tidligere har avgitt uttalelser og andre organisasjoner. Fristen for innspill og merknader er 1. juni.

lørdag 21. april 2007

Legeforeningen om lokalsykehus

Legeforeningens president Torunn Janbu skriver i sin leder i nyeste nummer av Tidsskrift for den norske lægeforening (19. april) bl.a. følgende:
"Nærmere 70 % av pasientene som innlegges på sykehus kan behandles ferdig på lokalsykehusnivå. Legeforeningen mener derfor at lokalsykehus må kunne tilfredsstille sykehusbehovet for hovedtyngden av pasientene. Dette gir trygghet både for den som er syk og for fastlegene, som har lokalsykehuset som sin nærmeste samarbeidspartner. Stabile lokalsykehusstrukturer vil bidra til stabile fastleger."
og
"Legeforeningens standpunkt er fortsatt at lokalsykehus med akuttfunksjoner, som et minimum, må ha døgnkontinuerlig tilstedeværelse av indremedisinsk, anestesiologisk og generellkirurgisk kompetanse samt tilgang til nødvendige laboratorie- og radiologiske tjenester."
Som vi skulle sagt det selv (- og det har vi jo, mange ganger)! Se hele artikkelen på
http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=1521638

Sylvias tale på Arbeiderpartiets landsmøte

Jens & Sylvia & de har landsmøte, og det skal være mulig for oss utenfor å få se alt "live" via "web-tv, levert av Smartcom". Det står at "Alle skal med", men enkelte faller nok utenfor for det virker som det er noen tekniske problemer her. (Jeg får det i alle fall ikke til å funke!) Men videotjenesten har opptak av alle innleggene.
Sylvias tale, del 1 er her:
http://www.youtube.com/watch?v=G0CkOhELPZo
og del 2 er her:
http://www.youtube.com/watch?v=DF5BAXRsM5U&mode=related&search=

Frykter for Stensby sykehus

Kirurgisk avdeling ved Stensby sykehus skal holde stengt i helgen og i sommer. Nå frykter de ansatte at det er et forvarsel om fullstendig avvikling.
Også Venneforeningen for Stensby sykehus roper varsku. De krever et lokalsykehus med et godt innhold for innbyggerne på Øvre Romerike. – Det er klart vi frykter at tilbudet forsvinner. Øvre Romerike opplever en sterk befolkningsvekst, og da er det viktig å bevare institusjonen Stensby, konkluderer leder Hans Solberg.
Romerikes Blad:
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article2727676.ece

Lokale nettsider og blogger

Støtteforeninga for Harstad sykehus:
http://home.no.net/fbygdnes/index.html

Venner av Bærum sykehus:
http://www.budstikka.no/budstikkaporten/organisasjoner/vbs/

Forsvar Lærdal sjukehus:
http://laerdalsjukehus.blogspot.com/

Send inn tips om flere, da vel!

Protester mot feriestenging av fødetilbud

Helseforetak over hele landet har planer om å sommerstenge fødeavdelinger og fødestuer, for å spare penger. Dette er skammelig! Det er både kvinne-og familiefiendtlig at det skapes usikkerhet om lokale fødetilbud, og det kan skape farlige situasjoner for mor og barn.
Fylkestinget i Nordland vedtok denne uken en uttale der de ber om at helseforetakene sikres økonomiske rammer som gjør det mulig å opprettholde en forsvarlig fødselsomsorg og sikre at fødeavdelingene og fødestuene holdes åpne hele året.
http://www.ofotenstidende.no/nyhet.asp?id=960&fs=1

fredag 20. april 2007

Vil folk finne seg i nye kutt i valgåret?

Både før og etter at regjeringen 31. januar vedtok å bevilge ekstra 800 mill. til sykehusene (hvorav 50 mill. var øremerket lokalsykehusene), har Jens & Sylvia & de insistert på at det ikke ble mer penger til sykehusene i revidert statsbudsjett i år.

Med enorme underskudd (se under) og fortsatte krav til budsjettbalanse er det neppe tilstrekkelig å "jobbe smartere og skrive ut pasienter en halv dag tidligere", slik Ministeren har foreslått. Så styrenes jakt på kostnadskutt fortsetter nok utover våren.

Men vil folk godta de dramatiske konsekvensene av utilstrekkelige bevilgninger i et valgår? - Neppe!

Nesten 1,8 mrd underskudd i 2006

De ferskeste tallene fra helseforetakene for 2006 viser et samlet underskudd for sykehusene på nesten 1,8 mrd. kr., fordelt slik:
- Helse Øst tilnærmet balanse.
- Helse Sør estimert underskudd på i overkant av 280 mill. kroner.
- Helse Vest estimert underskudd på nær 370 mill. kroner.
- Helse Midt-Norge estimert underskudd på nær 800 mill. kroner.
- Helse Nord estimert underskudd på i overkant av 300 mill. kroner.

Kilde: St.prp. nr. 44, (2006-2007), Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/20062007/Stprp-nr-44-2006-2007-/3.html?id=454660

"Verre enn antatt for sykehusene"
http://www.helserevyen.no/index2.asp?newsid=5146

torsdag 19. april 2007

Narvik: Bygger nytt fullverdig lokalsykehus

Hovedtillitsvalgte i Narvik fikk gjennomslag for sine viktigste krav, og UNN-styret vedtok bygging av nytt fullverdig lokalsykehus i Narvik. På forhånd var det sterk uro rundt hva som ville skje på styremøtet, etter en rapport om den dårlige bygningsstandarden.
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article2722705.ece

11. desember 2006 gikk nesten 10 000 innbyggere fra hele regionen i fakkeltog for Narvik sykehus, arrangert av Aksjonskomiteen for bevaring av Narvik sykehus, LO i Ofoten, Brukerutvalget ved Narvik sykehus, Narvik Næringsforum og FFO.
Nå har dere vunnet en viktig seier. Gratulerer, folkens!

Mosjøen: Uvær stoppet 13 av 18 helikoptertransporter

Nedlegging av lokal akuttberedskap forsvares ofte med at pasienter kan flys med ambulansehelikopter til større sykehus hvis det haster. Sykehusaksjonister og leger har forgjeves argumentert med at helikopter alt for ofte forhindres av uvær o.l. Nå viser en gjennomgang at i løpet av fire måneder ble 13 av 18 bestillinger fra sykehuset i Mosjøen kansellert!
Se http://www.helserevyen.no/index2.asp?newsid=5137

Før Ap-landsmøtet: Aker vil ha forutsigbarhet

Aker sykehuspersonalets partilag har sendt inn følgende forslag til landsmøtet 19.-22. april:

Finansieringsordningene for Helseforetakene
Vi ber om at finansieringsordningene for Helseforetakene tas opp til ny vurdering og at man kommer fram til ordninger som fører til større grad av forutsigbarhet. Finansieringsordningene må også bidra til at de 8 nasjonalt prioriterte pasientgrupper virkelig ivaretas.

Oslo Arbeiderparti:
Oslo Arbeiderparti mener det er viktig med forutsigbare rammer for helseforetakene, men mener en vurdering av dette må skje i forbindelse med evalueringa av helsereformen.

Sentralstyrets merknad:
Det vises til fylkespartiets merknader, samt til forslag nr 15.34 fra Harstad Arbeiderparti.


Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker

Før Ap-landsmøtet: Harstad vil styrke sykehusøkonomien

Harstad Arbeiderparti har levert inn følgende forslag til landsmøtet i Ap 19.-22. april:

Styrking av sykehusøkonomien
Økonomien i helseforetakene er fremdeles svært dårlig. Dårlig ledelse er ikke tilstrekkelig forklaring på denne situasjonen. Arbeiderpartiet ber regjeringen bevilge de nødvendige midler til å opprettholde dagens tilbud og sykehusstruktur. Dersom det ikke er mulig, må regjeringen gi helseforetakene handlingsrom for de nødvendige tilpassinger av sykehusstrukturen.

Begrunnelse:
Med henblikk på den store oppmerksomheten sykehusøkonomien har fått det siste året, må de økonomiske rammene revurderes, eventuelt må det foretas strukturendringer.

Troms Arbeiderparti:
Forslaget støttes. Sykehusreformen skulle være en kvalitetsreform, ikke en innsparingsreform for sykehusene.

Sentralstyrets merknad:
Både i partiprogram og i Soria Moria-erklæringen slås det fast at sykehusene skal sikres en god økonomi. I statsbudsjettet for 2007 er bevilgninger til helseforetakenes drift økt med over 1,6 milliarder kroner. Sentralstyret understreker at Soria Moria- erklæringens formuleringer om at ingen lokalsykehus skal legges ned står fast.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker.

Før Ap-landsmøtet: Alstahaug vil beholde struktur og funksjoner

Fra Alstahaug Arbeiderparti er det levert følgende forslag til landsmøtet 19.-22. april:

Helseforetak
Sykehusstrukturen må bestå, jfr. Soria Moria erklæringen. Hvert sykehus må ha de funksjoner som skal til for å gi et fullverdig sykehustilbud.

Begrunnelse:
Nedlegging av akuttberedskapen og fødeavdelingene ved sykehusene vil være i strid med befolkningens oppfatning om trygghet.

Nordland Arbeiderparti:
Helsepolitikken må sørge for at tilbudet til befolkningen, med basis i dagens sykehusstruktur, blir best mulig. Områder som ikke har tilstrekkelig tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten må få gode ambulansetilbud, slik at befolkningen føler seg trygge på at de har tilgang til helsetjenestene.

Sentralstyrets merknad:
Vises til merknad til forslag nr 15.27 fra Skaun Arbeiderparti.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker

Før Ap-landsmøtet: Skaun vil ha tillit og ro rundt sykehusene

Også Skaun Arbeiderparti har et godt forslag til landsmøtet i Oslo 19.-22. april.

Helse
AP vil gjenskape den nødvendige tillit og ro rundt sykehusene i Midt-Norge.
AP vil vurdere om den nåværende organiseringen innen Helse er den rette.
AP vil rette opp den økonomiske skjevfordelingen mellom helseregionene.

Begrunnelse:
Vi ser med uro på den pågående debatten rundt sykehusene i Midt-Norge og særlig gjelder dette St. Olavs Hospital og Orkdal Sykehus. Det er uforstående for oss at det skal mangle penger til sykehusdrift. I Arbeiderpartiet sitt program står det:
”Arbeiderpartiet vil gi sykehusene bedre økonomi slik at tilgjengeligheten til sykehustjenester er god over hele landet.
Vi kan ikke akseptere at trang økonomi tvinger fram stengte avdelinger og redusert pasienttilbud.”
Vi forventer at Arbedierpartiet viser ansvar og handlinger slik at vi snart opplever positiv debatt og utvikling innen sykehussektoren.

Sør-Trøndelag Arbeiderparti:
Forslaget støttes.

Sentralstyrets merknad:
I Soria Moria-erklæringen uttaler regjeringspartiene at regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter behandles og ventetidene holdes lave. At skjevfordelingen av inntekter mellom helseregionene rettes opp raskere enn det som ble lagt til grunn i St.meld. nr. 5 (2003-2004). Dette er gjennomført ved at bevilgningene til sykehusene er økt mer de i de to siste årene enn noen gang tidligere og skjevfordelingen Stortinget har vedtatt er rettet opp i 2007, et år tidligere enn
forutsatt. I Soria Moria-erklæringen uttaler regjeringspartiene at regjeringen vil at sykehusreformen skal evalueres.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker

Før Ap-landsmøtet: Rjukan vil ha fullverdige lokalsykehus

Arbeiderpartiet skal ha landsmøte i Oslo Kongressenter 19.-21. april 2007.
Blant de 400 forslagene som er kommet inn til landsmøtet, finner jeg dette - fra Rjukan Arbeidersamfunn:

Lokalsykehusene
Lokalsykehusene må ha akuttfunksjon både i indremedisin og kirurgi samt ha tilgang til klinisk-kjemiske og radiologiske støttetjenester. Ingen lokalsykehus må legges ned. Det må sikres et tilfredsstillende fødetilbud ved lokalsykehusene.

Begrunnelse:
Norges geografi tilsier at vår sykehusstruktur må være relativt desentralisert sammenlignet med de fleste andre europeiske land. En forutsetning er at lokalsykehusene må ha en tydelig plass i behandlingskjedene. Det må intensiveres og satses på utdanning av generalister i kirurgi og indremedisin slik at det er personell til å ivareta lokalsykehusfunksjonene som ikke bare er i små sykehus, men også i større sykehus. Pasienter som kommer til lokalsykehusene skal få utredning, diagnostikk og stabilisering av akutte sykdoms- og skadetilfeller.

Telemark Arbeiderparti:
Styret støtter intensjonene om at det må sikres et fødetilbud for normale fødsler ved lokalsykehusene og viser til Soria Moria erklæringen.

Sentralstyrets merknad:
I Soria Moria-erklæringen uttaler regjeringspartiene at regjeringen vil opprettholde et desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Ingen lokalsykehus skal legges ned. Regjeringen vil videreføre arbeidet
med en bedre arbeidsdeling mellom sykehus, som fremmer styrket kvalitet i pasientbehandlingen.

Landsstyrets innstilling:
Forslaget oversendes redaksjonskomiteen for andre politiske saker

Kritisk blikk på flott sykehus

Adresseavisa i Trondheim ser med et kritisk blikk på det nye, store og flotte St. Olavs sykehus.
"Sykehuset legene ikke vil ha":
http://www.adressa.no/nyheter/trondheim/article844065.ece

Direktør i Nord går av

Direktøren for Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) går av.
Se artikkel i Fremover:
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article2721704.ece
og Nordlys i dag
http://www.nordlys.no/nyheter/article2722129.ece

onsdag 18. april 2007

Blogg opprettet i dag!

Lokale aksjoner rundt om i landet kjemper for å bevare sine lokale sykehustilbud. Mange av oss samarbeider gjennom nettverket Folkebevegelsen for lokalsykehusene. Utover våren og sommeren 2007 kommer vi også til å sette sykehus på dagsorden i lokalvalgkampen. Jeg har opprettet denne bloggen for å formidle informasjon både fra lokale aksjoner og nettverket, om det som skjer i kampen for lokalsykehusene. Jeg håper flere vil bidra - velkommen!