fredag 20. april 2007

Nesten 1,8 mrd underskudd i 2006

De ferskeste tallene fra helseforetakene for 2006 viser et samlet underskudd for sykehusene på nesten 1,8 mrd. kr., fordelt slik:
- Helse Øst tilnærmet balanse.
- Helse Sør estimert underskudd på i overkant av 280 mill. kroner.
- Helse Vest estimert underskudd på nær 370 mill. kroner.
- Helse Midt-Norge estimert underskudd på nær 800 mill. kroner.
- Helse Nord estimert underskudd på i overkant av 300 mill. kroner.

Kilde: St.prp. nr. 44, (2006-2007), Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/20062007/Stprp-nr-44-2006-2007-/3.html?id=454660

"Verre enn antatt for sykehusene"
http://www.helserevyen.no/index2.asp?newsid=5146

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar