torsdag 30. april 2009

Slapp bomben: Lokalsykehus skal bli "helsehus"


HAUGESUNDS AVIS Johannes Kolnes åpner for at lokalsykehus, som Stord sjukehus, kan bli til helsehus. Dermed kaster han en brannfakkel inn i arbeidet med samhandlingsreformen.

Høgskolen Stord/Haugesund inviterte i går lærere ved avdeling for helsefag, kommuner og Helse Fonna til møte om samhandlingsreformen. Seansen åpnet med et innlegg av Johannes Kolnes.

Den tidligere Helse Fonna- direktøren er plukket av helseminister Bjarne Håkon Hanssen til prosjektgruppen som arbeider med den nye reformen.

Kolnes holdt et 45 minutters foredrag. Selv om det i programmet var annonsert som "Samhandlingsreformen i Helse Fonna-regionen" var foredraget i hovedsak standardisert. Brannfakkelen kom overfor Haugesunds Avis – i pausen.

Tjent med å bli helsehus
På spørsmål fra Haugesunds Avis om hvordan organiseringen i Sunnhordland kan bli etter reformen, pekte Kolnes på at han mener at det er naturlig at Stord, Fitjar og Bømlo går sammen.

På spørsmål om at en mulighet kan være at Stord sjukehus kan bli et nytt helsehus, svarer Kolnes at det kan være en mulighet.

Han mener at det i realiteten vil være en styrking av lokalsykehuset. Dette begrunner han med problemene mindre sykehus har med å rekruttere spesialister. Et "helsehus" skal i motsetning til sykehus bemannes av allmennleger og generalister.

Trekke uttalelser
Johannes Kolnes påpeker at problemstillingene rundt det å gjøre om lokalsykehus til helsehus, ikke har vært tema i samhandlingsreformen i det hele tatt. Han mener dette naturlig hører hjemme i det etterfølgende prosjektet.

Etter intervjusituasjonen med Haugesunds Avis ville Johannes Kolnes trekke uttalelsene tilbake, og ønsker ikke å bli sitert.

Tanken om helsehus som en mellomstasjon mellom sykehuset og hjemmet er sentral i samhandlingsreformen. Søbstad helsehus utenfor Trondheim blir trukket fram som et forbilde. Det tidligere sykehjemmet har nå bare korttidsplasser, og den gjennomsnittlige liggetiden er 18 dager.

• Les hele saken i Haugesunds avis ved å klikke her eller på overskriften

mandag 27. april 2009

Sjukehuspolitisk møte i Lærdal kulturhus onsdag 29. april

SJUKEHUSPOLITIKK OG ØKONOMISTYRING
Ope møte i Lærdal kulturhus onsdag 29.4. kl.19

INNLEIINGAR ved
• rådgjevar Unni Hagen (Fagforbundet),
• reg. revisor Fanny Voldnes (LO) og
• professor Bjarne Jensen (Høgskulen i Hedmark)

om tema som forretningsmessig styring av sjukehus og offentleg sektor, fiktive underskot, marknadstenking, “New Public Management” og kva dei har endra med styringa av sjukehusa i Skottland.

DEBATT OG OPE FOR SPØRSMÅL FRÅ SALEN.
Gjester: Sonja Edvardsen (Ap), Erling Sande (Sp), Trond Aarre (SV), Randi Aanonsen (Fagforbundet), sjukehusaksjonen m.fl.

MØTELEIAR Knut Henning Grepstad

Slutt seinast kl. 22.

torsdag 23. april 2009

Leserinnlegg: Ap må ta diskusjonen

LESERINNLEGG I KLASSEKAMPEN 18. APRIL

Det er skuffende og overraskende om Aps landsmøte ikke vil diskutere grunnleggende sider ved helseforetaksreformen (Klassekampens oppslag 8. april). Jeg møter mange, både i fagbevegelsen og i Ap, som er svært misfornøyd med tingenes tilstand i sykehussektoren. Dette vil ikke gå over og blir ikke løst med samhandlingsreformen!

Det er bekymringsfullt om Ap sentralt legger lokk på den ideologiske diskusjonen om organiseringen av sykehusene og den markedslignende økonomistyringsmodellen. Ledelsen i Ap burde tvertimot ta ansvar for å belyse og problematisere modellen! Det gir grunn til mistanke når de ikke vil se på reformen igjen. Den evalueringen som er gjort, er ufullstendig, intetsigende og har ikke tatt for seg de prinsipielle sidene ved styringssystemet.

Ute i distriktene og lokallagene er det stor interesse for dette, og her i Indre Sogn skal vi også ha debattmøte om temaet i slutten av måneden. Når lokale helseforetak må kutte i basistjenester, er det opprørende å vite at det regionale helseforetaket vårt ikke ville gått med underskudd om en hadde ført regnskap etter forvaltningsmodellen (kommunale regnskapsprinsipp). Det ser ut til at regnskapssystemet fremtvinger kutt som egentlig ikke er nødvendige, samtidig som bevilgningene til sykehusene er nesten doblet etter reformen. Slik kan vi ikke ha det! Vi må snu, slik Skottland har gjort.

Vi trenger alle mer kunnskap om hva New Public Management, markedslignende modeller for økonomistyring og de negative
konsekvensene som følger med denne måten å organisere velferdstjenestene på. Det verste er at en del, også høyt oppe i Ap,
tydeligvis oppfatter det som et ikke-tema, de forstår ikke at det er her og at det er alvorlig. Vil de ikke forstå?

Det er forunderlig å lese at sentralstyret hevder at "det folkevalgte innslaget ble styrket fra 2006". Sentralstyret i Ap må da vite at politikerne som sitter i helseforetaksstyrene er ikke demokratisk valgt inn og ikke representerer noen andre enn seg selv! Eventuelle politiske hatter legger styremedlemmene fra seg på dørterskelen til møterommet, og de er pålagt å være lojale til eier. De er ikke folkevalgte når de sitter i styret!

Bente Øien Hauge
koordinator,
Folkebevegelsen for lokalsykehusene

onsdag 15. april 2009

Nyhetsbrev fra Fagforbundet (23. mars)


FAGFORBUNDET Unni Hagens nyhetsbrev til sykehusnettverket fra Fagforbundet 23. mars finner du ved å klikke her eller på overskriften.

søndag 5. april 2009

Mosjøen: Åpent dialogmøte om lokalsykehus 15. april

Prosjektgruppa i Lokalsykehusstrategien inviterer til åpent dialogmøte 15. april kl. 17-19 på Fru Haugans Hotell i Mosjøen.

Helse Nord er i gang med å utarbeide en lokalsykehusstrategi. Hvordan bør lokalsykehusene utvikle seg? Hvilke behandlingstilbud bør gis? Dette er bare to av flere spørsmål i arbeidet med lokalsykehusstrategien. Målet med strategien er å gi retning for framtidig utvikling.

Prosjektgruppa for lokalsykehusstrategien ønsker å møte politikere, brukere, primærhelsetjenesten og folk flest for å få innspill til strategien. Det inviteres herved til:

Åpent dialogmøte
15. april 2009
kl. 17-19
på Fru Haugans Hotell i Mosjøen

På møtet blir det holdt en kort innledning med informasjon om arbeidet med Lokalsykehusstrategien. Deretter blir det åpnet for innspill og dialog.

Vi ber om at de som ønsker å delta på møtet melder seg på til Anne May Knudsen i Helse Nord RHF, tlf. 975 92 815 eller e-post: amk@helse-nord.no innen 14. april kl. 20. Dette for at vi kan tilrettelegge møtelokalene.

• Klikk her eller på overskriften for å lese saken på Helse Finnmarks sider

fredag 3. april 2009

Høringsuttalelser fra Liv laga


Brukerorganisasjonen Liv Laga har lagt ut både sitt siste høringssvar til stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" og andre høringssvar på nettet.

• Klikk her eller på overskriften for å se høringsuttalelsene fra Liv laga

Kommentarer til oppdragsdokument for UNN

LESERBREV I OFOTENS TIDENE: OPPDRAGSDOKUMENTER TIL HELSEFORETAKENE

I oppdragsdokumentet fra Helse-og Omsorgsdepartementet (HOD) til Helse–Nord regionforetak er det en del tilrådinger som jeg ikke finner igjen i Helse Nords oppdragsdokument til UNN:

Side 13-14- 15 i oppdragsdokumentet fra HOD for 2009
3.3.3. LOKALSYKEHUSENES AKUTTFUNKSJONER
”de regionale helseforetakene bes å vurdere tilpasning av lokalsykehusenes akuttfunksjoner i tråd med følgende veiledende standard:
Felles akuttmottak: modell der kommunal legevakt, skadestue, sykehusets akuttmottak og gjerne ambulansestasjonen er lokalisert…”
UNN NARVIK HAR ALLEREDE ET GODT INNARBEIDET FELLES AKUTTMOTTAK (FAM). HVA MED DET?

3.3.4. AVTALESPESIALISTER
”Avtalespesialistene er en viktig brikke i spesialisthelsetjenesten.
Departementet arbeider med å legge til rette for å videreføre og bygge ut ordningen.
Det skal arbeides videre med en modell der forhandlingsansvaret for takstsystemet til avtalespesialistene flyttes fra staten til de regionale helseforetakene. Det innebærer at staten overfører midler til de regionale helseforetakene, tilsvarende aktiviteten som utføres av avtalespesialistene”…..
SAMTLIGE AVTALSPESIALISTER ER OPPSAGT OG UTE AV UNN NARVIK. HVA MED DEM?

3.3.5 FØDSELSOMSORG
””…det er et mål å sikre drift av fødeinstitusjoner hele året. Sommer- og feriestenging av fødeinstitusjoner skal ikke skje pga økonomiske årsaker alene….”

Her har det ikke kommet annen beskjed, så da forutsetter vi at fødeavdelingen er åpen hele sommeren ved UNN Narvik.
Følger HOD med på hva som skjer med deres oppdragsdokument?


Dagny Pettersen, Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
2. april 2009

• Les saken i Ofotens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

torsdag 2. april 2009

Røros: Overlege advarer mot å fjerne kirurgien

FRA RØROS HAR VI FÅTT TILSENDT KOPI AV EN HENVENDELSE SOM BLE SENDT TIL STORTINGSPOLITIKERE OG STYREMEDLEMMER I HELSEFORETAKET DEN 23. MARS I ÅR. DEN BLE OGSÅ GJENGITT I AVISA ARBEIDETS RETT DEN 25. MARS.

Kjære politikere og styrerepresentanter

Undertegnede har laget et notat vedr driften ved Røros Sykehus. Jeg mener at et evt vedtak om å fjerne all kirurgi fra Røros vil være uklokt, forhastet og uforsvarlig. Mitt notat er vedheftet.
Min bakgrunn for å skrive dette er at jeg har vært leder for anestesi/intensiv ved St Olavs Hospital , inkluder Røros i over 20 år.
Jeg er fortsatt aktiv som overlege og professor og jeg kjenner svært godt til den samlede kirurgiske aktivitet ved sykehuset. Det er på denne bakgrunn jeg mener at man må tenke seg om nok en gang. Dette er ikke bare en bedriftsintern sak. Det er i høy grad også en politisk sak og jeg håper på denne måten å bidra til at beslutningstakerne får et så godt og korrekt beslutningsgrunnlag som mulig.

Vennlig hilsen

Sven Erik Gisvold
overlege/professor
anestesiavd/akuttklinikken
St Olavs Hospital

--------------------------------------------------------------------------------------

Trondheim/Røros 16.3.09

Stortingsrepresentanter i Sør-Trøndelag

Vi trenger Røros Sykehus!

Kampen om Røros Sykehus’ framtid ruller videre. Direktør Bovim ved St Olavs Hospital ønsker å legge ned all kirurgi. Begrunnelsen er at man ikke trenger denne ekstra operasjonskapasitet og at det er både mulig og billigere å flytte alt til Trondheim/Orkdal. Jeg tror han tar feil på begge punkter.
.
Dagens kirurgiske virksomhet på Røros utgjøres i hovedsak av ortopedi. Det gjøres ca 1000 ortopediske inngrep årlig, hvorav drøyt 300 hofte og kneproteser. Dette er fundamentet for driften ved Røros Sykehus. I tillegg utføres Øre Nese Hals- inngrep, tannbehandling i narkose og gynekologisk kirurgi, totalt 13-1500 narkosekrevende inngrep årlig. I tillegg gjøres en masse poliklinisk arbeid innenfor disse spesialiteter i tillegg til hjertemedisin, dialyse, røntgen, laboratorium og fysikalsk behandling.

Dette foregår effektivt og på et høyt faglig nivå. Det er en tett symbiose med modersykehuset. Erfarne spesialister utfører inngrepene. Pasienttilfredsheten er meget høy.

Det er reelle behov som på denne måten blir dekket. Det er lange og økende ventelister innenfor de fleste kirurgiske fagområder. I dag løses dette problemet ved at Helse Midt Norge (i all stillhet) har inngått avtaler med private klinikker om en nesten dobling av antallet inngrep de skal gjøre for oss i neste 3 års periode. Denne økningen alene svarer omtrent til totalaktiviteten ved Røros Sykehus. Jeg er ingen motstander av private alternativ, vi har lært mye av de private om logistikk og effektivitet. Vi har i dag 4 privatklinikker i Midt Norge. Hvorfor stimulere disse til ytterligere vekst hvis vi kan gjøre mer av jobben selv ved å videreutvikle viktige samfunnsinstitusjoner på Røros og i Orkdal? Helse- og sammfunns–politisk synes dette ubegripelig og i strid med overordnede politiske signaler.

Er flytting av ortopedien til Trondheim realistisk?
Det er forståelig at man kan ønske å samle den store kirurgien i Trondheim/Orkdal. Det er laget en skisse om hvordan dette kanskje kan gjøres. Direktør Bovim fremstiller dette som om det eksisterer en ferdig plan som med letthet lar seg gjennomføre. Slik er det ikke. Han forenkler virkeligheten sterkt. . Planen omfatter bare de 300 protesene og inneholder en rekke forutsetninger som er meget tvilsomme. Det er forøvrig godt kjent innad i sykehuset at et stort flertall av overlegene ved ortopedisk avdeling tviler på realismen i denne planen. Det er etter deres mening berettiget tvil om operasjonskapasiteten i det nye bevegelsessenteret ( som skal tas i bruk senhøstes). Dette gjelder både antallet operasjonsstuer og forutsetningen om forlenget arbeidstid. I et internt notat sier de at det vil være uansvarlig å fjerne den kapasiteten de i dag har på Røros før man vet hvordan det nye bevegelsessenteret faktisk vil fungere.
For de øvrige 1000 inngrepene som gjøres på Røros finnes ingen plan.

På St Olav er det også en prosess i gang for å operere mindre på natten enn nå. Nattaktiviteten har vært omfattende, men har dokumenterte helsemessige, økonomiske og kvalitative ulemper. Dette vil øke presset på operativ dagtid ytterligere. Natten har til nå vært en redningsplanke for ortopedene for å makte de planlagte operasjoner på dagtid. Videre diskuteres om St Olav må ta en større del av kompliserte skader fra Nord Norge. Et nasjonalt utvalg anbefaler dette. I tillegg kommer så den forventede økte etterspørsel etter ortopedisk kirurgi generelt, bl.a et betydelig økt antall kneproteser. Det er all grunn til å tro at vi vil trenge den ekstra operasjonskapasitet vi har på Røros i overskuelig framtid. Fjernes denne kapasiteten vil pasienter i Midt-Norge rammes hardt.

Effektivitet – store og små enheter
Direktør Bovim er sterkt opptatt av bedre logistikk og effektivitet. Jeg har forståelse for dette og har selv samarbeidet tett omkring slike prosjekter. Jeg tror som ham, at vi kan bli mye bedre på mange områder med bedre planlegging. Bedre logistikk og effektivitet kan gå hånd i hånd med bedre kvalitet hvis vi er smarte. Det er nettopp her mindre enheter som Røros kan ha sin store styrke. Slike enheter, med en spesialisert og skjermet stab vil på en helt annen måte kunne rendyrke spesielle arbeidsoppgaver, med både kvalitativ og effektivitetsmessig gevinst. Bovim mener at dette kan realiseres like godt innenfor det store sykehuset i Trondheim. Han tar feil. Det er en grunn til at andre store sykehus etablerer skjermede enheter for å oppnå mer effektiv avvikling av utvalgte kirurgiske inngrep. De skjermes for mye av den ”bakgrunnsstøy” man har ved de store undervisnings og forskningssykehus, herunder omfattende undervisning av alle kategorier helsepersonell og annen øyeblikkelig hjelp. Den beste løsningen ligger i å videreutvikle Røros og Orkdal i tett samarbeid med modersykehuset. Vi må se mulighetene for en moderne framtidsrettet virksomhet hvor de små enheter får en viktig rolle og hvor de kan endre virksomheten etter skiftende behov og ventelister i regionen. Ved Røros Sykehus har vi arbeidet på denne måten i snart 20 år. De ansatte har vist stor fleksibilitet og evne til omstilling og kan også ta andre kirurgiske inngrep enn ortopedi hvis ventelistesituasjonen tilsier det. Her ligger noe av konseptets styrke.

Selv med en videreutvikling både ved Orkdal og Røros vil det være rikelig med udekkede behov som må dekkes av private klinikker. En medvirkende årsak til dette er at St Olav ikke har planlagt en egen dagkirurgisk avdeling. Vi vil derfor i overskuelig framtid være avhengig av private aktører.
.
En videreutvikling av Røros vil være moderne og framtidsrettet. Det er ikke snakk om krampaktig distriktspolitikk. De store sykehusene har en økende grad av høyspesialiserte oppgaver, undervisning, forskning og utvikling. Alle kategorier helsepersonell skal utdannes og læres opp. Alt må ta mer tid ved det store sykehuset. Man må slutte å tro at storhet er ensbetydende med godhet i alle henseender. . Det store sykehuset vil få en mer rasjonell drift ved å knytte til seg mindre spesialiserte produksjonsenheter.

Samfunnsansvar
Vi står i dag overfor samfunnsproblemer av uante dimensjoner. Friske milliarder skal nå brukes på viktig offentlige oppgaver for å begrense arbeidsløshet. Det er i denne situasjon ledelsen ved St Olav og Helse Midt-Norge ønsker å legge ned en av de store (kvinne)arbeidsplassene i et lite samfunn til tross for at det på en forbilledlig måte utføres en oppgave som er viktig for oss alle. Nå er ikke samfunnsregnskapet direktør Bovims ansvar. Til dette har vi politikere. La os håpe at det er politikere der ute som både forstår og har den nødvendige handlekraft til å gjøre sin innflytelse gjeldende. Et meget tvilsomt regnestykke som antyder at det kan spares noen få millioner på å legge ned Røros Sykehus må ikke få vinne fram. Jeg tror styreleder Almlid i HMN har rett når han uttaler at ”vi må desentralisere det vi kan og samle det vi må” (Adressa 18.3.09),selv om han kanskje ikke tenkte på Røros da han sa det.

Våre ledere er i ferd med å treffe en beslutning basert på uholdbare premisser og mangel på samfunnsansvar.

Sven Erik Gisvold
Overlege/professor
Anestesiavdelingen
St Olavs Hospital

onsdag 1. april 2009

Førde Ap: - Helse Førde må få kutte


NRK SOGN OG FJORDANE Førde Arbeidarparti er rasande på stortingsbenken, og krev at Helse Førde må få lov å kutte ved lokalsjukehusa.

Gruppeleiar i Førde Arbeidarparti og fylkestingsrepresentant Jorunn Eide Kirketeig meiner stortingspolitikarane øydelegg for Helse Førde.

- Fått betre helsetilbod
- Det er utidig at stortingsrepresentantane blandar seg inn, og raljerer med styremedlemmene som berre prøver å gjere ein jobb. Det ville vore betre om dei prøvde å løyse opp i bindingane som ligg der, seier Eide Kirketeig.
Førde Arbeidarparti er rasande på stortingsbenken frå fylket. Partiet krev at Helse Førde må få lov å ta vekk funksjonar ved lokalsjukehusa.

Bad styret om å trekkje seg
I går sa Stortingsrepresentant Åge Starheim frå Framstegspartiet at styret bør trekkje seg om dei meiner Helse Førde ikkje har pengar nok.
- Hadde det vore noko tak i medlemmene i styret hadde dei gjeve ein klar beskjed oppover i systemet, og teke hatten sin og gått, seier Starheim.

Kirketeig reagerer sterkt på at stortingsrepresentant Åge Starheim frå Framstegspartiet i går ba Helse Førde styret om å kaste korta for å synleggjere alvoret.
- Det har vore innblanding frå alle kantar heile vegen når styremedlemmene har prøvd å gjere ein jobb.

Tek ikkje kritikken
I dag er mellom anna fødeavdlelinga i Nordfjord og den forsterka fødestova i Indre Sogn freda av helsedepartementet, i tillegg får ikkje Helse Førde lov til å selge sjukehusbygningen i Florø.

Eide Kirketeig meiner Helse Førde må få kutte som dei vil ved lokalsjukehusa.
- Vi sit igjen med eit sentralsjukehus som nesten ikkje er eit sentralsjukehus, seier ho.

Men stortingsrepresentant Erling Sande frå Senterpartiet støttar bindingane til Helse Førde, og seier dei er resultat av vedtak som gjeld for heile landet.
- Det skal vere ein nærleik til akutt - og fødetilbod, og det trur eg alle er samde i. Det er avgjerande for geografien i fylket, seier Sande.

• Les saka (og diskusjonen) på NRK Sogn og Fjordane ved å klikke her eller på overskrifta