tirsdag 24. februar 2009

Narvik: Kampen er ikke over! Sykehusaksjonen får pengestøtte fra Fagforbundet


OFOTENS TIDENDE I dag ga Fagforbundet avd 79 en overrekkelse av 5.000 kroner til aksjonskomiteen for Narvik sykehus.

- Vi vil benytte anledningen til å takke for det gode og viktige arbeidet for at vår arbeidsplass skal bestå som et kvalitativt godt og troverdig lokalsykehustilbud for kommunene som tilhører opptaksområdet til sykehuset, og ikke minst til den akuttfunskjonen som sykehuset fyller for både fastboende og tilfeldig forbipasserende, fortalte leder i Fagforbundet avd 79, Bengt-Ole Larsen, under overrekkelsen.

- Vi håper at vår tildeling kan inspirere andre foreninger i distriktet til å bidra. Kampen for lokalsykehuset er ikke over og uten tiltak som sykehusaksjonen vil vi miste tilbudene sykehuset gir, fortsatte Bengt-Ole Larsen som mener at mange av tilbuden til narvik sykehus hadde vært nedlagt hadde det ikke vært for aksjonskomiteen og fakkeltog.

- En ting er sikkert, verken Aksjonskomiteen for Narvik sykehus eller folkebevegelsen for lokalsykehusene kan legge ned arbeidet sitt. Vi er hele tiden på vakt, og vet at vi kan mobilisere på nytt om det trengs. Vi har ganske så god trening etterhvert, avsluttet Dagny Pettersen på vegne av Aksjonskomiteen.

Pengene aksjonskomiteen mottok går til å dekke reiseutgitfter for aksjonskomiteen i forbindelse med forskjellige samlinger og høringer.

• Les saken i Ofotposten ved å klikke her eller på overskriften

• Les om samme sak i Fremover ved å klikke her.

fredag 20. februar 2009

Helse Bergen: Har knapt penger til lønn


BERGENS TIDENDE Helse Bergen har knapt penger til lønn og løpende regninger. Direktøren truer med permitteringer.

- Situasjonen er svært alvorlig. Vi balanserer på driftskreditten vår hver eneste måned, og har i praksis ingen penger til overs. Spesielt er høstmånedene kritiske. Overforbruk på driftsbudsjettene i månedene forut kan få dramatiske følger. Permitteringer kan bli resultatet om ikke alle ser til at budsjettet blir fulgt ned til den minste krone, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland.

- Skulle det verste skje, må vi innskrenke driften slik at vi kan overholde de økonomiske forpliktelsene både overfor de ansatte og våre kreditorer, understreker direktøren.

• Les hele saken i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

torsdag 19. februar 2009

Høringskonferanse om "En gledelig begivenhet!" mandag 9. mars

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) arrangerer høringskonferanse om Stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" i Høyres Hus, Oslo, mandag 9. mars.

Konferanse om ny St.melding. Møt opp for å gi tilbakemelding til medlemmer av helse- og omsorgskomiteen! skriver NSH.

Deltakeravgift inkl. kaffe, lunsj og pauseservering: kr. 1900 for medlemmer
Deltakeravgift inkl. kaffe, lunsj og pauseservering kr. 2400 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist er fredag 27. februar 2009.

Min kommentar: Programmet ser ut til å være sterkt preget av representantene for det forrige Nasjonalt Råd for fødselsomsorg (som gikk av i protest mot nye tanker og brukerpåvirkning under arbeidet med meldingen). Et av hovedinnleggene har da også tittelen Vi ”anmelder” Stortingsmeldingen! Ingen brukerrepresentanter er invitert som innledere. Det bør vel ikke forhindre at de er å finne i salen …?

• Klikk her eller på overskriften for å lese mer på NSHs sider

onsdag 18. februar 2009

Velferdskonferansen 2. og 3. mars: Utvidet påmeldingsfrist

Etternølere kan fortsatt få meldt seg på Velferdskonferansen, i alle fall inntil 24. februar. Konferansen er på SAS-hotellet i Oslo.

Informasjon om Velferdskonferansen finner du på www.velferdsstaten.no. Her står det om konferansen:

Offentlig velferd under markedsstyring
En konferanse om styringsalternativer til ”new public management”
Markedsorientering av det offentlige dreier seg ikke bare om privatisering. Måten velferdstjenestene organiseres på er også avgjørende. New Public Management (NPM) innbefatter nettopp en slik markedsorientering. Den rødgrønne regjeringen stanset privatiseringen av skole og jernbane da den tok over. Den hevder ogsåat det er slutt på NPM. Fra brukere og ansatte, fra statlige etater, universiteter, kommuner og sykehus, får vi imidlertid stadig meldinger om at NPMs markedsløsninger er i full drift. Gjennom denne konferansen tar vi temperaturen på omorganiseringene i velferds-Norge. Vi analyserer utviklingstrekk, utfordrer regjeringen - samt ser på alternativer der demokratisering av tjenestene, brukernes kunnskap og de ansattes komptanse settes i sentrum.


Parallellseminar om sykehus er mandag kl. 16-18. Seminaret har kode B1 og tittelen "Sykehusene – beretningen om en varslet krise?" Forsker Roar Eilertsen fra deFacto vil presentere en ny rapport, som ser på hvorfor Norge valgte bort en reform som New Zealand og Skottland allerede var på vei bort fra og hva som var alternativene. I panelet ellers er Audun Lysbakken (SV), Bente Øien Hauge (Folkebevegelsen for lokalsykehusene) og Unni Hagen (Fagforbundet).

• Klikk her eller på overskriften og kom rett til påmeldingsinformasjon.

Sør Trøndelag Venstre: Lokalsykehusene er bærebjelker i lokalsamfunnet


VENSTRE Fylkesårsmøtet til Sør-Trøndelag Venstre vedtok i helga en uttalelse om lokalsykehusenes framtid i Sør-Trøndelag. - Vi er opptatt av at langsiktighet og hensynet til hva som gir innbyggerne det beste tilbudet går foran kortsiktig økonomisk gevinst, og ønsker derfor å presse det politiske flertallet til å gi tydelige signaler på hva de ønsker når det gjelder lokalsykehustilbudet, sier stortingskandidat Guri Melby.

Uttalelse fra fylkesårsmøtet:
Anstrengt økonomi i helseforetaket har gjort framtidsutsiktene for sykehusene i Orkdal og på Røros usikre. Lokalsykehusene gir et godt helsetilbud til befolkningen i tillegg til å være hjørnesteinsbedrifter i de to kommunene, og Sør-Trøndelag Venstre kan derfor ikke akseptere at tilbudet ved disse sykehusene reduseres. Helse Midt-Norge har gjentatte ganger foreslått å fjerne eller redusere sentrale funksjoner ved de to sykehusene, som fødeavdeling og akuttavdeling ved Orkdal sykehus, og elektiv kirurgi ved Røros sykehus. Slike forslag skaper usikkerhet om sykehusenes framtid.

Det er viktig at omfanget av tilbudet ved lokalsykehusene i hovedsak bestemmes av hva som gir det beste tilbudet til innbyggerne på lang sikt, og ikke hva som gir innsparinger på kort sikt. Sør-Trøndelag Venstre ønsker klare politiske signaler om fortsatt drift ved disse to lokalsykehusene. Da trenger vi løfter om fortsatt full drift ved fødeavdelinga og akuttavdelinga ved Orkdal sykehus, og permanent kirurgi/anestesi ved Røros sykehus.

• Les saka på Sør-Trøndelag Venstres sider ved å klikke her eller på overskrifta

LO - Ap: Kan få ny runde om sykehus


KLASSEKAMPEN Kritikk: LOs to største forbund for offentlig ansatte vil på LO-kongressen ta oppgjør med sykehuspolitikken etter helsereformen for sju år siden.

LO ble overkjørt da Jens Stoltenbergs første regjering innførte en foretaksmodell for sykehusene med styring etter markedsprinsipper fra 1. januar 2002.

En enstemmig LO-kongress sa i mai 2001 nei til foretaksmodellen som ble drevet fram av daværende helseminister Tore Tønne, uten å bli hørt. Samme høst gikk Ap på et historisk nederlag ved stortingsvalget. Nå går Fagforbundet og Norsk Tjenestemannslag (NTL) inn for å legge sykehusene inn under forvaltningen.

Dersom LO-kongressen i mai slutter seg til dette, kan sykehuspolitikken bli en verkebyll i forholdet mellom LO og Ap i valgkampen.

Som Klassekampen skrev i forrige uke, er det i Fagforbundet skuffelse over at Arbeiderpartiets programforslag ikke åpner for noen revurdering av foretaksmodellen for sykehusene. LO-ledelsen var representert i programkomiteen ved Ellen Stensrud.

LO-sekretariatet skal innen 1. mars komme med sin innstilling i sakene som skal behandles på kongressen fra 11. til 15. mai.

• Les resten av saken i Klassekampen ved å klikke her eller på overskriften

fredag 13. februar 2009

Stortingsmeldingen om fødetilbudet - en gledelig begivenhet!


Meldingen ligger her. Og dette vil jeg karakterisere som en gledelig begivenhet!

Regjeringen pålegger i Kapittel 6 Et trygt fødetilbud de regionale helseforetakene å utarbeide flerårige planer for fødetilbudet i regionen:
Regionale helseforetak har et sørge-for ansvar for et trygt og sammenhengende fødetilbud til kvinner i regionen. I kapittel 6 foreslår regjeringen at regionale helseforetak pålegges å utarbeide en flerårig helhetlig og lokalt tilpasset plan for fødetilbudet i regionen sammen med berørte kommuner.
Planen skal også omfatte svangerskaps- og barselomsorg. Den skal sikre kapasitet i forhold til fødselstall og være i samsvar med utvikling av akuttilbud ved lokalsykehus. Planen skal sikre de fødende i regionen et desentralisert, differensiert og forutsigbart fødetilbud, også i høytider og ferier.
Den skal omfatte planer for rekruttering og plassering av utdanningsstillinger for gynekologer.
Hensynet til antall fødende i opptaksområdet, til geografi, kommunikasjonsmuligheter, struktur for lokale jordmortjenester og følgetjeneste skal vektlegges. Kultur- og språkforskjeller i regionen skal ivaretas.
Inndelingen i tre nivåer av fødeinstitusjoner (kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue) opprettholdes.
Nåværende tallgrenser oppheves og erstattes av kvalitetskrav til fødeinstitusjoner.
Brukerperspektivet skal ivaretas, og regjeringen skriver om dette i "Kap 9 Et bredt brukerperspektiv":

Regjeringen legger vekt på sterk brukermedvirkning ved utvikling av tjenesten. Kapittel 9 drøfter brukerperspektivet innen svangerskaps-, fødsels og barselomsorgen hvor det ikke finnes klar definisjon av hvem som er bruker. I snever forstand er brukeren den gravide/fødende og hennes barn. På dette området vil imidlertid også partner, familien og befolkningen for øvrig, herunder lokalsamfunnet, ha sterke interesser. Skillet mellom bruker- og borgerbegrepet blir på mange måter utfordret da så å si hele befolkningen vil innta brukerståstedet gjennom faser i livet. Organisert brukermedvirkning innen svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg har kort tradisjon i Norge. Representanter for to brukerorganisasjoner ble oppnevnt som medlemmer av Nasjonalt råd for fødselsomsorg i 2008.
Det vil bli foretatt en nasjonal temaundersøkelse for å innhente brukererfaringer med svangerskaps-, fødsels og barselomsorg.
Det finnes i dag en rekke private norske nettsider som gir informasjon om svangerskaps-, fødsels-
og barselomsorg. Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Statens legemiddelverk og NAKMI er blant offentlige instanser som har mye relevant informasjon både for gravide/fødende og for helsepersonell, men det finnes ikke noe eget nettsted med samlet informasjon. Helsedirektoratet vil få i oppdrag å samle all offentlig helseinformasjon i en nettbasert helseportal rettet mot gravide og fødende.Ingen strukturelle endringer før langsiktige planer er lagt!
Helse- og omsorgsministeren viste til de årlige budsjettrundene i helseforetakene, med trusler om nedlegging eller periodestenging av fødetilbud. Han sa at dette var en uverdig situasjon som ikke kunne fortsette. Under pressekonferansen var Bjarne Håkon Hanssen tydelig på at helseforetakene ikke kan foreta strukturelle grep innen fødselsomsorgen før flerårige planer er lagt. Konkret viste han til det Helse Bergen HF nettopp har vedtatt om nedlegging av Storken og sa at dette nå måtte legges på is.

Stortingsmeldingen om fødetilbudet


Meldingen ligger her.

Fødselsmeldingen presenteres nå! En gledelig begivenhet?


DIrekteoverføring av pressekonferanse der regjeringens forslag om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg presenteres kl. 12.

• Klikk her eller på overskriften for å følge med.

torsdag 12. februar 2009

Presenterer fødselsmeldingen fredag 13. februar


Nyhet, publisert 12.02.2009 på Helse- og omsorgsdepartementets sider

Fredag 13. februar presenteres St.meld. nr. 12 (2008-2009) ”En gledelig begivenhet – om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg”. Meldingen legges på frem av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Dagfinn Sundsbø.

Meldingen presenteres på en pressekonferanse som overføres direkte på Nett-TV på www.regjeringen.no/hod fredag 13. februar kl 12.00.

Vi i Folkebevegelsen for lokalsykehusene er, naturlig nok, svært spent på hva departementets arbeid har munnet ut i. Det første utkastet til en ny strategi førte til at det gamle Nasjonalt Råd for fødselsomsorg trakk seg, da brukerne hadde fått for stor innflytelse. Et nytt råd ble oppnevnt, med brukerrepresentanter fra Liv laga. Hvor mye av brukernes synspunkt som har fått bli med i meldingen, vet vi jo ikke før i morgen. Vi sluttet oss på høringskonferansen i 2007 til departementets tanker om en oppmyking av skillelinjene mellom fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Vi mente at en måtte se på lokale løsninger for å få til et best mulig tilbud og at de rigide volumkravene ikke tjente de fødende. Det har skjedd mye negativt med fødetilbudene de siste årene, og økonomien fører stadig til nye kutt på dette området.

• Les saken på departementets nettsider ved å klikke her eller på overskriften

Liv laga: Nå er det nok!

FRA LIV LAGAS HJEMMESIDER: Vi venter med optimisme på en ny stortingsmelding som vi håper skal føre til et løft for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Men helseforetakene gir oss dystre nyheter: i stedet for et løft raserer de helsetjenestene for gravide, fødene og barselfamilier.

Liv laga ser med stor bekymring på at det er planlagt/vedtatt å gjøre store kutt og besparelsene i forhold til fødetilbud over store deler av landet. Vi er redde for konskvensene av at fødselsomsorg blir en salderingspost. Vil brukerne få den hjelp de trenger og har krav på?

Det er blant annet planlagt en rekke sommerstenginger og reduksjoner i helårstilbudet i Midt-Norge, sammenslåinger av fødeenheter i Oslo, og kutt i bemanning både i Bergen og i Stavanger.
Dette er forhold som med stor sannsynlighet vil få store konsekvenser for gravide og fødende. Vi er redd det vil svekke og redusere dagens tilbud til brukerne, og det er uakseptabelt.

Vi forventer at Helseforetakene nå tar ansvar og at de går inn for at fødetilbud ikke skal svekkes, legges ned eller endres med negativt utfall for brukerne. Fødselstallene stiger og behovet for gode helsetjenester øker. Tilbudet må ikke reduseres, men styrkes slik at kvaliteten blir opprettholdt eller forbedret. Fødselomsorgen trenger økte ressurser og ikke sparetiltak.

I stedet for å verne om og ta lærdom av de enhetene som kanskje har det beste tilbudet i form av kontinuitet og jordmødre som er tilstede, stikker foretakene kjepper i hjulet.

Dersom det ikke snarest settes en stopper for denne nedbyggingen av gode eksisterende fødetilbud, forventer vi at helseministeren kommer på banen. Nå er det grensen nådd, nå er det nok.

Liv laga er en brukerorganisasjon av og for foreldre og vordende foreldre. Kontaktpersoner i Liv laga om denne saken er Eva Vassdal og Ingeborg Altern Vedal.

• Les innlegget (og mer) på Liv lagas hjemmesider ved å klikke her eller på overskriften

onsdag 11. februar 2009

Helse Midt-Norge "trillet terning"


NRK TRØNDELAG Helse Midt-Norge skal ha latt en mann avgjøre anbudsrunden i den omstridte ambulansesaken.

Opptakten til det som har blitt en omstridt anbudssak når det gjelder ambulansekjøring i Midt-Norge, skal være at Helse Midt-Norge lot en mann avgjøre hvem som skulle få oppdragene i de respektive distriktene.

Gruppa som i utgangspunktet skulle se på anbyderne, brøt sammen, dermed avgjorde daværende administrerende direktør i helseforetaket at kontraktsjefen alene skulle avgjøre anbudsrunden. Det skriver VG.

I løpet av 48 timer skal kontraksjefen ha foretatt valget mellom 27 anbydere. I en e-post skal han ha betegnet oppgaven som å "trille terninger". - Saksbehandlingen i Helse Midt-Norge har vært fullstendig uforsvarlig, sier advokat Anders Svinø til VG.

• Les saka på NRK Trøndelag ved å klikke her eller på overskrifta

tirsdag 10. februar 2009

Røros: Mobilliserte for sykehuset


NRK TRØNDELAG Flere hundre deltok på kveldens folkemøte om framtida for sykehuset på Røros.

Folk frykter at Røros sykehus blir nedlagt etter at det blant er bestemt å flytte ortopedisk avdeling til Trondheim. Ledelsen i Helse Midt-Norge og representanter fra Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget deltok på folkemøtet.

Folk begynte å komme allerede en time før møtet startet, det er anslått at over 600 personer var samlet i Røros gymnastikkbygg. Flere av tilhørerne kom med busser fra Os og Ålen.

• Les saka på NRK Trøndelags sider ved å klikke her eller på overskrifta

Fagforbundet: Skuffende om sykehus i APs programforslag


KLASSEKAMPEN LOs største forbund er skuffet over Arbeiderpartiets programforslag om sykehusene, og ber lokallagene ta en sykehuskamp på Aps landsmøte.

Arbeiderpartiets programkomité vil ikke rokke ved den omstridte foretaksmodellen for sykehussektoren, trass i påtrykk for systemendringer fra fagbevegelsen.

- Dette er en skuffelse. Det ser ut til å ha blitt en prestisjesak for Arbeiderpartiet å holde fast ved foretaksmodellen, selv om vi og en rekke eksperter har brukt store ressurser for å påvise at modellen er en grunnleggende årsak til mange av problemene i sykehussektoren, sier Fagforbundets seksjonsleder for helse- og sosialspørsmål, Kjellfrid Blakstad, til Klassekampen.

Hun oppfordrer nå Arbeiderpartiets lokale organisasjonsledd til å engasjere seg for å få landsmøtet i april til å forbedre programkomiteens forslag.

• Les resten av saken i Klassekampen ved å klikke her eller på overskriften

Røros: Hanssen redder sykehuset


ARBEIDETS RETT Helseminister Bjarne Håkon Hanssen lover at Røros sykehus skal bestå.

Denne meldingen overbrakte ordfører i Røros, Hans Vintervold, på det store folkemøtet om sykehuset nå ikveld.

Helseministeren har overfor Vintervold bekreftet at samtlige arbeidsplasser skal bevares.

Det vil nå bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere framtidig innhold i tilbudet ved Røros sykehus.

• Les saken i Arbeidets Rett ved å klikke her eller på overskriften

(Det er folkemøte i kveld, 10. februar.)

Delte meninger om tilbudet i Larvik


ØSTLANDSPOSTEN I prosessen rundt nedleggelsen av akuttmottaket i Larvik, var det flere som engasjerte seg. Dette sier noen av dem nå, skriver avisen.
Den har intervjuet Øyvinn Ansteensen (leder Sykehusets Venner Larvik), Sonja Mandt-Bartholsen (stortingsrepresentant Arbeiderpartiet), Rune Gutterød (nestleder LO Larvik og Lardal), Eva Døvle (bioingeniør, laboratoriet Larvik sykehus) og Anders Anundsenstortingsrepresentant Fremskrittspartiet.

• Les saken i Østlandsposten ved å klikke her eller på overskriften

torsdag 5. februar 2009

Narvik-aksjonen protesterer mot nedleggelse av FAM


LESERBREV I OFOTENS TIDENDE OM SAMHANDLING SPESIALISTHELSETJENESTE OG KOMMUNE

Helseministeren har satt ned et utvalg, Samhandlingsutvalget, for å utrede bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Ved UNN Narvik har vi i noen år hatt et slikt samhandlingstiltak som har fungert til alles tilfredshet, nemlig felles akuttmottak, FAM.

Narvik kommune betaler kr.100.000 pr måned i leie av relativt nytt legevakttilbygg ved sykehuset og betaler i tillegg for 4 sykepleiestillinger. I sum betaler Narvik kommune ca. 2 mill pr år til UNN. De kommunale legevaktlegene er veldig fornøyd med ordningen og skryter uhemmet av den. De kan nå evt. tilkalle spesialistlege ved sykehuset ved behov for pasientvurdering. Man kan på denne måten lettere selektere hvilke pasienter som må legges inn og hvilke som kan reise hjem etter observasjon/legevaktbehandling ved fellesmottaket.

Nå vil Helse Nord/UNN legge ned denne ordning og i tillegg legge ned selve akuttmottaket med begrunnelse i å spare penger.
Her ødelegges et godt eksempel på reell samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og kommunene.

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus forventer at Helseministeren tar tak i denne saken og ser til at denne ordningen kan fortsette. Dette kan være et viktig eksempel og et forbilde for andre helseforetak med tanke på samhandling.

I oppdragsdokument for 2009 fra Helse- og Omsorgsdepartementet til Helse- Nord RHF står følgende på side 13:
Tiltak til oppfølging:
• Helse Nord RHF skal sørge for et helhetlig, sammenhengende og lokalt tilpasset akuttilbud.
• De regionale helseforetakene bes om å vurdere tilpasning av lokalsykehusenes akuttfunksjoner i tråd med følgende veiledende standard:
o Felles akuttmottak: modell der kommunal legevakt, skadestue, sykehusets akuttmottak og gjerne ambulansestasjon er samlokalisert

For Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
Dagny Pettersen
Narvik 22. Jan 2009

• Hentet fra Ofotens Tidende, klikk her for å lese saka der

Nytt Narvik sykehus i fare


NRK NORDLAND Universitetssykehuset Nord-Norge har brukt investeringspengene på andre formål.

Det bekrefter styreleder i Helse Nord, Bjørn Kaldhol til avisa Fremover.
Universitetssykehuset må ifølge avisa velge mellom å bygge nytt sykehus i Narvik eller ei ny sykehusfløy i Tromsø. Kaldhol tror ikke det er realistisk at begge prosjektene realiseres samtidig.
- Unversitetssykehuset Nord-Norge er kommet i bakleksa fordi penger er omdisponert til andre formål. De akutte problemene er selvforskyldt, sier han til avisen.

• Les hele saken på NRK Nordland ved å klikke her eller på overskriften

onsdag 4. februar 2009

PROGRAM FOR VELFERDSKONFERANSEN 2.-3. MARS 2009

Velferdskonferansen 2009:
Offentlig velferd under markedsstyring. En konferanse om styringsalternativer til "new public management"

SAS hotellet, Oslo, 2.-3. mars 2009


Mandag 2. mars:
09.00 – 10.00: Registrering – kaffe / frukt

10.00 – 10.30: Åpning. Jan Davidsen, leder, Fagforbundet

10.30 – 12.30: Markedets erobring av det offentlige. Kjell Arne Røvik, professor, Tromsø
Offentlig virksomhet - et demokratiseringsprosjekt. Hillary Wainright, forfatter og redaktør, Storbritannia
En alternativ visjon for offentlig sektor. Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 15.30: Parallellseminarer

A1: Læreren - fra pedagogisk profesjon til byråkrat?
Når tester, rapporter og kontroll ovenfra tar over i skolen.

Sølvi Lillejord, professor, Bergen
Richard Hatcher, forskningsdirektør, Storbritannia
Hanne Eilhardt Pedersen, adjunkt, Lilleaker skole, Oslo
Møteleder: Hugo Rode Berntsen, seksjonsnestleder, Utdanningsforbundet

A2: Bare tall - eller markedsorientering i ny innpakning?
Regnskapsmodeller, budsjett og målemetoder er politikk. Hvilke modeller finnes, og hvilke alternativer
fremmer den demokratiske styringen av offentlige tjenester?

Heidi Grande Røys, fornyings-og administrasjonsminister (invitert)
Marianne Andreassen, adm.dir., Senter for statlig økonomistyring
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark
Fanny Voldnes, nestleder i næringspolitisk avdeling, LO
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

A3: NAV: Velferdstjenestenes møte med arbeidslinja
Er det menneskene som skal tilpasses arbeidslivets behov –
eller arbeidslivet som skal tilpasses menneskenes evner og anlegg?

Tor Sagli, Arbeids- og velferdsdirektør (invitert)
Ebba Wergeland, lege
Kjetil Hasselø, Fellesorganisasjonen
Ove Haug, Velferdsalliansen
Møteleder: Anita K. Solhaug, 1. nestleder NTL

A4: Regjeringer i alle land - privatiser!
Hvilken rolle spiller OECD, Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken og Det internasjonale
pengefond (IMF) for markedets utbredelse?

Tony Clarke, Polaris Institute, Canada
Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

15.30 – 16.00: Kaffe / kake

16.00– 18.00: Parallellseminarer

B1: Sykehusene – beretningen om en varslet krise?
Hvorfor valgte Norge en reform som New Zealand og Skottland allerede var på vei
bort fra - og hva var deres alternativ?

Roar Eilertsen, daglig leder, deFacto
Audun Lysbakken, nestleder, SV
Bente Øien Hauge, Folkebevegelsen for lokalsykehusene
Unni Hagen, rådgiver, Fagforbundet
Møteleder: Tone Sønsterud, Nestleder i LO Stat

B2: Mer demokrati, takk - ikke mindre!
Mange forsøker nå med deltakende budsjettering og direkte demokrati.
Befolkningen og ansatte er direkte med og styrer. Hva er erfaringene?

Hillary Wainright, forfatter og redaktør, Storbritannia
Javier Navasques, Sevilla
Einar Braathen, forsker, NIBR
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

B3: Offentlig-privat samarbeid - løsning eller problem?
Skal vi la begrensninger i statlige budsjettmetoder framtvinge privatisering - og kan
vi godta at politiske prioriteringer settes til side av lokale OPS-prosjekter?

David Hall, direktør, PSIRU
Bjarne Jensen, professor, Høgskolen i Hedmark
Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen
Tom Tvedt, fylkesordfører, Rogaland
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

B4: NPM fra A til Å
Hva er New Public Management? Vi sporer dens røtter tilbake til nyliberalismen,
ser på teoriene bak og konsekvensene for velferdsstaten.

Henrik Herløv Lund, samfunnsøkonom og forsker, Danmark
Bent Sofus Tranøy, forsker, FAFO og Høyskolen i Hedmark
Møteleder: Berit Asker, forbundssekretær, NTL

18.00: Slutt for dagen


Tirsdag 3. mars:

09.00 – 10.45: Styring for velferd - erfaringer fra inn- og utland
Jostein Barstad, rådman i Øvre Eiker
Bente Ohnstad, førsteamanuensis, Høgskolen i Lillehammer
Andrew Cumbers, forsker, Storbritannia

10.45 – 11.00: Kaffe / kake

11.00 – 13.00: Parallellseminarer

C1: Omstilling for økt kvalitet
I Fagforbundets modellkommuner og regjeringas kvalitetskommuner er det de ansattes
kompetanse som utgjør kjernen. Blir det bedre tjenester av det?

Jostein Barstad, rådmann, Øvre Eiker
Anne Grete Krogh, leder av omstillingsenheten, Fagforbundet
Hilde Torgersen, hovedtillitsvalgt, Fagforbundet, Moss kommune
Møteleder: Dag Christiansen, rådgiver, Fagforbundet

C2: Offentlig sektor - butikk eller politikk? Når profittmål styrer offentlig virksomhet
Erfaringer fra barnehager, barnevern og asylmottak

Clas Jostein Claussen, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo
Erling Segelstad, Fellesorganisasjonen
Cecilie Hansen, varaordfører, Kirkenes
Møteleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

C3: Offentlig sektor - motgift mot finanskrisa?
Hva har en stor offentlig sektor å si for kriseutviklinga, og hvordan vil krisa virke inn på offentlig virksomhet?
Vi tar temperaturen.

Rune Skarstein, førsteamanuensis, Trondheim
Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom First Securities
Møteleder: Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten

C4: Vår felles infrastruktur – eller markedets?
Naturlige monopoler, public-public partnership (PUP), drift i egenregi

David Boys, Internasjonalen for stats- og kommuneansatte
Tore Lindholt, sosialøkonom, tidl. direktør i Folketrygdfondet
Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant, Senterpartiet
Møteleder: Marte Nilsen, styremedlem i Attac

13.00 – 14.00: Lunsj

14.00 – 15.00: En offensiv strategi for en velferdspolitisk snuoperasjon
Paneldebatt
Representanter for Regjeringspartiene
Anders Folkestad, leder, Unio
Turid Lilleheie, leder, NTL
Randi Reese, leder, FO
Debattleder: Asbjørn Wahl, daglig leder, For velferdsstaten

15.00 – 15.30: Avslutning
Helga Hjetland, leder, Utdanningsforbundet


Versjon 13.01.09