onsdag 26. september 2007

Problemnotat om helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Nå har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut et problemnotat om saken:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/Sykehus/Innspillsrunde---Nasjonal-strategi-for-s.html?id=481609

Folkebevegelsen for lokalsykehusene vil se på notatet og komme med innspill til departementet.

Departementet har også invitert til høringsmøte i Oslo 16. oktober.

tirsdag 18. september 2007

Innsparing: Fekk ikkje følgje dødssjuk mann i ambulansen

Fleire pasientar og pårørande er misnøgde med Helse Førde sitt ambulansetilbod.

Solveig Løvik Norevik frå Høyanger vart nekta å sitje på i ambulansen med mannen då han var dødssjuk, fordi ein annan pasient skulle få plassen. Mannen døydde under transporten frå Bergen til Førde, medan kona sat på bussen.

- Dobbelttransportane og ambulansebyta alvorleg sjuke menneske vert utsette for, er uverdige, seier Løvik Norevik.

Det var 14. november i fjor at mannen hennar skulle køyrast frå Haukeland til Førde sentralsjukehus. - Legen hans ved kreftavdelinga meinte det var nødvendig at eg var med, men Helse Førde gav beskjed om at det skulle vere ein annan pasient med i bilen. Før dei kom til Knarvik, fekk mannen min pustestogg. Ambulansen snudde, og då dei kom tilbake til akuttmottaket ved Haukeland døydde han. Det var ein vond telefon å få for meg som sat på bussen, men det må ha vore verst for han å kjenne seg så åleine i si siste stund. Og korleis må det ikkje ha vore for den andre pasienten som var med i ambulansen, midt oppi denne akuttsituasjonen?

Løvik Norevik seier mannen hennar tidlegare også opplevde å måtte byte ambulanse i snøslette i Romarheimsdalen og i regnver på ferjekaien på Oppedal.

- Ingen må fortelje meg at omsynet til eit overtidsbudsjett forsvarar ein slik uetisk praksis, seier Løvik Norevik, som er utdanna hjelpepleiar og er fylkesleiar i Fagforbundet.

Les heile saka på NRK Sogn og Fjordane:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3499822

og Firda på nett:
http://www.firda.no/nyhende/helse/article3002972.ece

mandag 17. september 2007

Turnusen best på lokalsykehus!

Den norske legeforening har spurt 300 turnusleger om deres turnustjeneste. Undersøkelsen ble gjennomført i februar og august i år. De 10 sykehusene som kom best ut, er med ett unntak lokalsykehus!

Ved siden av Ullevål sykehus, var det disse sykehusene som ble rangert best*:
Rjukan, Notodden, Voss, Odda, Narvik, Harstad, Tynset, Stord og Sandnessjøen.

Kilde: Aftenpostens morgenutgave, mandag 17. september.

Hele evalueringsrapporten ligger på Legeforeningens sider:
http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=126157&subid=0


*med hensyn på bl.a. hva de unge legene synes de har lært om kirurgiske prosedyrer, hvor mye de har fått jobbe med akuttpasienter, hvor mye de har fått gjøre av ulike behandlnger og undersøkelser + hvilken veiledning de har fått underveis.

fredag 14. september 2007

Fastlegene om lokalsykehusene

Fastlegene i Helse Øst og Helse Midt-Norge har vurdert sine lokalsykehus. Legene ble spurt om tre emner; om hvilket forhold de har til nærmeste lokalsykehus, om de har opplevd negative hendelser med sine pasienter på lokalsykehuset, og hvilket forhold de har til det regionale helseforetaket. Resultatene av undersøkelsen er gjengitt bl.a. i Dagens Medisin på nett:

"Asker og Bærum sykehus kommer best ut. Sykehuset får 77 poeng, og har dermed temmelig fornøyde fastleger i sin omkrets. Primærlegene nær Asker og Bærum opplever også kortest ventetid for poliklinisk vurdering, og de får mest hjelp fra sykehuset til å takle akutte situasjoner."

"St. Olavs Hospital peker seg klart ut i negativ retning i Helse Midt-Norge - både når det gjelder ventetider og generell tilfredshet.
Fastlegene i området rundt St. Olavs Hospital i Trondheim er generelt minst fornøyd med sykehuset sitt, ifølge undersøkelsen i Helse Midt-Norge.
De mener det er lange ventetider ved St. Olavs Hospital. De har gitt en poenguttelling på 75, der 100 tilsvarer at pasientene i svært stor grad må vente for å få poliklinisk behandling. Til sammenligning har fastlegene rundt Volda sykehus gitt 48. Volda-legene er også mest fornøyd med sitt lokalsykehus - generelt sett.
Fastlegene rundt St. Olavs Hospital får også minst hjelp av sitt lokalsykehus til å takle akutte situasjoner."

"50 prosent av fastlegene rundt Kongsvinger sykehus er veldig fornøyd med pasientbehandlingen. De mener det aldri har skjedd hendelser med deres pasienter som sykehuset kunne ha hindret."

Hentet fra Dagens Medisin på nett:
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2007/09/13/vender-tommelen-ned-for-li/index.xml

onsdag 12. september 2007

Bestilling av alternativ evalueringsrapport

Rapporten vår blir trykket opp i nytt opplag neste uke.
Den koster kr. 150,- pr. stk. + frakt.

Send bestilling til Elsie Ørstavik: elsorst@broadpark.no. Husk å oppgi faktura- og leveringsadresse.

Ved større bestillinger, kontakt Bente Øien Hauge: bente@fjordinfo.no for prisforespørsel.

torsdag 6. september 2007

Sykehusleger: Dårligere etter reformen

Halvparten av landets sykehusleger mener kvaliteten på det medisinske tilbudet er blitt dårligere etter innføringen av sykehusreformen.

1300 leger er blitt spurt, les mer på Aftenposten på nett:
http://www.aftenposten.no/helse/article1978157.ece

Statsbudsjettet: Mer til investeringer

Jens og Sylvia og de har vært på Ahus i dag, og lekket fra "Budsjettopplegg for investeringer i 2008":
• I budsjettet for 2007 ble det varslet en opptrapping av årlige investerings-midler med 1 mrd. kroner. Opptrappingen skulle skje i perioden 2008 –2010.
• Regjeringen foreslår nå å øke bevilgningen med 1 669 mill. kroner og bevilge hele beløpet allerede i 2008, dvs 669 mill. kroner mer enn det som ble varslet.
• Sykehusene får dermed hele 5 263 mill. kr. årlig til investeringer
• Med dette inntektsløftet er den siste ”byggesteinen”i sykehusreformen på plass.
• Inntektsøkningen på1 669 mill. kroner innebærer at sykehusene vil trenge mindre lån, noe som vil gi lavere rentekostnader og dermed mer penger til direkte pasientbehandling

Detaljer om hvor mye som går til hver region m.m. her:
http://www.regjeringen.no/Upload/HOD/Vedlegg/Sykehus/investeringer2008.pdf

Egentlig synes jeg det er sprøtt at sykehus-Norge skal ta opp investeringslån, driftskreditt osv. Det medfører jo at statskassemidler som skulle gått til syke, går til renter og dermed bygger opp bankvesenet. Hvorfor kan ikke staten bare dekke kostnadene?

SV ynskjer omkamp om reforma

I Sogn Avis (SA 6. september, s. 17) seier SV sin representant i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Inga Marte Thorkildsen, at SV ynskjer omkamp om helsereforma. Sv vil gjera omkamp om helsereforma til ei av sine viktigaste valkampsaker framføre neste stortingsval.

Inga Marte Thorkildsen var deltakar og sat i panelet under konferansen i Oslo der den alternative evalueringa av helseforetaksreformen vart presentert.

"Me må sjå på dette på ny, dels fordi systemet i dag underminerer lokalsjukehusfunksjonar. Føretaksmodellen har også gjort sjukehusa til ein næringaktør og pasientane til kundar. Dette gjer at sjukehusa er nøydde til å tenkja lønsmed og prioritera pasientar som gjev størst inntekter. Det er ikkje sikkert at det er dei same pasientane som me som samfunn skal prioritera. Her kan me også koma i situasjonar som helsepersonell vil oppleva som uetisk."

Thorkildsen seier det er sjukehuset si oppgåve å hjelpa folk, ikkje å tena mest mogleg pengar. "- Me må få ei heilskapstenking i systemet som me ikkje har i dag."

Leger klager på reformen

Sykehuslegene mener sykehusreformen ikke har ført til en bedre organisering, mer likeverdig tilbud eller bedre kvalitet – men over halvparten av dem mener produktiviteten har økt.

Les mer i Ukeavisen Ledelse:
http://www.ukeavisenledelse.no/ledelse/20070906/klager_pa_reformen/

tirsdag 4. september 2007

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 1

1. amanuensis Egil Marstein ved Handelshøyskolen BI har skrevet artikkelen “Om helsepolitikk, reformer og forvaltning”
Noen refleksjoner og kritiske vurderinger etterlyser nytteverdiene av reformevalueringer som stiller kritisk spørsmål ved helsereformen, men uten at disse får helsepolitiske konsekvenser. Marsteins påstand er at helsereformens ideologiske del som er stadfestet i helselovene av 2001 bryter med velferdsstatens universalismeideal. Foretaksreformen i 2002 introduserer struktur- og styringstiltak hvor sykehusene skal forvaltes etter en industriell og forretningsmessig logikk. Begge lovene konfronterer norske sosialpolitiske tradisjoner og er derav på kollisjonskurs med de profesjons- og verdinormer som sykehustjenesten bygger på.

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 2

Reg. revisor, cand. philol. Fanny Voldnes, nestleder Næringspolitisk avdeling i LO, har skrevet artikkelen “Helseforetakene – forretningsmessig drevne foretak i en større reform”
Fanny Voldnes knytter helseforetaksreformen til en internasjonal økonomistyringsreform med bruk av forretningsmessige prinsipper i offentlig sektor. Hun stiller spørsmål ved formålet med bruken av slike prinsipper i helsesektoren, siden internasjonal forskning har vist at det fremmer privatisering. Hun etterlyser en vurdering av konsekvensene dette får for velferdsstaten.

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 3

Rådgiver Unni Hagen, i Samfunnspolitisk enhet i Fagforbundet har skrevet to artikler.
Den første er: ”Evalueringen av sykehusreformen er avsluttet. Hva blir konsekvensen?”
Unni Hagen gjennomgår her to av de tre evalueringsrapportene om sykehusreformen.*
Hennes konklusjon om rapporten ”Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet” fra Agenda Muusmann er bl.a. følgende:
“Evalueringens viktigste og dristigste konklusjon er anbefalingen om å avvikle bestiller-utførermodellen. I praksis er det et farvel til ideen om at markedsprinsipper er løsningen for den norske spesialisthelsetjenesten. Det fremstår derfor både som uforståelig og unnvikende at en ikke også tar et oppgjør med bruken av kommersielle aktører i sektoren. Det er naivt å tro at kommersielle aktører kan eksistere som nøytrale avlastere for de offentlige sykehusene, som brukes eller ikke brukes alt etter hva som er kapasitetssituasjonen i disse.”
Om den siste rapporten, ”Resultatevaluering av sykehusreformen”, skriver Hagen bl.a.:
”Til tross for forskernes mange forbehold, at konklusjonene spriker og at det mangler analyser på viktige områder, presenterer Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) likevel
resultatevalueringen som en sterk dokumentasjon av at sykehusreformen både var nødvendig og vellykket”.


*Evalueringen av reformen var som kjent tredelt: Den første rapporten kom allerede i mars 2005. Så kom Agenda Muusmann-rapporten”Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet” i november 2005. Og i februar 2007 fikk Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) overlevert den tredje og siste forskningsrapporten ”Resultatevaluering av sykehusreformen”.

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 4

“Fagforbundets evaluering av sykehusreformen - August 2007”
I den andre artikkelen redegjør Unni Hagen for Fagforbundets evalueringer av sykehusreformen i 2003 og 2005. Konklusjonen er bl.a. følgende: ”Fagforbundet ønsker en kursendring. Målsettingen er å ta tilbake politisk kontroll og folkevalgt styring med utviklingen av spesialisthelsetjenesten, og stoppe markedstilpasningene og privatiseringen av tjenestetilbudet. Foretaksmodellen og bestiller/utførermodellen bør avvikles”.

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 5

Dag Johansen, overlege i kirurgi og ortopedi ved Helgelandsykehuset Rana og Gunnvald Lindset, leder i Folkeaksjonen for sykehuset i Mosjøen, har skrevet artikkelen “Sykehusreformen – fem år etter”
De har funnet at reformen har fått de konsekvensene som ble forutsagt i Motmeldingen fra 10 leger i februar/april 2001. Økonomer og byråkrater har tatt over styringen av sykehusene som nå drives som selvstendige bedrifter utenfor direkte folkevalgt kontroll.
Hovedfokus i sykehusdriften har blitt økonomisk inntjening og kvantitet på bekostning av faglig kvalitet, utdanning og forskning. Dette fokus demoraliserer helsepersonellet, går utover de mest syke og har ført til nedlagt akuttberedskap og avdelinger flere steder. Byråkratiet har derimot vokst betydelig, både i antall og lønnsnivå. Sykehusreformen har videre fremmet framveksten av mange nye private sykehus som også gir de friskeste syke økt prioritet uten å utdanne nye helsearbeidere eller ha akuttberedskap fordi dette er ulønnsomt. Johansen og Lindset argumenterer for at sykehus tilhører infrastrukturen i samfunnet og derfor må styres direkte politisk etter langsiktige mål, ikke etter kortsiktige markedsprinsipper. Hele foretaksmodellen må avvikles snarest før den gjør mer skade på det norske sykehusvesenet. Sykehusene må igjen inn under direkte folkevalgt forvaltning, gjerne statlig, og finansieres i hovedsak med rammer og et lite innslag av stykkpris.

RAPPORTSAMMENDRAG Artikkel nr 6

Bente Øien Hauge, koordinator i Folkebevegelsen for lokalsykehusene, har skrevet artikkelen ”Hvis helseforetak er svaret, hva er da spørsmålet?”
Bente Øien Hauge hevder at helseforetaksreformen på område etter område har sviktet i å oppfylle sine egne mål. Hun trekker frem en rekke eksempler på at ansvar og roller ikke er blitt klarere, at økonomien ikke er blitt bedre og at foretakenes næringslivspregede ledelses-modeller, klinikkorganisering og funksjonsfordeling faktisk skaper nye problemer – og et dårligere tilbud til pasientene.

RAPPORTVEDLEGG

i et vedlegg til den alternative evalueringsrapporten har vi lagt inn materiale som vi mener supplerer artiklene i rapporten:

• Del I inneholder informasjon om Folkebevegelsen for lokalsykehusene (inkludert en uttale fra landssamlingen i mars, der vi sier at sykehusreformen må avvikles)

• Del II inneholder rapporter og eksempler på utviklingen etter reformen (oppsummering av De Factos undersøkelse om utviklingen i lokalsykehusene + innsendte rapporter fra noen av de lokale aksjonene)

• Del III viser eksempler på kritiske røster i debatten: Interessante kronikker og debattinnlegg som kommentererer reformen og situasjonen for sykehusene (hentet fra fra dagspresse og fagblader, gjengitt med tillatelse av de respektive forfattere og publikasjoner)

Helse Størst med underskudd

NRK melder at monsterregionen Helse Sør-Øst vil få underskudd. Det er aktuelt å kutte i drift og bemanning:

Halvårsregnskapet viser et underskudd på 288 millioner kroner i forhold til budsjettet. Alle sykehus i Helseregionen, så nær som ett, drives nå med underskudd.

Les mer her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostlandssendingen/1.3369609

Rapporten og konferansen i medier på nett

I tillegg til en del radioinnslag (riks- og lokalt) og reportasjer i trykte medier, er rapporten og konferansen omtalt en del steder på nettet, bl.a.:

NATIONEN: "Fagpersoner slakter sykehusreformen"
http://www.nationen.no/distrikt/article2966630.ece

SYKEPLEIEN: "Helseforetaksreformen må avvikles"
http://www.sykepleien.no/article.php?articleID=16230

UKEAVISEN LEDELSE: "Forsker slakter sykehusreformen"
http://www.ukeavisenledelse.no/samfunn/20070904/forsker_slakter_sykehusreformen/

HELSEREVYEN: "Sykehusreformen bommet på målet"
http://www.helserevyen.no/index2.asp?newsid=5569

HEGNAR ONLINE: "Sterk kritikk mot helsereformen"
http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id=263659&cat=103

FRI FAGBEVEGELSE: "Knusende kritikk av sykehusreformen"
http://www.frifagbevegelse.no/fagbladet/article2967934.ece

AGDERPOSTEN: "Kritikk mot helsereform"
http://www.agderposten.no/article/20070903/LOKAL8/709030007

NRK NORDLAND: "LO angriper helseforetakene"
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.3357571

NRK SOGN OG FJORDANE: "Legg ned helseføretaka"
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.3360633

HARSTAD TIDENDE: "Konferanse om helseforetak"
http://www.ht.no/incoming/article105683.ece

Innleggene fra konferansen

Innleggene fra konferansen vil om noen dager bli lagt ut på www.attente.no

Alternativ evalueringsrapport

Artikkeldelen av rapporten ligger ute på Nationens sider som pdf-fil:
http://multimedia.api.no/www.nationen.no/archive/01419/Les_hele_sykehusra_1419699a.pdf

Etterhvert skal vi selv få lagt ut hele rapporten på nett.

Det vil bli mulig å bestille en trykket versjon av rapporten, men for øyeblikket har vi dessverre ikke igjen noen.

Viktig konferanse om sykehusreformen

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes konferanse "Alternativ evaluering av sykehusreformen" gikk for seg på Oslo kongressenter mandag 3. september. På deltakerlisten var det representanter for ulike miljøer - bl.a. departement, direktorat, forskningsmiljøer, Stortinget, foretaksstyrer og lokalsykehusaksjoner.

Styremedlem i KIL-Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus og varaordfører i Lærdal, Anna J. Avdem åpnet konferansen.

OFFISIELLE EVALUERINGER
Kunnskapssenterets direktør John-Arne Røttingen presenterte prosessen i forkant av og resultatene av Forskningsrådets evalueringsrapport om sykehusreformen.

Også evalueringsrapporten fra NIBR (fra 2005) ble presentert, ved stedfortreder, da innleder Inger Marie Stigen hadde sykdomsforfall.

De offisielle evalueringen har vært møtt med rungende taushet. Media har stort sett gjengitt statsrådens pressemelding, uten kritiske spørsmål. Folkebevegelsen ønsker med sin alternative evaluering å sparke i gang en debatt om reformen, virkemidler, prinsipielle sider og konkrete konsekvenser.

ALTERNATIV EVALUERING
Den alternative evalueringsrapporten fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene ble presentert av Gunnvald LIndset og Bente Øien Hauge, før noen av de uavhengige fagfolkene som har forfattet artikler i rapporten fikk slippe til med utfordrende og tankevekkende innlegg.
Egil Marstein, førsteamanuensis fra Handelshøyskolen BI og Fanny Voldnes, revisor og nestleder i Næringspolitisk avdeling i LO pekte begge på store og viktige konsekvenser av reformen som fortjener en prinsipiell debatt. Hvordan skal et viktig velferdsgode som sykehus styres? Er likhetstankegangen på vei ut? Hva er konsekvensene av New Public Financial Management og den nye regnskapsloven for offentlig sektor? Får politikerne den informasjonen de trenger for å ta de riktige beslutningene?

KOMMENTARER
Statssekretær Arvid Libak kommenterte dagens situasjon for sykehusene på ulike områder og pekte blant annet på at mange av problemene ikke er av ny dato.
En av legene bak "Motmeldingene" til reformen (fra 2001), sykehuslege Mads Gilbert, minnet om hvilke innvendinger motmeldingslegene hadde hatt til reformen og pekte spesielt på kulturkollisjonen på sykehus mellom omsorgsetikk og markedstenking.

PANELDEBATT
I paneldebatten på slutten av dagen stilte, i tillegg til innlederne som er nevnt over, stortingspolitikerne Inga Marte Thorkildsen (SV), Rune Skjælaaen (Sp), Inge Lønning (H) og Harald T. Nesvik (FrP). Asbjørn Wahl ledet debatten, og blant temaene var hva slags politisk behandling evalueringene skal få, i hvilken grad økonomi/markedstenking preger aktiviteten på sykehusene, ressursstyring og om den reelle sikkerheten for lokalsykehusene. En ivrig sal hadde flere spørsmål enn man kunne slippe til, trass i at det var avsatt nesten to timer til debatten.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene takker alle som var med å bidra til arrangementet!