Prosessen rundt OUS-fusjonen har medført at den stedlige ledelsen i stor grad er fjernet. De ansatte fortviler over mangel på ledere som er fysisk til stede, og de hevder at dette går ut over den daglige driften.

«Avdelinger på autopilot»
Oversikten som er utarbeidet for Dagens Medisin, viser at av 59 kartlagte somatiske avdelinger ved OUS, er det kun 18 som har aktivitet ett sted - og som har stedlig ledelse. Dette innebærer at 41 avdelinger er spredt på to eller flere steder og har såkalt tverrgående ledelse, der lederen også har leder- og personellansvar på et annet sted.

Syv av ti avdelinger driver i lokaliteter hvor leder helt eller delvis ikke er til stede.

- I store deler av virksomheten har vi ikke tilstedeværende ledelse, og mange av disse enhetene går nå på autopilot, sier Christian Grimsgaard, tillitsvalgt overlege ved Klinikk for kirurgi og nevrofag.

Oversikten baserer seg på tilbakemelding fra de ansatte på alle avdelingene, med unntak av et par avdelinger. Rus-/psykiatri er ikke med.

Konstituert administrerende direktør Jan Eirik Thoresen sier «innvendingene er rimelige», og at ledelsen vil jobbe for å få flere tilstedeværende ledere. (Se egen sak til høyre på siden).

Har aldri møtt lederen
Legeforeningen har lenge advart mot situasjonen og krever en tilgjengelig ledelse så fort som mulig.

- Dette er en av de viktigste tingene som må gjøres nå. Vi trenger en tydelig ledelse som kan vise retning, sier president Hege Gjessing i Legeforeningen.

- Det finnes ansatte ved OUS som aldri har møtt sin egen leder. Vi har fått meldinger om at man utpeker en person som blir en slags uoffisiell leder. Det er ulikt hvordan dette fungerer, og noen løser det. Men vi har forstått at dette er noe de ansatte ikke er fornøyd med. Å ha kontroll og ansvar for så mange mennesker uten å kunne følge opp, går ikke, sier Gjessing.

- En leder skal ha tid til å lede. Det er noe annet enn å administrere, tilføyer hun.

Fremmedgjort på jobben
Ifølge Grimsgaard svekker situasjonen de ansattes følelse av eierskap til egen arbeidsplass:

- De ansatte føler seg fremmedgjort på sin egen arbeidsplass. Mange vet ikke i dag hvem som er deres nærmeste leder. Sykehuset tåler ikke å stå i en slik situasjon over tid, sier han.

- Ledelsen i en medisinsk virksomhet må være tilstede i det daglige, for eksempel når det oppstår spørsmål om prioritering av pasienter, sykdomsforfall og lignende. Det er stor dynamikk mellom avdelingene i et sykehus, og det er stadig er behov for tiltak og kursjustering for å ivareta god drift.

Grimsgaard legger til at ledermangelen også gjelder seksjonsnivå. - Dette svekker pasientbehandlingen, og risikoen for behandlingssvikt øker. Hver gang det oppstår et problem i disse enhetene som leder burde ha tatt tak i, oppstår det en minikrise. Både tilliten og kontakten oppover blir svekket, og sykehuset går nærmest opp i limingen, uttrykker han.

Ingen stedlig ledelse
Terje Dybvik er tillitsvalgt og overlege ved klinikk for anestesiologi. Hans egen leder befinner seg på et annet sykehus.

- Akkurat nå er vår avdeling i stor grad organisert i en avdeling der lederen har leger på ulike sykehus. Hos oss er det ingen fast stedlig ledelse. Min direkte leder er for eksempel på Rikshospitalet. Han ser jeg veldig lite, sier Dybvik.

- Det er en betydelig utfordring. Vi blir mindre synlige for lederne. Dette ble sagt fra om allerede under fusjonen, fremholder han.- Skal ikke gå ut over pasientene

- Innvendingen er rimelig, og de midlertidige løsningene skal ikke gå ut over pasientbehandlingen, sier konstituert administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS). 

- Da vi slo sammen flere sykehus, vedtok vi at vi skulle organisere oss på tvers, for slik å styrke integrasjonen av fagmiljøene på tvers av de tidligere sykehusene, sier konstituert administrerende direktør Jan Eirik Thoresen ved Oslo Universitetssykehus (OUS) til Dagens Medisin.

Forventet kritikk
- Problemet, slik det her beskrives, løses best ved at vi fortsetter rekken av planlagte samlokaliseringer, og at vi får fortgang i IKT-integrasjonen, mener Thoresen.

- Det er rimelig å vente at de som ikke ønsker omstillingen, vil kritisere sykehuset for faktisk å gjennomføre tiltak som støtter integrasjon, som for eksempel gjennomgående ledelse.

Den motstanden er ventet og innvendingen er rimelig. De midlertidige løsningene skal ikke gå ut over pasientbehandlingen, sier Thoresen.

Vil øke tilstedeværelsen
Thoresen sier OUS tar signalene alvorlig.

- Vi har, senest i ukens ledermøte, snakket om hvordan vi kan øke ledelsens tilstedeværelse og lederskap på alle de stedene vi driver sykehus. Dette bør vi ha øvelse og erfaring nok til å klare, ettersom det jo ikke har vært stedlig ledelse på alle de over 70 stedene der de fire tidligere sykehusene har drevet før, sier Thoresen.

Dagens Medisin 20/2011