Kommunikasjon blir ulikt praktisert rundt om i Helse-Norge. Helse Nord er trolig det regionale helseforetaket som jobber best med informasjon og åpen dialog om vanskelige spørsmål. Ledelsen har bl.a. årlige møter med de lokale sykehusaksjonene og to ganger i året med stortingsrepresentanter fra Nord-Norge. Ett annet av tiltakene er direktørens fredagsbrev, som vi gjengir et eksempel på her.


FRA HELSE NORDS NETTSIDER, MANDAG 4. JUNI 2012:


Direktørens fredagsbrev: 

Helse Nord på Løvebakken


Den korte avstanden  mellom styrende og styrte er et av kjennetegnene på Norge. Det preger våre møter med engasjerte stortingsrepresentanter.  Stort alvor, saklig informasjon, gode og mange spørsmål kombineres med tydelige meningsutveksling og klare meldinger. Her er intet for stort eller for smått. Kontaktmøteme med "nord-norgebenken" vår og høst er av våre aller viktigste møtearenaer. Møtene gir oss en føling med hvor det politiske landskapet ligger i mange saker, representantene får bedre bakgrunn for egne meninger og våre strategier og tiltak settes inn i større sammenhenger.

Bygger fire sykehusbygg i 2014

Vårens møte dreide seg mye om sykehusbygg og fødselsomsorgen. Hvordan er det mulig at Helse Nord i 2014 bygger  fire store sykehusprosjekter, derav to nye var et av spørsmålene som ble belyst..  Det får vi til fordi helseforetakene drives av dyktige fagfolk og ledere som hver dag gir sitt ytterste for å få dette til å gå rundt. En av våre viktigste utfordringer framover vil bli å stimulere, "gjødsle" for at medabeidere skal oppleve hverdagen som meningsfull med faglige og personlige vekstmuligheter. Dette må gå hånd i hanke med utvikling av systemer, måling, rapportering  og standarisering. Det er ingen motsetning mellom system og menneskeorientering, men det ene må ikke få eksistere uten det andre.

Harstadkvinner til Narvik

Sommerstenging av fødeavdeling  i Harstad var også av de spørsmål vi måtte svare for. Vårt budskap er at vi skal ha et desentraliset fødetilbud, men at krav til og sikkerhet for kvalitet må overstyre tigjengelighet når vi er usikre på om tilbudet oppfyller nasjonale krav. Universitetssykehuset Nord-Norge vurderte bemanningssituasjonen ved UNN Harstad så kritisk i år at de valgte å sommerstenge. Det har ikke blitt godt mottatt lokalt, men i det store perspektiv skal vi være glade for å ha fagfolk og ledelse som setter kravet til kvalitet og sikkerhet først. Så kan det nok sies mye om medvirkning, informasjon og kommunikasjon i sakens anledning. Det må UNN lære av.

Luftambulansedekning

Luftambulansedekning i Sør-Troms/Nordre Nordland var også tema. Her settes det nå i gang en utredning for å vurdere behov og dekningsgrad. Utredningen må, når den er ferdig, vurderes i forhold til prioriteringsretningslinjene og hvor det er mest fornuftig av Helse Nord å øke ressursbruken for at de som trenger det mest og har størst nytte av økt innsats skal få det. Arbeidet vil bli sluttført i løpet av 2012.

Misnøye i Lofoten

Jordmorstyrt fødestue i Lofoten med beredskap for nødkeisersnitt er blitt sterkt kritisert lokalt og ble også tatt opp på møte med stortingsrepresentantene. Vår holdning står fast. Et permanent tilbud er etablert og godkjent av statsråden i foretaksmøte.  En kombinasjon av antall fødsler, krav til effektiv bruk av fagfolk, nasjonale kvalitetskrav og muligheten for akutt behandling som en ikke kommer seg ut av Lofoten ligger til grunn for løsningen. Det er ikke vanskelig å forstå at folk skulle ønske at det meste skal foregå nært. Sannsynligvis har Nord-Norge et av de mest desentraliserte spesialisttilbud en kan tenke seg. Det er i tråd med den nasjonale helsepolitikk som politikeme har trukket opp. Det skal vi fortsette å utvikle. Avgjørende for våre valg må alltid være god kvalitet og effektiv ressursbruk slik at de som trenger det mest får trygge, virkningsfulle og effektive  tilbud. Det er også i tråd med stortingsrepresentantenes forventninger.
 God helg.
Lars H. Vorland
Administrerende direktør
Helse Nord RHF
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Les brevet på Helse Nords egne nettsider ved å klikke HER