onsdag 27. juni 2007

Nei til private behandlingssentre

Engelske allmennleger har dårlige erfaringer med privatisering. Dette kom frem på en konferanse i London i forrige uke.

"GPs have called on the UK government to stop its programme of establishing independent sector treatment centres. They say the centres have a destabilising effect on NHS hospitals, offer poor value for money, and are unaccountable to local doctors."

"Centres like this are robbing the NHS of much needed resources and are having a detrimental and destabilising effect on the viability of teaching hospitals—all because of this government's obsession with the private sector," Dr Bicknell told the conference.

Les mer i British Medical Journal (BMJ) på nett:
http://www.bmj.com/cgi/content/full/334/7607/1295-b

tirsdag 26. juni 2007

Gjer sjukehusaksjonistar meir skade enn gagn?

Det meinar i alle fall nestleiar i styret i Helse Førde, Kjell Opseth.

Sjå meir i Sogn Avis på nettet:
http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/article2847149.ece

mandag 25. juni 2007

Alternativ evaluering av sykehusreformen

Som vedtatt på landssamling i mars, vil Folkebevegelsen utarbeide en alternativ evaluering av helseforetaksreformen i løpet av sommeren. Vår rapport vil bli presentert på en konferanse på Oslo kongressenter 3. september. Oppstartmøtet er i Oslo fredag 29. juni. Se mer i saken under, som er skrevet av Gunnvald Lindset, Folkebevegelsens regionskontakt i nord.

Helseforetaksmodellen og politisk styring

I mars vedtok landssamlinga i Folkebevegelsen for lokalsykehusene en uttalelse med overskriften ”Sykehusreformen må avvikles”. Der heter det at ” sykehusreformen ble bl.a. begrunnet med at det skulle skapes klarere ansvars- og rollefordeling, og legges bedre til rette både for politisk styring og for virksomhetens ”produksjon av helsetjenester”. De fleste ser at dette ikke har skjedd. Tvert i mot så har ansvarsforhold og rollefordeling har aldri vært så uklar som nå. Vi har opplevd en pulverisering av ansvar etter innføringa av reformen. Den har innført et språk der pasienter er blitt kunder, behandling har blitt produksjon, ventelister omtales som ordrereserver og bruk av vikarer utgiftsføres under varer og tjenester.”

Etter dette har vi flere ganger fått dokumentert og demonstrert at dette er riktig. For én måned siden opplyste NRK at sykehusene brukte 725 millioner kroner på å leie inn private leger og sykepleiere i fjor. Det ble påpekt at det ikke finnes noen oversikt over denne typen pengebruk i helsevesenet i dag. I en kommentar fra direktøren på UNN, Knut Schrøder, sa han at den virkelige summen er ca. 2 milliarder kroner. Han opplyste også at en del av innleiekostnadene finnes under posten ”varekjøp” – noe han mente var helt unaturlig. Schrøders påpekning understreker vårt poeng og viser at sykehusreformen er et ektefødt barn av ”blårussen” og deres ideologi. Sentrale økonomer, byråkrater og politikere har gjort sykehusene om til bedrifter som drives etter de samme prinsippene som produksjon av en hvilken som helst vare, og verken helse- og omsorgsministeren eller andre vil gjøre noe med dette.

For et par tre uker siden raste det en debatt om feriestengte fødetilbud på Helgeland som illustrerte flere ting. For det første viste den hvor viktig det er med folkelig engasjement og reaksjoner mot slike overgrep. Det var dette som tvang Sylvia Brustad på banen i tolvte time. For det andre fikk vi se maktarrogansen fra ledelsen i Helse Nords utspille seg fritt fra scenen, og den manglende politiske viljen til å gjøre noe med dette. For det tredje fikk vi se den totale mangelen på politisk styring. Uttalelser fra ledelsen i Helse Nord viste at dette kan komme til å gjenta seg også neste år.

Forskningsarbeidet, som utgjør grunnlaget for Stortingets evaluering av sykehusreformen, er nå avsluttet, og det vil komme noe om dette i statsbudsjettet til høsten. Skal dette føre til en offentlig debatt som setter skarpt søkelys på det som har skjedd og skjer i sykehusene, må andre synspunkter og dokumentasjon fram i lyset.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene har påtatt seg denne oppgaven. Vi setter nå i gang et arbeid for å få fram grasrotas opplevelse av det som har skjedd med sykehusene – både sett fra de ansatte, pasienter og pårørende. Vi vil rette et kritisk søkelys både mot selve systemet, pengebruken og behandlinga av pasienter og ansatte. Rapporten skal også dokumentere hvordan omstillinger og sentralisering har ført til økte belastninger på pasienter og økte transportutgifter. Derfor vil vi at folk skal skrive ned sine personlige erfaringer og sende dem til oss. Forskere, leger og andre aktører vil bidra med sine erfaringer, kritiske analyser og artikler.

Vi vil bruke rapporten for å tvinge politikere og myndigheter på banen, og skape grunnlag for en helt nødvendig offentlig debatt om sykehusreformen og dens konsekvenser. På den måten ønsker vi å bidra til en demokratisk prosess som gir grunnlag for de politiske beslutningene som er nødvendige for å komme ut av den grøfta vi er i nå.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene, 24. juni 2007
Gunnvald Lindset, regionskontakt i Nord-Norge

søndag 24. juni 2007

Danmark: Kvalitetsreform vil gå utover pasientbehandling

I vårt naboland i sør er det bekymring for at rapportering og kontroll vil stjele uforholdsmessig mye av tiden til sykehuspersonellet i et land som mangler 1500 sykepleiere og 3500 leger.

Dersom "Den Danske Kvalitetsmodel" blir gjennomført skal sykehuspersonalet følge en modell med 37 forskjellige arbeidsområder som skal kvalitetssikres med 116 standarder og 700 målepunkter. De danske helseregionene advarer om at en så omfattende kontroll vil føre til at leger og sykepleiere kommer til å sitte ved datamaskinen og taste inn evalueringer og data i et slikt omfang at de får mindre tid til å behandle, operere og pleie pasientene.

Les mer i Jyllandsposten på nett:
http://jp.dk/indland/indland_politik/article982287.ece

torsdag 21. juni 2007

Fersk undersøkelse: Avstand til sykehus påvirker leveårene

Foreløpige data fra en undersøkelse som NTNU og Helseøkonomi i Bergen (HEB) har gjennomført, viser at fordelingen av spesialisthelsetjenesten har betydning for sosiale helseulikheter.
- Jeg ønsket å se på om sosiale helseforskjeller kan ha noe å gjøre med tilgangen til spesialisthelsetjenesten, forklarer professor Fredrik Carlsen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, som står bak undersøkelsen. Han har også en bistilling ved HEB.

- Sannsynligheten for å dø før fylte 40 år, minskes betraktelig dersom man vokser opp nærmere enn 200 kilometer fra sykehus, utenfor en storby, i en kommune styrt av KrF - eller at man har modne og utdannede foreldre, sier Carlsen. Han legger til at for enkelte dødsårsaker har man faktisk 40-50 prosent større risiko for å dø ung, hvis man har vokst opp langt unna et sykehus.

- Det er første gang noen har sett på om reiseavstand kan ha noe å si for sosiale helseforskjeller, så resultatene må tolkes med varsomhet. Men så langt viser dataene at reiseavstand har betydning for sosiale helseulikheter, sier Carlsen.

Leder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Harald T. Nesvik, kjenner til undersøkelsen, men har ikke lest den. - Vi vet jo at sykehusene ligger i de store byene, og der er også lønnsnivået høyere. Når det er sagt, må en ta funnene alvorlig. Jeg akter iallfall å sette meg inn i undersøkelsen, noe jeg også anbefaler departementet å gjøre, sier Nesvik.

Les mer i Dagens Medisin på nett:
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2007/06/21/avstandtilsykehuspavirkerl/index.xml

Avtale om samhandling i helsesektoren

For den som er syk er det viktigst at en får riktig omsorg og behandling, og at fastlegen og sykehuset har god kommunikasjon. Men samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er i mange tilfelle ikke god nok.

I dag undertegner helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad og KS-leder Halvdan Skard en nasjonal rammeavtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet.

Helse- og omsorgsdepartementet har i sin omtale av den nasjonale rammeavtalen pekt på følgende områder der utfordringene er særlig store når det gjelder samarbeid mellom sykehusene og kommunene:
Svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg, psykisk helse, forebyggende helsetjenester, rusmiddelområdet, rehabilitering og habilitering + helsetjenester til eldre, barn og unge og til pasienter med kroniske sykdommer, akuttmedisin og tannhelse.

Pressemeldingen fra departementet er her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Samhandlingen-i-helsetjenesten-styrkes--.html?id=473350

og selve avtalen her:
http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Vedlegg/Omsorgsplan_2015/Nasjonal_rammeavtale_om_samhandling_pa_helse-_og_omsorgsomraadet.pdf

onsdag 20. juni 2007

Økonomisk støtte til "Alternativ evaluering av helseforetaksreformen"

Folkebevegelsen for lokalsykehusene er i gang med et prosjekt for å se på flere sider av helseforetaksreformen. Vi synes ikke at den forskningsbaserte evalueringen som Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt og betalt for fanger opp de problemene som vi erfarer på lokalsykehusene rundt om i landet. På konferansen 3. september (se www.attente.no) vil vi presentere vår alternative evaluering av helseforetaksreformen.

Vi trenger økonomisk støtte for å få gjennomført dette! Kan du hjelpe oss, så er vi veldig takknemlige for det!
Kontakt gjerne koordinator for mer informasjon eller send bidrag til:
Folkebevegelsens konto 3838 13 57497
Adresse: Folkebevegelsen for lokalsykehusene v/kasserer A.S. Mundal, Ljøsne, 6887 Lærdal
Merk innbetalingen "alternativ evaluering".

lørdag 16. juni 2007

Aldri mer feriestengte fødetilbud

Etter all turbulensen rundt årets feriestenging av fødeinstitusjoner og Sylvias inngripen, tror jeg vi kan konkludere følgende:
1) Det blir aldri mer aktuelt for helseforetakene å stenge fødetilbud for å spare penger.
2) Der feriestenging skjer på grunn av bemanningssituasjon/ferieavvikling, må helseforetakene sikre og bekoste følgetjeneste (jordmor og eventuell ekstra ambulanseberedskap?), og de kan ikke skyve disse kostnadene over på kommunene.

Selv om dette ikke hjelper fødekvinnene i sommer er det et løft for svangerskaps-, føde- og barselkvinner i fremtiden. Og det får positive ringvirkninger på flere områder.

Stor takk til kvinnene fra Narvik og andre steder som ikke ga opp kampen! Og takk til Sylvia: bedre sent enn aldri!

torsdag 14. juni 2007

Sylvia pålegger Helse Nord å finne løsning for fødende

Helseminister Sylvia Brustad (Ap) pålegger Helse Nord å finne løsning på problemene for fødende i regionen i sommer. Om nødvendig ved å leie inn hjelp fra utlandet, sier statsråden til NTB.

Bakgrunnen er sjokkopplysninger om at flere fødestuer holder sommerlukket, og at vordende mødre på Helgelandskysten kan se langt etter forsvarlig transport av kvinner som må langt av gårde for å føde.

- Jeg hadde et møte med Helse Nord senest på morgenen i dag og har bedt dem om å gå en runde til for å se på om de kan redusere lukketiden, eventuelt holde åpent ved å få kvalifiserte vikarer fra andre land. De er nå i gang med den jobben. De er også i gang med å etablere en følgetjeneste, sier Brustad til NTB torsdag formiddag.

Les mer på Narvik-avisen Fremover på nett:
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article2825141.ece

Kommunene sender regning til Helse Førde

Helseansvarlig Svein Kåre Senneseth i Årdal er frustret over alt rotet som Helse Førde og statsråd Sylvia Brustad har skapt rundt fødetilbudet i Sogn i sommer.

Sylvia Brustad har meldt at helseforetakene ikke kan skyve kostnader over på kommunene i forbindelse med feriestenging av fødetilbud. Nå vil kommunene Lærdal og Årdal sende regningen for jordmorberedskapen til Helse Førde. De to kommunene har ekstrakostnader på ca 100 000 i perioden fødestova skal være sommerstengt.

Les mer på NRK Sogn og Fjordane
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.2701203

Heftig sommer på føden i Ålesund når Volda og Molde er stengt

Sommerstengte avdelinger i Volda og Molde vil gi rekordmange fødsler ved fødeavdelingen i Ålesund i juli. Og AMK kan måtte stille med ekstraferje eller helikoptertransport.

Avdelingssjef Skogeng stiller seg uforstående til helseminister Sylvia Brustads utspill om at feriestengte fødeavdelinger ikke skal være økonomisk begrunnet, men at gravide og fødende skal sikres tilbud av god kvalitet og kontinuitet, også i sommer.

- Hva mener ministeren med å komme med et slikt utspill nå rett før ferietiden? Det er en ulykkelig situasjon vi er kommet i. Det er klart at når vi stenger fødeavdelingen i Volda er det av økonomiske årsaker. Skulle vi ha planlagt ut fra faglig forsvarlighet ville vi ha organisert det på en bedre måte. Pengene som spares skal vi bruke til å være faglig forsvarlig resten av året. Var det opp til meg, holder vi definitivt åpen fødeavdeling i Volda neste år, sier Skogeng.

- Jeg er enig med ministeren i at det skal være nærhet og trygghet i tilbudet. Men da må vi ha ressursser. Det mener helseministeren at vi har. Jeg aner ikke hva vi kommer til å spare. I Volda er det snakk om lønnskostnader til 600.000. Hvor mye ekstrabemanning som må innkalles er vanskelig å forutsi. De samfunnsmessige kostnadene klarer vi ikke å beregne før i etterkant, påpeker Janita Skogeng.

Les helse saken i Sunnmørsposten på nett:
http://www.smp.no/default.asp?page=1024&item=961087,1&lang=1

onsdag 13. juni 2007

Rå populisme fra Brustad (Pressemelding fra Venstre)

- Helseministeren viser med all tydelighet at hun har liten kunnskap om helsevesenet. Brustad ba helseforetakene i en pressemelding 8. juni om og vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer. Alle med litt kjennskap til bedrifter generelt og helsevesenet spesielt, vet jo at planleggingen av sommerferien har startet for lenge siden, forklarer tidligere sykehusdirektør og helsepolitisk talsmann i Venstre, Gunvald Ludvigsen.

Det har vakt oppsikt og bekymring når sykehus, bl.a. i Lærdal, stenger fødeavdelingene på grunn av ferieavvikling. Dette fikk Brustad til å å sende en pressemelding (http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Sommerstengte-fodeinstitusjoner.html?id=472121), der hun ber helseforetakene vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer

Vanskelig å ta Brustad alvorlig
- Det får en til å undre seg. Kommuniserer helseministeren med sykehusene via pressemeldinger, spør Ludvigsen og fortsetter. - Ferien er i realiteten allerede begynt, og ferieaviklingen er jo planlagt. Hadde statsråden ment alvor med sitt budskap måtte hun jo påpekt dette tidligere i vår.

Manglende troverdighet
Signalene fra Brustad har skapt optimisme særlig ved de relativt små fødeinstitusjonene i distriktene. Men til tross for ministerens klare budskap, opprettholder bl.a. Helse Førde sitt sommerstengingsvedtak av fødestuen i Lærdal. Dette har fått Ludvigsen til å sende brev til helseministeren.

- Er statsråden bekvem med at Helse Førde ikke vil endre tidligere vedtak om sommerstenging av den forsterkede fødestuen i Lærdal, og at det ansvarlige helseforetaket neglisjerer de klare føringene om sommeråpne fødeinstitusjoner som statsråden har gitt, skriver han.

Brustad har startet valgkampen
- Poenget er ikke å kritisere helseforetakene som driver langsiktig planlegging, men statsråden for å gi signaler uforsvarlig sent. Det er lett å se at valgkampen har begynt, påpeker Gunvald Ludvigsen.

tirsdag 12. juni 2007

3. september: Konferanse om helseforetaksreformen

Folkebevegelsen for lokalsykehusene arbeider med en alternativ evaluering av helseforetaksreformen. Rapporten vår vil bli lagt fram på en dagskonferanse på Oslo kongressenter mandag 3. september. Konferansen arrangeres i samarbeid med Attente Helse AS. Mer informasjon følger når programmet er på plass, men hold av dagen allerede nå!

Holder fødestengt som planlagt

Helseforetakene reagerer neppe på brevet fra Sylvia, i følge Helserevyen:
http://www.helserevyen.no/index2.asp?newsid=5321
Både i Helgelandssykehuset og i Helse Midt-Norge (Molde, Kristiansund og Volda) gjennomfører man sommerstenging som planlagt.

I følge styreleder i Helse Førde, er det nå også hensynet til ferieavvikling som ligger bak stengingen av fødestuen i Lærdal.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.2675799
Men ferieavviklingen har ikke tidligere vært nevnt i saken! I alle sakspapirer presenteres den som et innsparingstiltak.

De ti fødestedene som skal ha sommerstengt er, i følge Nationen:
Lærdal fødestue
Odda Fødestue
Rjukan fødestue
Brønnøysund fødestue
Narvik fødeavdeling
Mo i Rana fødeavdeling
Sandnessjøen fødeavdeling
Kristiansund fødeavdeling
Molde fødeavdeling
Volda fødeavdeling

http://www.nationen.no/distrikt/article2812707.ece

Noen av disse fødestedene planlegger helseforetakene også å holde stengt i jul- og nyttårshelg, slik at kvinner må ut på lange veier i vinterværet. Det gjelder bl.a. fødestuen i Lærdal, som Helse Førde stenger 2 uker midt på vinteren for å spare penger.

Brustad vil stoppe feriestenging av fødetilbud

Etter all uroen om sommerstenging av fødestuer og fødeavdelinger, har Sylvia uttalt at ingen fødetilbud skal stenges av økonomiske årsaker. Nå sender hun brev til de regionale helseforetakene om dette, og pressemeldingen finner du her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Sommerstengte-fodeinstitusjoner.html?id=472121

mandag 11. juni 2007

Helsetilsynet om lokalsykehus

Statens Helsetilsyn har uttalt seg om lokalsykehusrapporten, og har publisert uttalen under overskriften "Påpeker fare for svikt". Overskriften sikter til "midlertidige bemanningsløsninger som korttidsengasjementer og bruk av vikarer/vikarbyråer" som tilsynet har erfaring for "medfører økt risiko for svikt og uforsvarlig pasientbehandling."

Med en slik overskrift drukner tilsynets andre kommentarer om lokalsykehus og akuttberedskap, som at
- lokalsykehusene utgjør et viktig virkemiddel for å bidra til et likeverdig tilbud av helsetjenester både til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp og andre pasientgrupper
- tilsynet mener "nærhet til sykehus" kan anses som et kvalitetsaspekt
- tilsynet stiller seg tvilende til standardiserte modeller for akuttberedskap
- tilsynet mener at avstand til annet kvalifisert sykehus, ressurser og kompetanse i ambulansetjenesten bør tillegges særlig vekt
og at tilsynet anbefaler
- at det etableres økonomiske incentiver for å stimulere til for eksempel hospiteringsordninger i større akuttavdelinger, og treningsopplegg.

Høringsuttalelsen finnes her:
http://www.helsetilsynet.no/templates/ArticleWithLinks____8940.aspx

mandag 4. juni 2007

Sonjatun fødestue: Meldte ikke alvorlige feil

Puls på NRK1 i kveld setter søkelys på Sonjatun fødestue. Det viser seg at det har vært flere alvorlige hendelser der, som ikke er innrapportert slik de skal.

Ansvarlig tilsynslege ved fødestuen er professor Pål Øian. Øian har vært faglig premissleverandør for helsemyndighetene i prosessen med omlegging fra fødeavdeling til fødestue og leder i Nasjonalt Råd for fødselsomsorg. Han har både i fagartikler og intervjuer argumentert sterkt for hvor trygt det er å føde på fødestuer. Det er oppsiktsvekkende dersom Øian, slik Puls hevder, har unnlatt å rapportere slik at Helsetilsynet og statistikkene ikke har fått et reelt bilde av forholdene. Det må få konsekvenser.

I følge Puls er noen alvorlige hendelser ikke rapportert i det hele tatt, andre tilfeller har vært mangelfullt rapportert. Det er flere eksempler, bl.a. dette: Under en fødsel i 2004 sviktet gjenopplivingsutstyret på Sonjatun. Øian meldte riktignok inn hendelsen, men på en måte som ikke ga grunnlag for å tro at noe uvanlig hadde skjedd.

Les mer her:
http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.2583588
og her:
http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/1.2584102

Puls oppfordrer de som har opplevd alvorlige hendelser ved fødestuene til å kontakte Puls-journalist Wenche Lie Giæver: wenche.lie.giaver@nrk.no

lørdag 2. juni 2007

Fylkesråd i Nordland forsvarer lokalsykehustilbud

Fylkesrådet Geir-Ketil Hansen i Nordland har laget høringssak på lokalsykehusrapporten til fylkestinget.
Fylkesrådet poengterer at rapporten ikke sier noe om fødetilbud og at den er uklar på hva som er et lokalsykehus.
Hvis forslaget innebærer at den kirurgiske akuttberedskap ved lokalsykehusene i Nordland blir nedbygd, er dette noe fylkesrådet tar avstand fra. Fylkesrådet vil gjøre det klart overfor helse- og omsorgsdepartementet at alle lokalsykehusene skal ha et fullverdig akutt- og fødetilbud, hvor alle basisfunksjonene er tilgjengelig.

Les mer på Vesterålen Online:
http://www.vol.no/nyhet.asp?F=F&N=18180

Harstad: Akuttberedskap på lokalsykehuset!

Støtteforeninga for Harstad sykehus arrangerte torsdag 31. mai folkemøte om akuttberedskap og lokalsykehus. På møtet var det hovedinnlegg ved Olav Røise, leder for Traumeutvalgets arbeid og Gunnvald Lindset, regionskontakt for Folkebevegelsen for lokalsykehusene.
I referatet heter det bl.a.: "Salen hadde mange og gode innlegg som vitnet om stort engasjement. Spesielt fikk vår kasserer applaus for sitt flotte engasjerte innlegg. Støtteforeninga fikk også ros for arrangementet og det var stor enighet om at vi må være våken og forsvare fullverdige akuttfunksjoner ved alle lokalsykehusene. Debatten synliggjorde og at det kan være behov for å diskutere Folkebevegelsens standpunkt om å gå i mot hele helsereformen. Henger ting sammen med reformen og må sees i ett, eller må vi konsentrere oss om å sloss mot de verste utslagene av reformen. Vi etterlyser evaluering, men skal ikke evaluering og vurdere om reformen var riktig?"
Mer om møtet her:
http://www.ht.no/incoming/article90039.ece
http://home.no.net/fbygdnes/

Narvik kommune betaler beredskap og følgetjeneste for fødende

Det har vært mange protester på at fødeavdelingen i Narvik blir stengt en måned i sommer. Helseforetaket skal spare en million kroner på sommerstengingen fra 13. juli til 13. august.
Nå ser det ut til at Narvik kommune klarer å få til en jordmorberedskap og følgetjeneste for de fødende som må reise til Harstad sykehus i sommer:
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article2801799.ece

Departementets fødeseminar i Oslo 30. mai

Onsdag arrangerte Helse- og omsorgsdepartementet et arbeidsseminar i forbindelse med at de skal lage plan for en helhetlig svangerskaps-, føde- og barselomsorg. Folkebevegelsen for lokalsykehusene var invitert til å delta, og fra oss kom Elsie Ørstavik, Turid Opedal, Gunnvald Lindset og jeg.

Før lunsj var det innledere fra nasjonale fag- og forskingsmiljøer: Folkehelseinstituttet, Nasjonalt Råd for fødselsomsorg, Sosial- og Helsedirektoratet, Statens Helsetilsyn og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som gjorde rede for "Status i tilbudet". Etter lunsj var det innlegg fra den mer praktiske siden: Brukere, jordmødre og leger skulle komme med innspill til hva som skaper "Helhetlige og trygge tilbud".

Ingeborg Altern Vedal fra "Aksjon mot fødekaos" holdt et glimrende innlegg, jeg håper virkelig departementet merket seg hennes synspunkt på hva behovet er! Innlegget hennes finner du her:
http://www.altern.no/opprop/index.html
Se i høyre kolonne og velg å laste ned som PowerPoint- eller pdf-fil.

Jeg hadde en presentasjon som spesielt tok for seg omleggingen fra fødeavdelinger til fødestuer, med vekt på misnøyen i Lærdal og Mosjøen. Et hovedpoeng jeg prøvde å få frem er:
Tidligere kunne vel ca 80% av kvinnene i regionen rundt disse to sykehusene føde lokalt. Etter omlegging til fødestuer er andelen redusert til ca 30%.
Mange er opptatt av hvordan det er å føde på fødestuen, men der føder jo faktisk ganske få. Hele 50% av alle fødende i disse regionene er påført lengre reisevei, mer utrygghet, praktiske ulemper, økonomiske belastninger osv. I tillegg har alle kvinner/gynekologiske pasienter i disse områdene fått et dårligere tilbud etter omleggingen. DETTE ER IKKE DESENTRALISERING, MEN SENTRALISERINGSPOLITIKK!

I forkant av konferansen hadde jeg fått mange innspill fra kvinner som er misfornøyd med forholdene. De som måtte reise mye lenger for å føde hadde sterke fortellinger rundt den situasjonen (enten reisen var planlagt på forhånd eller måtte tas på sparket på grunn av komplikasjoner). Jeg ble faktisk overrasket over at misnøyen var så sterk som mange ga uttrykk for. Men det gir absolutt motivasjon til å fortsette å kjempe for et fullverdig fødetilbud til kvinner på lokalsykehusene rundt om i landet. Folkebevegelsen skal følge med i departementets videre arbeid med fødselsplanen!