torsdag 29. januar 2009

Bergen: Sparekniven rammer fødende


BERGENS TIDENDE Storken, Kvinneklinikkens flaggskip, står i fare for å bli nedlagt som følge av Helse Bergens dårlige økonomi. Jordmødre reagerer sterkt.

Sammenslåing av de to fødeavdelingene Storken og Føden til en stor avdeling med åtte fødestuer er blant tiltakene som lanseres for å kutte driftskostnadene. Dårligere bemanning og dermed mindre tid til å ta seg av de fødende, blir noen av konsekvensene. Styret i Helse Bergen skal ta stilling til forslaget fredag.

Fakta om kuttforslagene på KK
• Slå sammen Storken og Føden til en stor avdeling med åtte fødestuer og en ventesal med fire senger.
• Stenge barselavdelingene på pasienthotellet.
• Redusere nattevaktsbemanning på obs-posten (post for kvinner med spesielle problemer i svangerskapet).
Fra 2006 til 2007 ble antall stillinger ved KK redusert fra 178 til 157.
I samme tidsrom har sykefraværet økt fra syv til 12,6 prosent.


• Les mer i Bergens Tidende ved å klikke her eller på overskriften

tirsdag 27. januar 2009

Tiltakspakken: - Sykehusene skal pusses opp


NETTAVISEN Mer penger til vedlikehold av sykehus og flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger.

I tiltakspakken regjeringen foreslo mandag, bevilges én milliard kroner ekstra til oppgradering og vedlikehold av sykehus. I tillegg skal det gis tilskudd til bygging av ytterligere 1500 plasser i sykehjem og omsorgsboliger i 2009.
- Det er et stort behov for oppgradering og vedlikehold ved mange av landets sykehus. Med disse pengene kan helseforetakene raskt sette i gang en rekke svært nødvendige vedlikeholdsprosjekter, sier helse og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Mest til Sør-Øst
Forslaget innebærer at det bevilges én milliard kroner til oppgradering og vedlikehold av sykehus, utover det som ligger i de vedtatte budsjettene for 2009. Tiltakene skal gjennomføres innenfor foretakenes helhetlige ansvar, slik at driftsmessige konsekvenser håndteres innenfor de regionale helseforetakenes ordinære budsjetter.

Midlene foreslås fordelt på følgende måte:
* Helse Sør-Øst RHF 540 mill. kroner.
* Helse Vest RHF 188 mill. kroner.
* Helse Midt-Norge RHF 144 mill. kroner.
* Helse Nord RHF 128 mill. kroner.

• Les resten av saken på Nettavisen ved å klikke her eller på overskriften

fredag 23. januar 2009

Haukeland: 200 årsverk kan forsvinne


TV2 NYHETENE Behandling av for mange øyeblikkelige pasienter i fjor kan paradoksalt nok føre til færre hender til å behandle nye pasienter ved Haukeland universitetssykehus.

De er lovpålagt å hjelpe øyeblikkelige pasienter, men sykehus kan tape penger på pasientene dersom de blir for mange. Det har Helse Bergen smertelig fått erfare.

Enorme ekstrautgifter
Vanligvis er det tilnærmet fullfinansiering av gruppen øyeblikkelige pasienter. Men når antallet overskrider det som er i budsjettet må sykehuset selv ta 60 prosent av kostnadene. I fjor behandlet Helse Bergen 3112 såkalte øyeblikkelige pasienter mer enn antatt.
Det førte til ekstrautgifter på 35 millioner kroner, opplyser administrerende direktør, Stener Kvinnsland til TV 2.
Med andre ord: Når uventet mange bergensere blir akutt syke, blir Haukeland straffet med en ekstraregning
- Det blir en uforutsigbar størrelse. Det blir mer press i organisasjonen, må kanskje utsette planlagt aktivitet. Og det vil leggepress på økonomien. Fordi det er penger i utgangspunktet som du ikke har.
Ekstraregningen gjorde at underskuddet i fjor vokste. Til sammen er det anslått at Helse Bergen gikk om lag 200 millioner kroner i minus. Underskuddet må tjenes inn i år.

• Les hele saken på TV2-nyhetene ved å klikke her eller på overskriften

Sykehusseminaret i Lærdal kommunestyre: Kvifor "kamp" for lokalsjukehuset?


Forsvar Lærdal sjukehus stilte med flere representanter på seminaret i Lærdal kommunestyre torsdag 22. januar, dels på tilhørerbenken og dels på talerstolen. Seminaret i kommunestyret kom istand etter et initiativ fra Lærdalsordfører Arne Sanden (Ap), og i tillegg til kommunestyrerepresentantene stilte representanter fra kommuneledelsen og Pleie og omsorg. Helse Førde HF var representert med adm. dir. Jon Bolstad, viseadm. dir. Vidar Vie, utviklingssjef Tove Hovland og informasjonssjef Arne Eithun. Kommunelege i Lærdal, Frode Myklebust, holdt innledning om legevaktsamarbeid.

--------------------------
PROGRAM
kl. 13.00 Opning v/ordførar Arne Sanden, Lærdal kommune
kl. 13.10 Lærdal sjukehus, utfordringar på kort og lang sikt v/adm. dir. Jon Bolstad, Helse Førde HF
kl. 14.00 Legevaktsamarbeidet i vår region v/kommunelege Frode Myklebust, Lærdal
kl. 14.20 Pause/beinstrekk
kl. 14.30 Samhandlingsreforma. Kva betyr ho for samarbeidet mellom Helse Førde og kommunane? v/utviklingssjef Tove Hovland
kl. 14.50 Kvifor ”kamp” for lokalsjukehuset? v/Bente Øien Hauge, Forsvar Lærdal sjukehus
kl. 15.15 Spørsmål og diskusjon
kl. 16.00 Avslutning
--------------------------

I innlegget fra Forsvar Lærdal sjukehus, som hadde tittelen Kvifor "kamp" for lokalsjukehuset, argumenterte vi for hvorfor det er nødvendig med det folkelige engasjementet som aksjonen representerer. Begrunnelsene er forsøksvis delt inn i fire områder:

1) Kamp for ressurser og ressursbruk
Dette er både en kamp for flere ressurser til sykehusene og en kamp for at ressursene skal brukes til pasientrettet arbeid, ikke administrasjon. Stikkord: Underfinansiering og skjevdeling, måten ressursene blir brukt på, helseforetaksmodellen og regnskapssystemet som trekker fokus bort fra de egentlige oppgavene

2) Kamp for demokratisk styring av et offentlig velferdsgode
Det er et problem at sykehus er tatt ut av en demokratisk styring. Stikkord: Styremedlemmene svarer ikke for sine respektive partier, kommunestyrer, fylkesting og Stortinget har ingen egentlig rolle, det demokratiske underskuddet kan ikke kompenseres med ulike fora eller dialogmøter og aksjonene et nødvendig talerør. Folkebevegelsen for lokalsykehusene har laget en alternativ evaluering av reformen, og flere av partiene setter nå reformen på kartet i forbindelse med programmene til det kommende stortingsvalget.

3) Kamp om virkelighetsforståelsen og mot en fremmedgjørende retorikk
Vi ser hvordan nye begreper og tolkninger lanseres fra departementet og statsråden, spres utover i de regionale helseforetakene og så til de lokale helseforetakene. Det er en skremmende ensretting i talemåter og oppfatninger. Stikkord: ”Faglig kvalitet” vs ”opplevd kvalitet” - en måte å avvise problemet med pasienter som føler at de får et dårlig tilbud, ”Faglig forsvarlighet” - et begrep som etterhvert er tømt for mening, tall og "fakta" som brukes - ”bare 1% som haster”, ”komplikasjoner kan forutsees” - mye er tolkinger og slett ikke objektivt, "Satsing på rehabilitering - kutte senger" sier foretaket samtidig som en faktisk kutter i sengetallet, "Alt er i kontinuerlig forandring, ingen får ro - ingenting kan være som det er”. Selvfølgelig kan noe være som det er! Og det gjør det ikke lettere å rekruttere til distriktssykehus med den kontinuerlige usikkerheten rundt hva som faktisk skal eksistere her.

4) Kamp for å sikre at lokalsykehuset vårt får være en reell trygghetsbase for befolkningen
Stikkord: både når det haster og når vi er svake og gamle, når foretaket er presset til kutt og når vedtak kan true tilbudene på kort og på lang sikt.

Vi trakk også fram en pasienthistorie som illustrerer hvordan pasienter får et dårligere tilbud når akuttfunksjoner sentraliseres: En 84-årig dement kvinne fra alders- og sjukeheimen i Lærdal som rett før jul hadde falt og brukket lårhalsen. Til tross for at hoftespesialist var på vakt på Lærdal sjukehus ble kvinnen først sendt i ambulanse mot Førde, deretter snudde ambulansen underveis og kjørte kvinnen forbi Lærdal sjukehus og til Voss for operasjon! Å bli fjernet fra sitt og sine kjente var en stor påkjenning for kvinnen, som også fikk hjerteinfarkt under oppholdet på Voss.

Og som alltid pekte vi på at Lærdal sjukehus har landets best bemannede fødestue med høyt kompetente gynekologer på døgnvakt, men landets strengeste kriterier for å få lov til å føde der …

Av aktuelle saker som kommer, er Stortingsmelding om helhetlig svangerskap-, fødsels- og barselomsorg som departementet arbeider med og Samhandlingsreformen som skal legges frem i april. Vi er veldig spent på hva fødemeldingen vil inneholde og håper departementet holder på tanken om å løse opp de rigide grensene mellom fødestue, fødeavdeling og kvinneklinikk. Lokal tilpasning er nødvendig, fordi Norge er et land med svært ulike forhold fra sted til sted. Når det gjelder Samhandlingsreformen, er vår største frykt at en kan risikere at lokalsykehusene blir nedgradert til DMS (distriktsmedisinske sentre), altså gamle tanker (som vi har kjempet mot) i ny forkledning.

onsdag 21. januar 2009

Sykehuset Innlandet: Ingen vil være direktør

UKEAVISEN LEDELSE Akutt problem på et av landets største helseforetak.
Ingen har søkt på jobben som direktør for Sykehuset Innlandet HF, skriver Dagens Næringsliv. Helseforetaket har 8500 ansatte og driver sykehus på åtte steder.

Sykehuset har for tiden ingen direktør etter at Torbjørn Almlid gikk over til sjefsjobben i Norsk Tipping ved årsskiftet, og da søknadsfristen gikk ut 5. januar hadde det ikke kommet en eneste søknad.

• Les resten av saken i Ukeavisen Ledelse ved å klikke her eller på overskriften.

søndag 11. januar 2009

Ahus: Gransker fem dødsfall


AFTENPOSTEN Politiet etterforsker fem mistenkelige dødsfall i forbindelse med åpningen av nye Akershus Universitetssykehus (Ahus).

Alle dødsfallene blir betegnet som såkalt unaturlige, og politiet etterforsker om de kan ha en sammenheng med at sykehuset har slitt med store tekniske problemer etter åpningen, melder TV 2.
– Vi har bedt politiet etterforske, særlig med tanke på å se om det er fellestrekk mellom de tilfellene vi er kjent med. Det er nærliggende å vurdere om det kan ha sammenheng med de driftsproblemene som har vært ved Ahus i oppstartfasen, sier Gorm Are Grammeltvedt, som er leder av avdelingen for tilsynssaker i Statens helsetilsyn.
Det var fire eldre personer og en nyfødt baby som ble registrert som unaturlige dødsfall i oktober og november ved Ahus.
Nye Ahus, som skal være blant Europas mest moderne og høyteknologiske sykehus, har vært rammet av en rekke tekniske problemer siden oppstarten.
De mest alvorlige feilene ved sykehuset var at mange moderne ip-telefoner falt ut, slik at medisinske nødmeldinger ikke kom fram til legene som skulle ha dem.
Sykehusdirektør Erik Kreyberg Normann sier til TV 2 han ikke tror det er noen sammenheng mellom alle feilene ved sykehuset og dødsfallene, men at han ikke kan utelukke det.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

lørdag 10. januar 2009

Offentlig velferd under markedsstyring - en konferanse om styringsalternativer til new public management


FRA WWW.VELFERDSSTATEN.NO:

Markedsorientering av det offentlige dreier seg ikke bare om privatisering. Måten velferdstjenestene organiseres på er også avgjørende. New Public Management (NPM) innbefatter nettopp en slik markedsorientering. Den rødgrønne regjeringen stanset privatiseringen av skole og jernbane da den tok over. Den hevder også at det er slutt på NPM. Fra brukere og ansatte, fra statlige etater, universiteter, kommuner og sykehus, får vi imidlertid stadig meldinger om at NPMs markedsløsninger er i full drift.

Gjennom denne konferansen tar vi temperaturen på omorganiseringene i velferds-Norge. Vi analyserer utviklingstrekk, utfordrer regjeringen - sa
mt ser på alternativer der demokratisering av tjenestene, brukernes kunnskap og de ansattes komptanse settes i sentrum.

Tid: 2.-3. mars 2009
Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergsgate 30, Oslo.

Det er stor interesse for konferansen. For å sikre at du får plass, bør du derfor melde deg på og betale deltakeravgift nå.
Pris:
Deltakeravgiften er på 1.500 kroner. Arbeidsløse, elever/studenter og trygdede betaler 300 kroner.
Deltakeravgiften inkluderer lunsj begge dager + kaffe/te.

• Klikk her eller på overskriften for å lese mer eller melde deg på konferansen