tirsdag 26. juli 2011

Forskerblikk på samhandlingsreformen


NATIONEN.NO Norges forskningsråd skal evaluere gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Forskningsrådet har fått i oppdrag å evaluere gjennomføringen av reformen, som innebærer at kommunene fra årsskiftet får et større ansvar for helseomsorgen.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er oppdragsgiver og har nylig konkretisert oppdraget — omtalt som følgeevaluering — i et brev til Forskningsrådet. Det er satt av 1 million kroner til arbeidet.

Evalueringens formål er å innhente kunnskap underveis i planperioden for å vurdere hvordan målene for reformen oppnås. HOD lister opp en rekke «viktige problemstillinger» som skal være gjenstand for evaluering, deriblant:

* Innhold i og effekt av samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak (RHF).

* Endringer i de kommunale helse- og omsorgstilbudene, blant annet endringer i fastlegenes rolle.

* Endringer i organisering, tjenestetilbud og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten.

* Effekten av de økonomiske virkemidlene.

* Om tjenestene framstår som mer helhetlige og koordinerte for pasientene.

Departementet understreker at Forskningsrådet plikter å gjøre oppmerksom på forhold som kan bidra til å justere og korrigere mål og virkemidler underveis i prosessen. ©NTB

• Les saka i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

onsdag 20. juli 2011

Nye meninger: Aker må reddes


LESERINNLEGG AV BJØRNAR MOXNES, I DAGSAVISEN OG DAGSAVISENS DEBATTFORUM "NYE MENINGER" 20. JULI 2011

Det blir stadig tydeligere hvor vanvittig det er å legge ned Aker sykehus. Nå må Oslos politikere stå sammen med befolkningen mot regjeringen og helsebyråkratene som ødelegger sykehustilbudet vårt.Det føles ikke alltid like godt å få rett. Sånn har jeg det med Aker sykehus og sammenslåingen av Oslo-sykehusene. Vi som fra starten av gikk mot nedleggelsen av Aker, har fått rett i alt vi advarte mot. Den pågående sammenslåingen av Oslo-sykehusene har ført til kaos, uforutsigbarhet og uforsvarlig drift. Ingenting går etter planen, og problemene tårner seg opp. Likevel har helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen, forsøkt å overgå hverandre i forsikringer om at sammenslåingen ikke vil gå ut over pasientene. Helt fra høsten 2009, da planene om Aker-nedleggelsen kom på bordet, har vi hørt følgende mantra: «Dette skal ikke gå ut over pasientene.» I dag må en være både blind og døv for ikke å få med seg at pasientene allerede har blitt skadelidende.

7. juli fikk vi Elisabeth Kristiansens hjerteskjærende historie om hennes mor som lå i tre kvarter med blodpropp i lungene før hun fikk hjelp på Lovisenberg Diakonale Sykehus. 45 lange minutter gikk før det kom noen, etter at den 65 år gamle damen dro i snora for å tilkalle hjelp. 8. juli redegjorde tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) grundig for hvordan sammenslåingsprosessen og kuttene i Oslo-sykehusene allerede rammer de svakeste, nemlig psykisk syke barn og unge. På barneavdelingen forventes en halvering i antall ansatte og behandlingsplasser. Det sier seg selv at dette vil ramme barna. Men statssekretær Tord Dale (Ap) i Helsedepartementet malte videre på den samme kverna: «Vi har fått forsikringer fra Helse Sør-Øst om at endringer ikke skal gå ut over tilbudet til pasientene.» Ap stoler blindt på helsebyråkratene. De tror ikke på det som fagfolkene og de tillitsvalgte på sykehusene sier.

6. juli ble det kjent at bygningsmassen i deler av Oslo universitetssykehus er så dårlig at Arbeidstilsynet må gripe inn. Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Bengt Eriksson kunne fortelle NRK at de har «avdekket stort omfang av muggsopp, alvorlig vedlikeholdsmangel og farlig oppbevaring av kreftfremkallende kjemikalier». I tillegg påpekte inspektøren at det er sprekker i vinduer og mangelfull ventilasjon i store deler av bygningsmassen. «Det er totalt uforsvarlige arbeidsforhold i store deler av Oslo universitetssykehus», uttalte inspektøren. Likevel legger ledelsen i Helse Sør-Øst all sin prestisje i å tvinge akuttmottaket på Aker over til falleferdige og uforsvarlige lokaler på Ullevål.

Fram til nå har trafikken gått motsatt vei. Ullevål har sendt pasienter til Aker. På Aker er det nemlig splitter nye operasjonssaler, mens det på Ullevål er så slitt at Arbeidstilsynet regner det som uforsvarlig. På Aker står det også en flunkende ny infeksjonsavdeling. Den ble åpnet i juli 2010, og kostet i alt 145 millioner. Norges mest moderne isolat var i bruk i under ett år. Her var det meningen at pasienter med multiresistente bakterier skulle være. Dette skulle være Oslos beste, kanskje landets beste, infeksjonspost. Nå brukes avdelingen som lager.

Til tross for OUS er under et voldsomt press for å spare penger, har administrerende direktør Bente Mikkelsen løsningen klar. I forkant av styremøtet i Helse Sør-Øst 7. juli annonserte hun gledesstrålende at Oslo universitetssykehus vil få 300–400 millioner til et nytt akuttbygg på Ullevål. Betegnende nok nevnes ikke Aker sykehus med et ord i pressemeldingen. Kort tid etter ble det dokumentert at pengene Mikkelsen sier OUS «vil få», i virkeligheten skal lånes. En kan jo gjette hvem som må ta regningen når rentene skal betales.

Som om ikke det var nok, uttaler nå ansatte ved Ullevål sykehus at 400 millioner ikke vil være i nærheten av nok for å løse plassproblemene hvis Aker akuttmottak stenges. Det trengs så mye som 1,5 milliarder, slik at man kan bygge et nytt akuttbygg i tillegg til flere sengeplasser på Ullevål. Bare på den måten vil de kunne ta hånd om de nye Aker-pasientene. Alternativet? Å opprettholde Aker som lokalsykehus med et allerede velfungerende akuttmottak.

Fredag 15. juli fikk vi vite at Ahus er bygd uten geriatri. «Det er helt utrolig. Stadig flere eldre blir innlagt på sykehus, mange av disse har sammensatte sykdomsbilder som affiserer flere organsystem, mens man bygger sykehus for dem som har sykdom i ett organ,» som en lege uttalte til Dagsavisen. Aker er spesialisert på geriatri. Geriatriavdelingen der er fortsatt i sving, om enn kraftig redusert. Alternativet? Oppbemanne geriatrien på Aker øyeblikkelig, før det går ut over liv og helse for eldre i Oslo.

Til tross for sterke protester fra både ansatte, pasienter og Oslo-befolkningen for øvrig er regjeringen og ledelsen i Helse Sør-Øst fast bestemt: Sammenslåingen skal tvinges gjennom og Aker sykehus skal legges ned for enhver pris. Det har gått prestisje i et prosjekt som aldri var liv laga. Alle andre ser at sammenslåingen av Oslo-sykehusene er et mislykket eksperiment som må stanses før konsekvensene blir uoverskuelig store.

Etter forslag fra Rødt vedtok et enstemmig Oslo bystyre høsten 2009 at Aker sykehus må bevares. Likevel fortsetter nedleggelsen. SVs ordførerkandidat Marianne Borgen har som styremedlem i OUS stemt for et kutt på 500 millioner. Samtlige ansatterepresentanter stemte mot kuttet. Siri Hatlen mente en slik innsparing ville gå ut over pasientsikkerheten, og fratrådte direktørstillingen sin. Fra Carl I. Hagen har kritikken mot nedleggelsen av Aker stilnet. Aps Liebe Rieber-Mohn sier ingenting om sykehussituasjonen i Oslo.

Jeg vil oppfordre samtlige partier til aktivt å følge opp bystyrets vedtak og oslobefolkningens ønsker. Kampen om framtidas sykehustilbud står nå. Helsebyråkratene vil rasere tilbudet, med helseminister Strøm-Erichsens velsignelse. Som Oslo-politikere må vi nå hindre Helse Sør-Øst i å tvinge gjennom den uforsvarlige nedleggelsen av Aker sykehus før valget. Vi må kreve at helseministeren stanser sammenslåingen på ubestemt tid. Noe annet vil nemlig gå ut over pasientene.

• Les saken i Dagsavisens Nye meninger ved å klikke her eller på overskriften

lørdag 16. juli 2011

Beklager manglende oppdatering på nyhetsbloggen

På grunn av langvarig sykdom har denne nyhetsbloggen ikke vært skikkelig oppdatert det siste halve året.

Fra neste uke regner jeg med å være i gang igjen med mer normal drift. Ettersom denne bloggen også brukes som referanse/kilde i mange sammenhenger, vil jeg også prøve å legge inn (tilbakedaterte) saker fra det siste halve året.

Nyhetstips (gjerne med med lenker) kan sendes til lokalsykehus@hotmail.com.

Beklager at avbruddet har vart så lenge.


Vennlig hilsen
Bente Øien Hauge
koordinator

fredag 15. juli 2011

Ahus bygd uten geriatri


DAGSAVISEN Gigantsykehuset Ahus er bygd uten en avdeling innen eldremedisin. – Nærmest skandaløst, mener eldreekspert.

Storsykehusene Ahus og Haukeland, altså selve flaggskipene i Oslo og Bergen, er uten geriatrisk avdeling. 460.000 mennesker i Oslo og Akershus sokner i dag til Ahus. Ved nyttår flyttet 160.000 mennesker i Groruddalen over fra Aker til Ahus, og mange eldre pasienter mistet da tilgangen til spesialisttilbudet innen eldremedisin.

– Det er helt utrolig. Stadig flere eldre blir innlagt på sykehus, mange av disse har sammensatte sykdomsbilder som affiserer flere organsystem, mens man bygger sykehus for dem som har sykdom i ett organ. Det er liksom pasienten som skal tilpasse seg sykehuset, i stedet for sykehuset til pasienten, sier Ingvild Saltvedt.

Hun er overlege i geriatri ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved NTNU.

– Nærmest skandaløst
Saltvedt peker på at geriatri er en sykehusspesialitet med fokus på eldre pasienter med sammensatte lidelser og symptomer.

– Folk blir eldre, og mange har flere sykdommer og ulike symptomer. Dette bør også gjenspeiles i sykehusene slik at man bygger ut geriatriske sengeposter og ikke forutsetter at pasientene enten har sykdom i hjertet, lunge eller tarm, når man vet at stadig flere har sammensatt sykdom, sier Saltvedt.

I doktorgraden sin sammenlignet hun pasienter som ble behandlet på geriatrisk avdeling med dem som ble behandlet på indremedisinsk avdeling. Studien viste at geriatrisk behandling halverte dødeligheten.

– Det er nærmest skandaløst at man bygger et sykehus med slik kolossal prestisje uten geriatri, mener overlege Torgeir Bruun Wyller på Ullevål sykehus sin geriatriske avdeling.

– Lite velkomne
Han tror det har med holdninger i sykehusene å gjøre.

– Ahus har i mange år hatt et miljø som er skeptisk til geriatri og mener det er unødvendig. Ahus har lyst ut en stilling i geriatri og skylder på at ingen søker. Men sykehuset må ville det. Man kan ikke ha én doktor som skal jobbe i et miljø hvor han er lite velkommen. Ullevål har masse søkere, for her er det et etablert fagmiljø, sier Wyller.

Konstituert direktør for medisinsk divisjon på Ahus Ivar Thor Jonsson er slett ikke enig i at Ahus har vært motvillig.

– Da Ahus ble bygd, hadde vi ikke en eneste geriater, så da ble det ikke noen avdeling. Vi har planlagt etablering av en slik avdeling ganske lenge, men det har vært en utfordring å få tak i personell, sier han.

Starter opp nå
Jonsson er glad for å meddele at den første geriatriprofessoren og fire sykepleiere kom på plass nå i juli.

– Men jeg tror mange har samme utfordring som oss. Markedet er ikke så stort. Det er også vanskelig å starte en ny avdeling, for leger ønsker å jobbe i et fagmiljø. Men når vi nå endelig har fått den første på plass, håper jeg det blir lettere å få flere, sier Jonsson.

– Hvorfor er det så vanskelig å rekruttere geriatere?
– Geriatri har vært en nedprioritert spesialitet. Det har ikke veldig høy status, så det har nok vært krevende å rekruttere til selve faget. Jeg håper at ved å satse på geriatriforskning, øker vi også statusen, sier Jonsson.

Han forteller at da pasientene og stillingene på Aker ble flyttet til Ahus, ønsket ingen av geriaterne på Aker å følge med på lasset. Saltvedt, som underviser på medisinstudiet i Trondheim, har en helt annen erfaring.

– Hos oss har vi stor søknad til utdanningsstillinger i geriatri, men det er få overlegestillinger og vi har ikke jobber å tilby dem etterpå. Det er få geriatere i Norge, og mange er godt voksne. Det er ikke tvil om at det er behov for langt flere, og interessen er der, sier Saltvedt.

tirsdag 12. juli 2011

Narvik: Endret tilbud for risikogravide


PÅ HELSE NORDS NETTSIDER BLE DENNE INFORMASJONEN LAGT UT:

Helsetilsynspålegg:
UNN HF endrer tilbudet for risikogravide i Narvik
Statens helsetilsyn konkluderer med at det ved fødeavdelingen i UNN Narvik er et misforhold mellom den planlagte virksomhet, organisering av driften og den medisinsk faglige bemanning knyttet til risikogravide. Tilsynet vurderer det som uforsvarlig å ta imot kvinner som etter den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen, defineres som risikogravide
Statens helsetilsyn konkluderer med at det ved fødeavdelingen i UNN Narvik er et misforhold mellom den planlagte virksomhet, organisering av driften og den medisinsk faglige bemanning knyttet til risikogravide. Tilsynet vurderer det som uforsvarlig å ta imot kvinner som etter den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen, defineres som risikogravide.

- Vi må organisere fødselsomsorgen slik at den er forsvarlig i henhold til de krav tilsynsmyndighetene stiller. I påvente av å få rekruttert flere fødselsleger til UNN Narvik vil Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) innskjerpe utvelgelsen av risikogravide ytterligere og kanalisere disse til UNNs øvrige fødeenheter, sier viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Marit Lind.

- I sommer vil disse kvinnene ivaretas i UNN Tromsø. Fra høsten 2011 i UNN Tromsø og UNN Harstad, sier Lind.

Det er allerede foretatt en utvelgelse av gravide kvinner med risiko for komplikasjoner som skal ivaretas ved kvinneklinikk. Disse kvinnene skal fortsatt, i tråd med retningslinjene i den nasjonale veilederen, sendes til kvinneklinikken i Tromsø for å føde.

- UNN har i flere år jobbet med å rekruttere fødselsleger til UNN Narvik. Vi har likevel ikke klart å få tak i antallet fødselsleger som er i henhold til den nye nasjonale veilederen om kvalitetskrav i fødselsomsorgen. Samtidig er det gjennomført en rekke tiltak for å redusere risikoen som ligger i å ha få fødselsleger tilgjengelig i Narvik, sier Marit Lind.

Friske gravide kvinner med normale svangerskap vil få opprettholdt sitt fødetilbud i UNN Narvik som i dag.

Kontaktpersoner:
Viseadministrerende direktør i UNN, Marit Lind, tlf. 776 26 071/mobil 416 10569
Informasjonsvakt i UNN, tlf. 482 26 000

• Les saken på Helse Nords sider ved å klikke her eller på overskriften