tirsdag 26. juli 2011

Forskerblikk på samhandlingsreformen


NATIONEN.NO Norges forskningsråd skal evaluere gjennomføringen av samhandlingsreformen.

Forskningsrådet har fått i oppdrag å evaluere gjennomføringen av reformen, som innebærer at kommunene fra årsskiftet får et større ansvar for helseomsorgen.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er oppdragsgiver og har nylig konkretisert oppdraget — omtalt som følgeevaluering — i et brev til Forskningsrådet. Det er satt av 1 million kroner til arbeidet.

Evalueringens formål er å innhente kunnskap underveis i planperioden for å vurdere hvordan målene for reformen oppnås. HOD lister opp en rekke «viktige problemstillinger» som skal være gjenstand for evaluering, deriblant:

* Innhold i og effekt av samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak (RHF).

* Endringer i de kommunale helse- og omsorgstilbudene, blant annet endringer i fastlegenes rolle.

* Endringer i organisering, tjenestetilbud og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten.

* Effekten av de økonomiske virkemidlene.

* Om tjenestene framstår som mer helhetlige og koordinerte for pasientene.

Departementet understreker at Forskningsrådet plikter å gjøre oppmerksom på forhold som kan bidra til å justere og korrigere mål og virkemidler underveis i prosessen. ©NTB

• Les saka i Nationen ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar