fredag 25. mai 2007

Tilgiv os - vi vidste ikke, hvad vi gjorde

Tidligere ansatte i det danske Finansdepartementet ser at utviklingen i offentlig sektor ikke har gått riktig vei, at styringstenkningen i det offentlige (jfr. den norske helseforetaksordningen) har fått negative konsekvenser.

" Vi har sat et vældigt system i gang, som udarbejder omfangsrige kontrakter, evalueringer, årsrapporter, akkrediteringer og så videre, uden at det har ført til øget tilfredshed med kvaliteten.
Mange af de ting, der er blevet indført de sidste 10-15 år for at fremme produktivitet og kvalitet, er nu begyndt at hæmme den offentlige sektors udvikling. Nogle steder er der ligefrem tale om direkte destruktiv styring.
....
Dokumentationsforholdet mellem bestiller og udfører er vokset overalt i det offentlige, og det påvirker efter vores erfaring ledelsestænkningen negativt. Ting gælder kun, hvis der er papir på det, og forskellen mellem god og dårlig ledelse fortoner sig i det uvisse. Lederens (og medarbejderens) personlige ansvar fortaber sig i papirstrømmen. Kan det være meningsfuldt, at nogle socialrådgivere kun anvender 18 procent af deres tid på klienterne, resten på møder og dokumentation?
....
Drop den centralistiske tankegang og alle dens virkemidler, som gennemsyrer tidens centraladministrative styring. Skab eksempelvis på indkøbsområdet fordelagtige rammeaftaler og attraktive tilbud i stedet for centraliserede regler, som dikterer alt fra indkøb af kuglepenne til printere og pc’er uden hensyntagen til institutionernes behov for differentierede og behovsorienterede løsninger. Genskab en respekt og tro på, at det er lederne i institutionerne, der som oftest er bedst til at vurdere deres behov og sikre fornuftige økonomiske dispositioner.
....
Vi der skriver disse ord, har selv været med at rulle hele den voluminøse styringstænkning ud i det offentlige.
Tilgiv os, vi vidste ikke hvad vi gjorde – eller rettere, var med til at sætte i gang."

Kronikken i sin helhet i danske Politiken på nett:
http://politiken.dk/debat/kroniker/article274053.ece

mandag 21. mai 2007

Lokalsykehusforkjemper kåret til årets Nordlandsdoktor

Nordland Legeforening har kåret overlege Gunnleiv Birkeland ved Helgelandssykehuset Mosjøen til årets Nordlandsdoktor i 2007. Prisen får han for sitt mangeårige engasjement for lokalsykehuset som grunnstammen i det norske helsevesen. Som overlege på kirurgisk avdeling, tillitsvalgt for overlegene og styremedlem i foretakssstyret har han kjempet for et fullverdig lokalsykehus i Mosjøen.
Les mer i Brønnøysunds Avis:
http://www.ba-avis.no/nyheter/article88480.ece

Paradoks: Sparetiltak fører til større underskudd

Kuttkravene i Helse Vest rammer også Haukeland sykehus. Sykehuset skulle spare ni millioner kroner og stengte to operasjonsstuer. Men tiltaket er fullstendig mislykket: Sparingen førte til milliontap og lengre køer.

Så sent som i styremøtet for knappe tre uker siden sa Stener Kvinnsland at han fortsatt så lyst på situasjonen. En rekke styremedlemmer uttrykte sågar begeistring for det økonomiske resultatet per første kvartal.

Nå må imidlertid Kvinnsland gå til styret i juni og fortelle at situasjonen likevel ikke ser så lys ut. Foreløpig vet han ikke hvor pengene som trengs for å åpne operasjonsstuene skal hentes fra.

Les mer i Bergens Tidende på nett:
http://www.bt.no/lokalt/bergen/article363525.ece

Eggstokkreft og lokalsykehus

Forrige uke skrev flere medier om at det var "bedre overlevelsessjanse" på universitetssykehus enn på lokalsykehus. Oppslagene bygget på en norsk undersøkelse om overlevelsesjanser ved eggstokkreft som ble publisert i et internasjonalt gynekologitidsskrift ifjor. Her blir behandlingsresultatene ved universitetssykehus sammenlignet med sentralsykehus og lokalsykehus, noe som i media ble til "lokalsykehus". Bergens Tidende brukte dette i en lederkommentar, som jeg har svart på slik:

TRYGT PÅ LOKALSYKEHUS
I lederen ”Størrelsen betyr noe” (fredag 18. mai) kommenterer BT kvalitetsforskjeller i Sykehus-Norge. Bakgrunnen er debatten om det nevrokirurgiske tilbudet på Vestlandet og en undersøkelse av ulik overlevelsessjanse ved eggstokkreft.
Avisen bruker undersøkelsen til å fastslå at ”overlevelsessjansen er påtakelig forskjellig mellom lokalsykehus og universitetssykehus”. Hvis en skal være nøyaktig heter det i undersøkelsen at overlevelsessjansen ved denne krefttypen er bedre for kvinner som blir operert ved et universitetssykehus eller av en spesialist i gynekologi.
Men spørsmålet er om ikke BT retter baker for smed når avisen sår tvil om trygghet ved lokalsykehusene ved å vise til akkurat denne undersøkelsen? Avisen overser jo volumet av behandlinger på nivået mellom lokal- og universitetssykehus, nemlig sentralsykehusene.
Sykehusene i undersøkelsen var delt inn i to kategorier: ”teaching hospitals” og ”non-teaching hospitals”. Den første kategorien omfattet 4 universitetssykehus som behandlet 108 pasienter. Den andre kategorien omfattet både sentralsykehus og lokalsykehus, tilsammen 22 sykehus som behandlet 90 pasienter.
Det fremgår ikke av det offentliggjorte materialet hvordan den innbyrdes fordelingen i den siste gruppen var, men det er vel rimelig å anta at de fleste av disse 90 pasientene faktisk var behandlet på sentralsykehus? Det er jo slutt på den tiden da lokalsykehus drev med alt, og pasienter med de diagnosene som undersøkelsen omfatter blir vanligvis henvist videre.
Generelt gir lokalsykehus et kvalitativt godt tilbud til pasientene. Undersøkelser viser også god pasienttilfredshet. Lokalsykehus redder liv, og nærmere 70% av dem som blir innlagt på sykehus kan ferdigbehandles på lokalsykehusnivå. For de fleste sykdommer og skader vil altså lokalsykehus være det helt riktige tilbudet.
Selvfølgelig vil enkelte spesialiserte behandlingsopplegg og operasjoner kreve kompetanse på høyt nivå. For at pasientene skal være trygge må alle sykehus være gode på diagnostikk og henvise videre når det er nødvendig. Men universitetssykehusene bør ikke – og har ikke kapasitet til å – ta seg av det store volumet av trivielle lidelser. Primærleger og lokalsykehus samarbeider om pasienter, er billige i drift og tar seg av over 90% av de medisinske problemstillingene i befolkningen.
Til tross for fagre løfter i Soria Moria-erklæringen er lokalsykehusene under press og sårbare for angrep fra mange kanter. Økonomiske kutt rammer relativt hardere i små organisasjoner, og stadig usikkerhet om fremtiden gjør rekruttering vanskeligere. BTs leder hjelper hverken pasienter eller personale når den kritiserer lokalsykehusenes behandlingsresultater på et område som de i liten eller ingen grad faktisk behandler.

torsdag 17. mai 2007

Øker styrehonorar og stenger fødetilbud

Helse Nords styremedlemmer får nesten 900 000 i økte godtgjørelser (til sammen 4,9 mill.), mens man skal spare inn to millioner på å stenge fødeavdelinger og fødestuer i sommer!
http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article2772651.ece

onsdag 16. mai 2007

Sommerstengte fødetilbud i nord

STENGT EN MÅNED I NARVIK:
Fødeavdelingen i Narvik stenger 13. juli - 13. august, og de berørte familiene føler seg utrygge med en transportetappe på 13 mil til Harstad - og uten tilgang på ledsagende jordmor:
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article2768098.ece

Gravide Narvik-damer ønsker å kartlegge erfaringene fra sommeren 2003, da fødeavdelingen i Harstad var stengt:
http://www.fremover.no/lokale_nyheter/article2737915.ece

SYKEHUS PÅ HELGELAND STENGER FOR Å SPARE:
Foretaksdirektør i Helgelandssykehuset Jan Erik Furunes viser til innsparingskrav som begrunnelse for sommerstengingene i Helgelandssykehuset:
"– Det er ikke faglig ønsket, men det er heller ikke faglig uforsvarlig å gjennomføre dette. Det er styret sitt ansvar å ivareta også andre pasientgrupper. Grupper som ikke har så sterke talsmenn. Vi regner med å spare totalt åtte til ti millioner kroner på den planlagte sommerstegninga, av dette utgjør stenginga av fødeavdelingene rundt to millioner kroner, sa Furunes som klart lot det skinne gjennom at det i løpet av åtte tøffe sommeruker vil være pasientgrupper som får tøffere utfordringer enn de gravide og fødende."
http://www.ranablad.no/nyheter/article2740367.ece

SOMMERSTENGTE FØDETILBUD I SANDNESSJØEN - MOSJØEN - MO I RANA - BRØNNØYSUND:
Fødeavdelingen i Sandnessjøen stenger for inntak av pasienter mandag 25. juni klokka 08.00. De har fortsatt åpent for dem som da er i fødsel og for barsel til onsdag 27. juni klokka 16.00. De åpner igjen mandag 23. juli klokka 08.00.
Fødestua i Mosjøen stenger 9. juli klokka 08.00 og åpner igjen 6. august klokka 08.00.
Fødeavdelingen i Mo i Rana stenger for inntak 23. juli klokka 08.00. De har fortsatt åpent for dem som er i fødsel og barsel til onsdag 25. juli klokka 16.00. De åpner igjen mandag 20. august klokka 08.00
Fødestua i Brønnøysund stenger 23. juli og åpner igjen 20. august.
http://www.ranablad.no/nyheter/article2740368.ece

LOFOTEN STENGER IKKE - TVILER PÅ INNSPARINGSPOTENSIALET:
I Lofoten trur ein ikkje det er noko å spare på å stenge, forteller avdelingsdirektør Steinar Pleym Pedersen.
Ein har rekna seg fram til at ein kan spare 300.000 kroner ved å stengje i Lofoten, men med 250.000 i ekstra reisekostnadar, vil ein eigentleg berre spare 50 000 kroner.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.2301579

tirsdag 15. mai 2007

Revidert statsbudsjett stopper ikke nedskjæringene

Det er ikke noe løft i statsbudsjettet for lokalsykehusene, utover bevilgningen på 800 millioner som regjeringen foreslo den 31. januar, samtidig som de slo sammen Helse Øst og Helse Sør. Omtalt slik i pressemelding fra 31.01.07:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Regjeringen-gir-800-millioner-til-sykehu.html?id=448757

Av de 800 millionene ble 50 mill. kr avsatt til samhandlingsprosjekter mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene (kalt "lokalsykehusprosjekter"), og 50 mill. kr avsatt til å styrke rusarbeidet. De resterende 700 millionene ble fordelt mellom helseregionene, slik at Helse Midt-Norge fikk 275 mill. kr, Helse Nord 225 mill. kr, Helse Vest 100 mill. kr og nye Helse Sør-Øst 100 mill. kr.

Se mer om de 50 mill. til samhandling/lokalsykehus her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/20062007/Stprp-nr-44-2006-2007-/3/6.html?id=454666

Bevilgningen på 800 mill ble diskutert og vedtatt i stortinget 23. april, se debatten her:
http://www.stortinget.no/stid/2006/s070423-03.html

Jeg må nok være enig i helse- og omsorgkomiteens leder Harald T. Nesvik (FrP), som i debatten sa:
"Jeg tror dessverre ikke at den summen som vi gir i dag, kommer til å stoppe mange av de nedskjæringene som vil finne sted som følge av dårlig økonomi. Jeg tror dessverre heller ikke at det vil bli stopp i en del forslag knyttet til funksjonsfordelinger, omorganiseringer og også oppsigelser, for til det er summen for liten."

lørdag 12. mai 2007

Sylvia peker på Helse Nord, som peker på pengemangel

Etter kuttene i akutt kirurgi og føde ved Mosjøen sykehus, har det vært to dødsfall. Kunne dødsfallene vært unngått? Hvem har ansvaret? Og hva med sommerstenging av fødetilbudene i nord i sommer?
Les intervju med Jan Sahl, KrF-politiker fra Nordland, i Helgeland Arbeiderblad:
http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article2766311.ece

fredag 11. mai 2007

Blefjell bryter løfte om dialog

Mindre enn tre uker at styret i Blefjell helseforetak på dialogkonferanse lovet at endringer i tilbud først skulle behandles etter dialog mellom helseforetak og berørte kommuner, vedtok de å legge ned mammografitilbudet ved Rjukan sykehus. Varaordfører i Tinn, leder i Kommunenes Interesseorganisasjon for lokalsykehus og regionskontakt for Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Turid Opedal, er svært provosert. Hun varsler omkamp og demonstrasjoner for å beholde mammografitilbudet, dersom ikke Helse Blefjell snur på styremøtet i juni.
Alternativet for kvinner i denne regionen er Brystdiagnostisk Senter i Porsgrunn, en reise på godt over 30 mil som tar en hel arbeidsdag for kvinnene og som i praksis fører til at mange lar være å møte til denne livsviktige undersøkelsen.
Les mer i Telemarksavisa:
http://www.ta.no/nyheter/article2750632.ece

Tragisk fødsel i Mosjøen får ikke konsekvenser

14 uker etter at en fødsel fikk et tragisk utfall i Mosjøen, har Helsetilsynet konkludert med at ingen kan klandres.
Det var etter omlegging til fødestue (og dermed fjerning av gynekologberedskap/operativ beredskap) at et barn døde under fødsel. Fylkeslege Henning Aanes konkluderer slik: Det er ikke grunnlag for å åpne tilsynssak.
– Det betyr at det ikke er grunnlag for veiledning eller administrative reaksjoner. Det er ikke dokumentert åpenbare feil verken hos enkeltpersoner eller foretaket. Saken er nå lukket fra vår side, sier Aanes.
Se mer om denne saken her:
http://www.helgeland-arbeiderblad.no/nyheter/article2764237.ece

Kort tid etter omlegging fra fødeavdeling til fødestue har det både i Mosjøen og Lærdal skjedd at barn har dødd under fødsel. I Lærdal (som har "forsterket fødestue") var det en lege i beredskap, men han ble ikke tilkalt på grunn av uklare ansvarsforhold. I Mosjøen (som har vanlig fødestue) var det ikke - og skulle ikke være - lege på vakt.

Ingen av fylkeslegene som har vurdert disse tilfellene har kritisert systemet for omleggingen fra fødeavdeling til fødestue, selv om begge barna kanskje kunne vært reddet med rask inngripen i form av keisersnitt.

Så hvem skal fange opp dette? Og hvordan skal det få konsekvenser? Vi vet at Nasjonalt Råd for fødselsomsorg vil legge om ennå flere fødeavdelinger til fødestuer uten legeberedskap. Rådet har nemlig en ideologi som går på at slike situasjoner bare ikke oppstår på fødestuer.

Dagfinn Høybråten bekymret for fødetilbud

KrF hadde landsmøte i slutten av april, og i følge Kommunal Rapport er tidligere helseminister Dagfinn Høybråten bekymret for at hensynet til balanse og drift fører til et dårligere tilbud til de fødende. Han sier at det i hans tid som helseminister var en forutsetning, da Helgelandssykehuset måtte kutte, at akutt- og fødeavdelingene skulle beholdes.
For folk som har kjempet for å beholde fødetilbudene i Mosjøen og Lærdal, er det underlig at nettopp Høybråten som signerte vedtakene om nedlegging begge steder (+ Narvik, som ikke er gjennomført), nå gjør seg til talsmann for å beholde tilbudene …!
KrFs kvinner la for øvrig frem en resolusjon om fødetilbudet, men de ble ikke vedtatt av landsmøtet.

Helse Størst med todelt administrasjon

Jens & Sylvia & de har bestemt at Helse Størst skal ledes fra to administrative sentre: et hovedkontor på Hamar og et administrasjonskontor i Skien. Det var nemlig et politisk løfte, som Sylvia vil stå ved, at fusjonen mellom Helse Øst og Helse Sør ikke skulle gå på bekostning av de administrative (!) arbeidsplassene.
Det er fint at noen områder vernes mot kutt. Men regjeringen har, så vidt jeg har registrert, ikke gitt noen tilsvarende løfter når det gjelder arbeidsplasser knyttet til behandling eller pleie. Eller …?
Mer om saken i Helserevyen:
http://www.helserevyen.no/index2.asp?newsid=5213

torsdag 10. mai 2007

Nytt styre i Aker sykehus venner

Aker sykehus venner har valgt nytt styre, se
http://www.groruddalen.no/winger-ny-styreleder.456713-17469.html

onsdag 9. mai 2007

Aksjon mot fødekaos

En del kvinner i Oslo har samlet seg i Aksjon mot fødekaos. Aksjonen vil presse på politikere o.a. slik at vi kan få en best mulig svangerskaps-, fødsel og barselomsorg, i hele landet.
Se mer her:
http://www.altern.no/opprop/nasjonalt/index.html

tirsdag 8. mai 2007

Hvordan tør de, egentlig?

Tirsdag 15. mai offentliggjøres regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Utover de 800 millionene som Jens & Sylvia og de bevilget tidligere i år, er det uttalt at sykehusene ikke får mer i denne runden - selv om det trengs ytterligere en milliard for å opprettholde dagens aktivitetsnivå, tilbud og sykehusstruktur.
Hvordan tør de fortsette underfinansieringen, egentlig? Hvordan kan regjeringen, i et valgår, la den uverdige sparekniven henge over små og store sykehus?
Jeg vet jo at det er lokalvalg, men sentral politikk rammer lokalt. Og nettopp sykehus er en sak som engasjerer sterkt lokalt. Så ulike opposisjonspartier som Rødt, Kystpartiet og FrP viser til Folkebevegelsens krav om at sykehusene må få tilstrekkelige midler. Til Aps landsmøte var det levert inn forslag om å styrke sykehusenes økonomi og sikre strukturen. Men grasrota nådde ikke frem. Jens & Sylvia & de lytter ikke. Flertallsregjeringens politikk tvinger helseforetakene til å sommerstenge fødetilbud og sykehusavdelinger, fortsette sentraliseringsprosessene, utsette oppbygging av rehabiliteringstilbud, fryse vedlikehold av bygninger og utstyr osv.
Men hvordan tør de, egentlig? Det skjønner jeg ikke …

mandag 7. mai 2007

Helsekonferansen 2007, Oslo, 8.-9. mai

Helsekonferansen 2007 arrangeres i Oslo av Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. Helsekonferansen skal bli et årlig arrangement. Det er over 1000 deltakere i år. Ett av hovedtemaene i år er Nasjonal Helseplan.

Vi som ikke kan delta, skal kunne følge konferansen via web-tv. Sjekk
www.helsekonferansen.no

Program finnes på
http://www.shdir.no/helsekonferansen/program/

søndag 6. mai 2007

Helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Tre av regionskontaktene i Folkebevegelsen for lokalsykehusene + koordinator var i møte med folk fra embetsverket i Helse- og omsorgsdepartementet fredag 4. mai. Folkebevegelsen er en av flere parter som får anledning til å komme med innspill til planarbeidet som departementet er i gang med og som skal fullføres i 2007.

Under møtet presenterte vi synspunkt på tema som:
- Nasjonalt Råd for fødselsomsorgs opptreden
- De negative erfaringene med omleggingsprosessene fra fødeavdeling til fødestue (Lærdal, Mosjøen spesielt)
- Behovet for styrking av de "gamle", veletablerte fødestuene (f.eks. Rjukan, Odda), med tilbud om smertelindring o.a.
- Ansvarsavklaring helseforetak/kommune
- Uakseptabelt med sommerstenging av fødetilbud i hele landet, skjer som tiltak for å få budsjettbalanse
- Omgjøring av tidligere vedtak om stenging/omlegging (Aker sykehus, Lærdal og Mosjøen)

Det heter seg at Sylvia er opptatt av kvinnehelse og fødetilbud. Da kan vi ikke vente til neste år for avklaring på disse tingene! Sparekniven rammer stadig flere gravide, fødende og barselskvinner - og deres familier. Også gynekologiske pasienter får unngjelde. Hvordan kan det ha seg at vi i et rikt land som Norge ikke kan klare å opprettholde et godt tilbud både til disse gruppene og andre pasienter?
Å føde er en opplevelse som sitter i en resten av livet. De fleste norske kvinner føder bare to ganger. Men nå må mange slite med lange transporter før og etter fødselen, usikkerhet rundt fødested/tilbud/trygghet, unødig smerte og for lite tid på sykehuset til å komme i gang med amming … Dette er uverdig!

tirsdag 1. mai 2007

Sykehuskrav på 1. mai-arrangementene

Rundt om i landet har kampen for lokalsykehusene vist igjen i paroler og appeller under 1. mai-markeringene.
Sykehuskravene frontes lokalt av LO, lokale partilag fra Ap, SV, RV og andre aktører.
(Oppdatert 2. mai:)
På Rjukan snakket kommunestyrekandidat for Ap Finn Arild Bystrøm om sykehus i sin appell, i tillegg var det parole i toget med krav om «Fullverdig mammografitilbud på Rjukan!».
På Elverum holdt leder i den lokale sykehusaksjonen Gunhild F. Brevig appell, tillegg til at det var to sykehusparoler i toget: «Pasienten i sentrum» og «Nei til nedskjæringer i Sykehus Innlandet!»
I Harstad gikk folk bak parolen: «Slett underskuddet til sykehusene».
I Odda var en av hovedparolene «Nei til kutt på sjukehus».
I Lærdal var kravene: «Forsvar sjukehuset» og «Me vil ha att fødeavdelinga».
I Mosjøen var to av hovedparolene: «Gjenopprett kirurgisk avdeling» og «Vi vil ha fødeavdelinga tilbake». I tillegg var det tilsammen tre appeller om føde- og sykehustilbudet under arrangementene på ettermiddagen.
Ap og SV i Gran, ungdomsorganisasjoner og Hadeland LO samlet seg bak kravet om «opprettholdelse av kreftenheten på Gjøvik sjukehus», i toget på Brandbu.
LO i Oslo hadde blant sine politiske uttalelser for 1. mai-toget en appell om å ikke røre Aker sykehus.
I appellen på Melbu ble det talt for «nytt sykehus på Stokmarknes».
I følge Fremover var det parolene «Ikke steng føden i sommer» og «Nytt fullverdig sykehus» som gjorde sitt til at toget i Narvik ble langt i år.
I Fredrikstad var to av hovedparolene «Nei til oppsigelser i sykehuset» og «Sykehus i 2012».
«Nei til sykehus som butikk - reverser sykehusreformen - den truer pasientsikkerheten», avsluttet hovedtaler Mads Gilbert under markeringen i Mo i Rana.
Stortingsrepresentant og for tiden permittert ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, var hovedtaler i hjembyen i går og sa følgende: «– Jeg er heller ikke så dum at jeg tror at utfordringene for lokalsykehusene er over. Det skjer en sentralisering til de større sykehusene og en desentralisering fra det lokale nivå som på sikt kan utarme de lokale sykehusene.»

Sykehusappell i Hammerfest 1. mai

– "Jeg er overbevist om at hver eneste krone vi sparer ved sykehuset i Hammerfest blir brukt et annet sted i landet. Hva er vitsen med det?"
Sykehuslege Ingrid Petrikke Olsen oppfordret til å slå ring om sykehuset som stadig utarmes av nye sparekampanjer da hun holdt appell under gårsdagens 1. mai-markering. En oppfordring hun høstet stort bifall for.
Hun beskrev et sykehus som tross stadige innsparinger leverer kvalitet, på enkelte områder som gynekologi, barneavdeling og medisin på topp i nasjonal og også internasjonal klasse.
Men virksomheten tappes gjennom innsparingene. Gynekologisk avdeling ble nedlagt og slått sammen med barneavdelingen, og mammografien er avsluttet.
– Nå må 500 kvinner reise til UNN i Tromsø i stedet. Det koster mer enn å drive det i Hammerfest, slo hun fast og stilte spørsmål: Hvorfor kuttes det bare i helsetilbudene til kvinner?

Les mer i Finnmark Dagblad på nett:
http://www.finnmarkdagblad.no/nyheter/article2745689.ece

Hurra - SV vil endre sykehusreformen!

Det gleder meg stort å lese Audun Lysbakkens 1. mai-hilsen i Dagsavisen. Folkebevegelsen for lokalsykehusene ønsker jo en endring av sykehusreformen og nå skriver SVs nestleder bl.a. følgende:
"Fremskrittspartiet var en viktig arkitekt bak sykehusreformen, som ga oss et markedsbasert finansieringssystem for sykehusene. Det setter kortsiktig inntjening foran folks behov. Vi vil endre sykehusreformen og lage et nytt finansieringssystem som setter pasientene først. Det skal ikke være ulønnsomt å drive med rehabilitering, for det er godt investerte ressurser for samfunnet. Folk i Øst-Finnmark skal slippe utrygghet for om de også i framtiden vil ha et sterkt og godt sykehus. Sykehuset i Kirkenes skal ikke bygges ned!"
Les mer her:
http://www.dagsavisen.no/meninger/article290783.ece