mandag 11. juni 2007

Helsetilsynet om lokalsykehus

Statens Helsetilsyn har uttalt seg om lokalsykehusrapporten, og har publisert uttalen under overskriften "Påpeker fare for svikt". Overskriften sikter til "midlertidige bemanningsløsninger som korttidsengasjementer og bruk av vikarer/vikarbyråer" som tilsynet har erfaring for "medfører økt risiko for svikt og uforsvarlig pasientbehandling."

Med en slik overskrift drukner tilsynets andre kommentarer om lokalsykehus og akuttberedskap, som at
- lokalsykehusene utgjør et viktig virkemiddel for å bidra til et likeverdig tilbud av helsetjenester både til pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp og andre pasientgrupper
- tilsynet mener "nærhet til sykehus" kan anses som et kvalitetsaspekt
- tilsynet stiller seg tvilende til standardiserte modeller for akuttberedskap
- tilsynet mener at avstand til annet kvalifisert sykehus, ressurser og kompetanse i ambulansetjenesten bør tillegges særlig vekt
og at tilsynet anbefaler
- at det etableres økonomiske incentiver for å stimulere til for eksempel hospiteringsordninger i større akuttavdelinger, og treningsopplegg.

Høringsuttalelsen finnes her:
http://www.helsetilsynet.no/templates/ArticleWithLinks____8940.aspx

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar