tirsdag 4. september 2007

Viktig konferanse om sykehusreformen

Folkebevegelsen for lokalsykehusenes konferanse "Alternativ evaluering av sykehusreformen" gikk for seg på Oslo kongressenter mandag 3. september. På deltakerlisten var det representanter for ulike miljøer - bl.a. departement, direktorat, forskningsmiljøer, Stortinget, foretaksstyrer og lokalsykehusaksjoner.

Styremedlem i KIL-Kommunenes Interesseforening for lokalsykehus og varaordfører i Lærdal, Anna J. Avdem åpnet konferansen.

OFFISIELLE EVALUERINGER
Kunnskapssenterets direktør John-Arne Røttingen presenterte prosessen i forkant av og resultatene av Forskningsrådets evalueringsrapport om sykehusreformen.

Også evalueringsrapporten fra NIBR (fra 2005) ble presentert, ved stedfortreder, da innleder Inger Marie Stigen hadde sykdomsforfall.

De offisielle evalueringen har vært møtt med rungende taushet. Media har stort sett gjengitt statsrådens pressemelding, uten kritiske spørsmål. Folkebevegelsen ønsker med sin alternative evaluering å sparke i gang en debatt om reformen, virkemidler, prinsipielle sider og konkrete konsekvenser.

ALTERNATIV EVALUERING
Den alternative evalueringsrapporten fra Folkebevegelsen for lokalsykehusene ble presentert av Gunnvald LIndset og Bente Øien Hauge, før noen av de uavhengige fagfolkene som har forfattet artikler i rapporten fikk slippe til med utfordrende og tankevekkende innlegg.
Egil Marstein, førsteamanuensis fra Handelshøyskolen BI og Fanny Voldnes, revisor og nestleder i Næringspolitisk avdeling i LO pekte begge på store og viktige konsekvenser av reformen som fortjener en prinsipiell debatt. Hvordan skal et viktig velferdsgode som sykehus styres? Er likhetstankegangen på vei ut? Hva er konsekvensene av New Public Financial Management og den nye regnskapsloven for offentlig sektor? Får politikerne den informasjonen de trenger for å ta de riktige beslutningene?

KOMMENTARER
Statssekretær Arvid Libak kommenterte dagens situasjon for sykehusene på ulike områder og pekte blant annet på at mange av problemene ikke er av ny dato.
En av legene bak "Motmeldingene" til reformen (fra 2001), sykehuslege Mads Gilbert, minnet om hvilke innvendinger motmeldingslegene hadde hatt til reformen og pekte spesielt på kulturkollisjonen på sykehus mellom omsorgsetikk og markedstenking.

PANELDEBATT
I paneldebatten på slutten av dagen stilte, i tillegg til innlederne som er nevnt over, stortingspolitikerne Inga Marte Thorkildsen (SV), Rune Skjælaaen (Sp), Inge Lønning (H) og Harald T. Nesvik (FrP). Asbjørn Wahl ledet debatten, og blant temaene var hva slags politisk behandling evalueringene skal få, i hvilken grad økonomi/markedstenking preger aktiviteten på sykehusene, ressursstyring og om den reelle sikkerheten for lokalsykehusene. En ivrig sal hadde flere spørsmål enn man kunne slippe til, trass i at det var avsatt nesten to timer til debatten.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene takker alle som var med å bidra til arrangementet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar