torsdag 15. mars 2012

Nye styrer i Sør-Øst

Fra Helse Sør-Østs nettsider:

Nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst

Styret i Helse Sør-Øst RHF oppnevnte på sitt møte 15. mars nye eieroppnevnte representanter til styrene for helseforetakene i regionen. De nye styrene overtar ansvaret etter at de formelt er oppnevnt i foretaksmøter. Medlemmene er oppnevnt for en to-års periode fra 1. april 2012.
- Styrene har viktige oppgaver for å sikre gode og likverdige helsetjenester til pasientene i hele regionen. Styrene skal videre arbeide for at de helsepolitiske målene nås innenfor de økonomiske rammene som er stilt til disposisjon, og at ressursene brukes mest mulig effektivt, sier styreleder i Helse Sør-Øst RHF Per Anders Oksum.
Ulik bakgrunn og erfaring sikrer kompetente styrer
- Vi har lagt vekt på at helseforetaksstyrene er et kollegium som samlet skal ha kompetanse innenfor områder som helsefaglig kvalitet, strategi, drift og omstillingsprosesser, sier Oksum.
I sammensettingen av styrene er det lagt vekt på kandidatenes evne til helhetlig tilnærming både for det enkelte helseforetaket og for regionen samlet. Det har også vært viktig å ha en og balanse mellom menn og kvinner, rimelig geografisk tilhørighet til foretakets opptaksområde og å sikre den partipolitiske bredden i styrene.
Helhetlig ansvar
Helseforetakene har vært gjennom store endringer siden 2008. Dette vil fortsette i tråd med regionens omstillingsprogram mot 2020 og som en konsekvens av samhandlingsreformen. Styret i Helse Sør-Øst RHF mener det er viktig å vektlegge både kontinuitet og en viss fornyelse i styrene.
- Styrene i helseforetakene ivaretar et viktig samfunnsansvar. I vår utnevning har vi sikret styrer med en samlet kompetanse til å videre føre omstillingsprogrammet og videreføre arbeidet med å sikre gode og likeverdige tjenester i hele regionen, sier Oksum.
Styrene er sammensatt av både eieroppnevnte representanter og medlemmer oppnevnt av de ansatte. Et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmer er oppnevnt blant foreslåtte kandidater fra kommuner og fylkeskommuner. 

Publisert 15.03.2012 15:05 | Endret 15.03.2012 15:40 

• Se hvem som sitter i de nye styrene ved å klikke her (pdf-fil)
• Les saken på Helse Sør-Østs sider ved å klikke her (lenke)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar