fredag 18. mai 2012

Statens helsetilsyn har fått bekymringsmelding om fødetilbudet i Lofoten

Følgende bekymringsmelding er sendt til Statens helsetilsyn fra aksjonsgruppen For fødeavdeling i Lofoten:

Bekymringsmelding til Statens helsetilsyn. 
Leknes, 16.05.2012

Aksjonsgruppen for fødeavdeling i Lofoten ønsker å melde stor bekymring vedrørende organiseringen av fødetilbudet i Lofoten. Som følge av Stortingsmelding nr.12 (2008-2009)- En gledelig begivenhet, og Helsedirektoratets veileder - Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen er det i Nordlandssykehuset besluttet å omgjøre den forsterkede fødestuen ved vårt lokalsykehus, Nordlandssykehuset Lofoten til en jordmorstyrt fødestue med akuttberedskap. Inntil nylig innebar omorganiseringen å bruke Nordlandssykehuset Bodø som fødeavdeling. Denne organiseringen er uten faglig begrunnelse omgjort til at Nordlandssykehuset Vesterålen nå skal benyttes som fødeavdeling for kvinnene i Lofoten. Omorganiseringene skaper usikkerhet og uro blant befolkningen i Lofoten, og Aksjonsgruppen mottar bekymringer fra fødende kvinner og deres familier.
Vår konkrete bekymring går på følgende:
• Risiko og konsekvensutredning av omorganiseringen er ikke gjennomført. Veilederen Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen anbefaler at det gjøres risiko og konsekvensutredninger som danner grunnlaget for beslutninger om hvilken organisering man skal ha av fødetilbudet. Dette er ikke gjennomført i Lofoten.
• Akuttberedskapen har for dårlig kvalitet og framstår som midlertidig. Beredskapen har ikke den kvaliteten som helsedirektoratet framhever i veilederen. Til tross for bekymringen over kvaliteten på dagens akuttberedskap, er behovet for akuttberedskap uomtvistelig.
• Svært mange kvinner og barn må utsettes for en alt for lang transport. Vi mener transporten er uverdig og kan være farlig for mor og barn. 2011 ble det i Lofoten født 259 barn. Avstanden mellom Nordlandssykehuset Lofoten og Nordlandssykehuset Vesterålen er 20 mil. Kvinner i kommunene Flakstad og Moskenes har inntil 7 mil lengre kjøretur. Kjøreturen foregår på dårlige veier og i uværsutsatte områder. Bruer kan stenges i uvær.
• Følgetjeneste mangler. Veilederen anbefaler følgetjeneste for kvinner i aktiv fødsel og gravide med risikotilstander, når disse har lengre reise en ca 1,5 time. Per dags dato finnes ikke en slik følgetjeneste. Seleksjonskriteriene gjør at en stor andel av de gravide har behov for en slik følgetjeneste.
• Liv kan gå tapt. Lofotens særlige geografiske beliggenhet og værmessige sårbarhet gjør at vi er i en særstilling. Nasjonal veileder åpner for at en kan ha små fødeavdelinger der en er i behov for dette pga særskilte utfordringer som blant annet geografi. Vi kan ikke forstå at det ikke er forsvarlig med fødeavdeling i Lofoten, når dette er forsvarlig i Narvik. Antall barn som fødes er nærmest likt, mens Narvik har en mer gunstig geografisk beliggenhet. Vi frykter at uten en fullverdig fødeavdeling vil liv gå tapt.

Sett fra et makronivå er vi bekymret for en negativ utvikling med synkende fødetall i Lofoten som konsekvens av nedgraderingen av fødetilbudet.
• Vi er bekymret for at fagfolkene ved fødestuen skal få for lite mengdetrening som kan føre til uheldige resultater.
• Vi er bekymret for at kostnadene på sikt blir for store sett i forhold til de faktiske fødselstall, og at akuttberedskapen blir fjernet.
• Vi er bekymret for at usikkerheten rundt fødetilbudet skal skape uttrygghet og angst blant fødende, og at det igjen skaper for stor psykososial belastning for den fødende og hennes familie.
Vi vil også påpeke at i følge Nasjonal Helseplan, er kontinuitet og trygghet for kvinnene to karakteristiske trekk ved en svangerskaps- og fødselsomsorg av høy kvalitet. Dagens organisering av fødetilbudet i Lofoten bærer ikke preg av kontinuitet og trygghet.

Med vennlig hilsen
Birgit Stoltenberg
På vegne av Aksjonsgruppen for fødeavdeling i Lofoten

Kopi:
Fylkesmannen i Nordland, Helse og omsorgsdepartementet, Arbeiderpartiets stortingsgruppe, Venstres stortingsgruppe, Kristelig folkepartis stortingsgruppe, Senterpartiets stortingsgruppe, Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe, Høyres stortingsgruppe, Fremskrittspartiets stortingsgruppe, Nordland Arbeiderparti, Vestvågøy arbeiderparti.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar