onsdag 30. april 2014

OMSTILLING OG UTILSTREKKELIG BEMANNING: Leger blir truet til taushet


DAGSAVISEN 28. APRIL 2014

– Leger blir truet til taushet

HELSE: Mange leger tør ikke varsle om dårlig pasientsikkerhet av frykt for å miste jobben.


– Leger blir truet til taushet. Det er fullstendig uakseptabelt med slike tilstander ved norske sykehus, sier Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening (Ylf), til Dagsavisen.

Ifølge Torgersen er det en fryktkultur i deler av Sykehus-Norge, der ansatte ikke tør å varsle om kritikkverdige forhold, fordi resultatet kan bli en karriere lagt i grus.

– Jeg har fått titalls historier fra leger som er blitt truet med at de ikke får fortsette i jobben. Dette fordi de for eksempel har vært kritiske til omstillingsprosesser eller til en utilstrekkelig bemanningssituasjon, som de mener svekker pasientsikkerheten eller kvaliteten på behandlingen, sier Torgersen.

– Ledelsen burde bare være glad for at fagfolkene, som er tettest på pasientene, gir gode og klare tilbakemeldinger på ting de mener er skadelig. Men mange ledere ønsker ikke at «negativ informasjon» skal nå offentligheten, fortsetter han.


Torgersen mener problemet er veldig utbredt, men at det også varierer i omfang fra sykehus til sykehus.

– Noen sykehus kjører aktive prosesser mot ansatte som har ytret seg, og noen leger er blitt presset ut av jobben, sier Torgersen.


Midlertidige ansatte


Rundt halvparten av alle norske sykehusleger er midlertidig ansatt. Blant leger i spesialisering er tallet rundt 90 prosent. Dette er en viktig årsak til den lave takhøyden, ifølge Torgersen. En fersk undersøkelse blant norske leger tyder på at han har et poeng:

* Tre av ti svarer at midlertidig ansettelse har betydning for om de varsler leder om kritikkverdige forhold ved helseforetakets drift.
* To av ti sier at midlertidig ansettelse har betydning for om de varsler leder om utilfredsstillende eller uforsvarlig pasientsikkerhet.
* Fire av ti sier at midlertidig ansettelse har betydning for om de varsler leder om utilfredsstillende eller uforsvarlig arbeidsmiljø.


– Dette viser en gjennomgående svakhet med systemet. Det å ha så mange på midlertidige ansettelser gir dårlige varslingsrutiner, sier Torgersen.


Lojalitetsplikt

Undersøkelsen ble gjennomført i fjor høst blant medlemmene i Yngre legers forening (Ylf). Cirka 3.400 leger svarte, 90 prosent av dem er midlertidig ansatt.

En undersøkelse som ble publisert i fjor viser en lignende tendens. Der svarte nesten tre av ti leger bekreftende på påstanden om at «den som kritiserer, risikerer sanksjoner fra avdelingsledelsen».

– Mange blir fortalt at de bryter lojalitetsplikten hvis de prøver å varsle. Og jeg har selv snakket med leger som ikke tør å si ifra, selv om det ikke er den minste tvil om at de har retten på sin side.

– Helsepersonell har da en plikt, ifølge helsepersonelloven, om å varsle om forhold som kan true pasientsikkerheten?

– Ja, men de ansatte havner i en skvis mellom denne plikten og lojalitetsplikten til arbeidsgiver, der det å ikke følge arbeidsgiver får størst konsekvenser for dem. Da er det menneskelig og forståelig at man ikke varsler, sier Torgersen.


Ylf-lederen understreker at det er de enkelte helseforetakenes ansvar å sørge for at det er høyt under taket. Men han sender også en utfordring til helseminister Bent Høie (H).

– Situasjonen på sykehusene er til sjuende og sist hans ansvar. Det må bli tryggere og enklere å varsle enn det er i dag, sier Torgersen.

Selvsensur

«Jeg har trodd leger hadde gode ytringsmuligheter, men mer og mer slår det meg at det ikke er tilfellet.» Det skriver turnuslege Ole Kristian Losvik i en kommentarartikkel, som nylig ble publisert på tidsskriftet.no. Han forteller at han, på grunn av egne og andres erfaringer, er svært bekymret for legenes ytringsfrihet. I artikkelen viser han til flere eksempler der leger skal ha blitt forsøkt kneblet av ledelsen.


– Flere steder er det dessverre ikke rom for å være kritisk eller komme med forslag til forbedringer, sier Losvik til Dagsavisen.

Også han viser til den store andelen midlertidige ansatte, som en hovedgrunn til at mange ikke tør å ytre seg.

– Yngre leger har dårlig stillingsvern, og går ofte 10 til 15 år uten å få en fast jobb. Da er det ikke rart at mange ikke tør å varsle om feil, når konsekvensen kan være å miste jobben. Vi har en situasjon der legene driver selvsensur, og det er ganske alvorlig, sier Losvik.


• LES SAKEN I DAGSAVISEN PÅ NETT VED Å KLIKKE HER


.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar