tirsdag 16. september 2014

OPPLAND Sykehusaksjonen krever budsjettkuttene på 350 millioner utsatt

Sykehusaksjonen krever budsjettkuttene på 350 millioner utsatt.

Sykehusaksjonen i Oppland, med støtte fra fagforeninger, brukerorganisasjoner og politiske partier, har i mange år forsøkt å være et korrektiv til Sykehuset Innlandets styrebehandling av hvordan den framtidige sykehusstrukturen skal utvikles.

Gjennom mange avisinnlegg, møter og offentlige debatter har sykehusaksjonen «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland» forsøkt å påvirke styret til å gjennomføre profesjonelle og sammenlignbare analyser og vurderinger av flere alternativer for den framtidige sykehusstrukturen.

Styret har imidlertid ikke latt seg påvirke av denne debatten og har ensidig satset på å gjennomføre en sterk sentralisering med en samling av alle sykehusene i ett nytt stort sykehus, slik dette er beskrevet i de mange dokumentene som har blitt sendt ut på høring.

Styret var overbevist om at ett nytt stort sykehus var den eneste bærekraftige løsningen, både faglig og økonomisk. Styret har i de siste årene derfor ønsket en fortløpende tilpassing til det de kaller «traséen» mot storsykehuset og har ikke vært mottakelige for andre synspunkter. Styret hevder at det er både faglig og politisk støtte for en slik konklusjon og de hevder at også Helse Sør – Øst er kjent med planene og støtter disse aktivt.

Styret har etter hvert måttet erkjenne at veilederen for sykehusprosjekter måtte følges. Derfor er alle dokumentene fra 2010, 2012 og 2013 samlet i ett nytt dokument, som styret mener er den såkalte utviklingsplanen for prosjektet. HSØ har tydeligvis, akkurat som Sykehusaksjonen, vært svært urolig for at planen ikke oppfyller kravene som stilles til denne prosessen og har derfor anmodet om en ekstern kvalitetsgjennomgang.
Denne viser at planen ikke gir et samlet framtidsbilde av alle aktivitetene, at tidligere beregninger og analyser er veldig mangelfulle og ikke kan være et grunnlag for valg av alternativ i nåværende situasjon. Nye vurderinger, beregninger og analyser av de valgte alternativene må gjennomføres på nytt i idéfasen.

Samtidig med dette arbeidet skal HSØ sitt krav om meget store kostnadsreduksjoner gjennomføres. For å kunne gjennomføre idéfasen på en profesjonell og forståelig måte, burde nå gjennomføringen av slike kostnadsreduksjoner utsettes til rapporten fra denne idéfase blir godkjent i løpet av 2015. Dette burde ikke være et stort økonomisk problem for hverken SI eller HSØ, idet SI har spart midler over flere år og har flere hundre millioner kroner på bok.

Styrets medlemmer synes å være meget utålmodige. Det hevdes at nå må demokratiet vike til fordel for styrets makt. Tiltakene de måtte beslutte må gjennomføres uten tanke på konsekvensene for idéfasens vurderinger av alternativer. Tiltakene skal også tilpasses «traseen» mot storsykehuset slik administrerende direktør Morten Lang Ree har formulert det.

De siste årenes utvikling i denne debatten har nå medført at større og større deler av befolkningen har mistet tilliten til at nåværende styre vil kunne velge en framtidig struktur som gagner befolkningen og dermed får dets støtte for en slik struktur. Det er på ingen måte for drastisk å si at nå nærmer det seg en utvikling der styret ikke lenger har tillitt hos ansatte, pasienter og befolkningen generelt.

Det er imidlertid et håp at idéfasen kan gjennomføres på en profesjonell og sammenlignbar måte uten at styrets mangelfulle konklusjoner blir førende for valg av alternativer i det videre arbeidet i planprosessen.

Sykehusaksjonen håper derfor at HSØ følger prosessen nøye, slik at styrets fastlåste oppfatning om at et stort sykehus er den beste løsningen, ikke blir retningsgivende for det videre arbeidet.

Kostnadsreduksjoner parallelt med arbeidet i Idéfasen, gjennomført av en ledelse som ønsker ett storsykehus, vil skape ytterligere uro og mistillit og vil undergrave at de alternativene som skal utredes får en reell likebehandling. Sykehusaksjonen ber derfor HSØ om at de pålagte kostnadsreduksjonene utsettes. Dersom budsjett for 2015 virkelig er i ubalanse, så må SI-ledelsen bruke av de midler som er oppspart gjennom stram drift de siste årene. Vi utfordrer HSØ til å akseptere en slik løsning.

Styret i Sykehusaksjonen, 15.september 2014


• LES DENNE OG ANDRE SAKER FRA SYKEHUSKAMPEN I OPPLAND PÅ FACEBOOKSIDEN TIL AKSJONEN «Vi som er for 3 akuttsykehus i Oppland» VED Å KLIKKE HER


.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar