fredag 15. mai 2009

Revidert statsbudsjett i dag, utdrag fra det som gjelder sykehus


Kap. 732 Regionale helseforetak

Helsepersonellkrav - nytt regelverk for innsatsstyrt finansiering (ISF) fra 1. 1.
2009

Fra 2009 er det innført nye regler i ISF-ordningen som innebærer at det ikke bare er helsehjelp gitt av legespesialist som skal kunne utløse refusjon. Det innebærer at enkelte konkrete spesialisthelsetjenester som i utgangspunktet utføres av andre
enn lege, vil utløse ISF-refusjon uten at legen må være direkte involvert. For eksempel vil kronikeromsorg utført av sykepleiere for diabetikere og pasienter med andre indremedisinske kroniske sykdommer utløse refusjon. Det er anslått en innsparing på 8 mill. kroner på landsbasis. Det foreslås å redusere basisbevilgingene til de regionale helseforetakene med til sammen 8 mill. kroner med følgende fordeling:
Post 72 Tilskudd til Helse Sør-Øst RHF - 4,4 mill. kroner
Post 73 Tilskudd til Helse Vest RHF - 1,5 mill. kroner
Post 74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF - 1,1 mill. kroner
Post 75 Tilskudd til Helse Nord RHF - 1,0 mill. kroner

(…)

Post 72 Tilskudd til Helse Sør-Øst RHF
Bevilgningen foreslås satt ned med 6,0 mill. kroner som følge av nytt ISF
regelverk knyttet til helsepersonellkrav og ny forskrift for tuberkulosekontroll, jf.
omtale under kap. 732.

Post 73 Tilskudd til Helse Vest RHF
Bevilgningen foreslås satt ned med 2,1 mill. kroner som følge av nytt ISF
regelverk knyttet til helsepersonellkrav og ny forskrift for tuberkulosekontroll, jf.
omtale under kap. 732.

Post 74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF
Bevilgningen foreslås satt ned med 1,5 mill. kroner som følge av nytt ISF
regelverk knyttet til helsepersonellkrav og ny forskrift for tuberkulosekontroll, jf.
omtale under kap. 732.

Post 75 Tilskudd til Helse Nord RHF
Bevilgningen foreslås satt ned med 1,4 mill. kroner som følge av nytt ISF
regelverk knyttet til helsepersonellkrav og ny forskrift for tuberkulosekontroll, jf.
omtale under kap. 732.


Post 76 Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning
I saldert budsjett 2008 var det lagt til rette for en aktivitetsvekst på 1,5 pst. fra 2007 til 2008 med utgangspunkt i aktivitetstall for første tertial 2007. Aktivitetsdata per første tertial 2008 tilsa imidlertid en vekst i pasientbehandlingen i 2008 på 1,2 pst. utover saldert budsjett 2008, og dette tallgrunnlaget ble lagt til grunn for saldert budsjett 2009. Aktivitetstall per andre tertial 2008 tilsa en aktivitetsvekst i 2008 på om lag 0,5 pst., eller 80 mill. kroner utover saldert budsjett 2008, jf. forslag om bevilgningsøkning i St.prp. nr. 13 (2008-2009).

Foreløpige aktivitetstall for hele 2008 tilsier at utbetalinger for 2008 ble om lag som forutsatt i St.prp. nr. 1 (2007–2008), dvs. 1,5 pst. vekst fra 2007 til 2008. Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake til endelig avregning for 2008, inkludert eventuelle justeringer som følge av behandling av enkeltsaker i avregningsutvalget, i omgrupperingsproposisjonen høsten 2009. Eventuelle mer eller mindre utbetalinger i 2008 vil på vanlig måte bli motregnet mot a konto utbetalingene til de regionale helseforetakene for 2009.

Saldert budsjett 2009 legger til rette for en aktivitetsvekst på 1,5 pst. fra 2008 til 2009 med utgangspunkt i aktivitetstall for første tertial 2008, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009).

Post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet, overslagsbevilgning
I saldert budsjett 2008 var det lagt til rette for en aktivitetsvekst på 1,5 pst. fra 2007 til 2008 basert på regnskapstall fra mai 2007. Regnskapstall fra juni 2008 tilsa en vekst i utbetalingene i 2008 på om lag 4 pst. eller 83 mill. kroner utover saldert budsjett 2008, og dette tallgrunnlaget ble lagt til grunn for saldert budsjett 2009. I forbindelse med Stortingets behandling av St.prp. nr. 13 (2008–2009) ble posten økt med 95 mill. kroner som følge av høyere aktivitet i 2008 enn anslått i saldert budsjett 2008. Endelige tall for hele året 2008 viser at aktiviteten og derav utbetalingene ble 44 mill. kroner høyere enn forutsatt etter Stortingets behandling av St.prp. nr. 13 (2008-2009).

Saldert budsjett 2009 legger til rette for en vekst på 1,5 pst. utover anslått nivå i 2008 basert på regnskapstall fra juni 2008, jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009).

Post 79 Helse og rehabiliteringstjenester for sykmeldte
Helse Midt-Norge RHF utarbeidet i 2008 en rapport som grunnlag for et prøveprosjekt med rehabiliteringstilbud ved Hysnes Helsefort, med sikte på tilbakeføring til arbeid. Byggearbeidene ved Hysnes Helsefort er forsinket. Drift vil ikke kunne startes opp før i september 2010. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor bedt Helse Midt-Norge om å benytte deler av de midler som er satt av til drift ved Hysnes Helsefort i 2008 og 2009 til kjøp av tjenester fra private rehabiliteringsinstitusjoner i 2009 innenfor ordningen Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte.

Det ytes bidrag etter folketrygdloven § 5-22 til opphold ved Montebello-Senteret. Montebello-Senteret er utvidet med Montebello-Tunet. Deler av virksomheten vil være rettet mot å bidra til at sykmeldte, og personer som står i fare for å bli
sykmeldt, kommer tilbake til arbeid. Det foreslås å overføre 9 mill. kroner til kap. 2790, post 70. Midlene forutsettes benyttet til aktivitet ved Montebello-Senteret som har som mål å få kreftsyke raskere tilbake til arbeid. Bevilgningen foreslås satt ned med 9 mill. kroner.


Kap. 3732 Regionale helseforetak

Post 86 Driftskreditter
De regionale helseforetakene har innenfor rammer fastsatt av Stortinget adgang til å ha driftskreditter. Ved behandling av St.prp. nr. 1 (2008-2009) ble helseforetakenes driftskreditter hos private bankforbindelser overført til Norges Bank. Denne omleggingen var en del av det samlede opplegget for håndtering av pensjonskostnader og -premier for helseforetakene.

Bevilgninger til de regionale helseforetakene skal dekke årlige kostnader, inklusive pensjonskostnader. Da pensjonskostnader er en ikke-betalbar kostnad, vil differansen mellom kostnad og den innbetalte pensjonspremien ha effekt på helseforetakenes likviditet og dermed bruk av driftskreditter. Dette tilsier at i tilfeller hvor pensjonskostnaden er lavere en pensjonspremien øker
likviditetsbehov i helseforetakene og dermed bruken av driftskreditter. Ved lavere premie enn kostnad har dette en positiv effekt på helseforetakenes likviditet, som skal brukes til nedbetaling av driftskreditter og nedsettelse av driftskredittrammen.

I saldert budsjett 2009 ble det lagt til grunn en nedsettelse av driftskredittrammen med 1,3 mrd. kroner. Helse- og omsorgsdepartementet har imidlertid mottatt nye anslag fra KLP for foretakenes samlede netto premieinnbetaling i 2009. Anslagene medfører en reduksjon i overskuddslikviditet til nedbetaling av driftskreditter med 900 mill. kroner. Nedsettelsen av driftskredittrammene foreslås endret tilsvarende. Inntektene over kap. 3732, post 86 foreslås derfor satt til 400 mill. kroner. Endelig pensjonspremie for 2009 vil først kunne bli beregnet etter at lønns- og trygdeoppgjøret er gjennomført.

Basert på de nye premieanslagene, må den samlede driftskredittrammen for de regionale helseforetakene økes med 900 mill. kroner i forhold til St.prp. nr. 1 (2008-2009), fra 6 mrd. kroner til 6,9 mrd. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak.

• Hentet fra Stortingsproposisjon nr. 67 (2008-2009), Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet
2009 Tilråding fra Finansdepartementet av 15. mai 2009, godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)
Klikk her eller på overskriften for å lese hele dokumentet


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar