«MED HENSYN TIL en helsefaglig innovasjon effektueres brukertilfredsheten ut fra omstillingsprosessen». Dette sitatet kunne ha vært hentet fra et styringsdokument i et norsk helseforetak, eller fra Dagens Medisin etter en uttalelse fra en av våre helseledere, men nei, det er generert av helseadministrativ svadagenerator som finnes allment tilgjengelig på nettet; se http://gamma.kaldera.no/svada/helse.html
Virkelighetens svadakommunikasjon i helsesektoren holder et om mulig enda høyere nivå.

BETRYGGENDE. Sykehuspartners direktør, Ole Johan Kvan, uttrykker at han er fornøyd med ansettelsen av en ny kundedirektør, som heretter setter kundene først. Den nye kundedirektøren vil fortsette å bygge bro mellom samarbeidspartnere på sykehusene og Sykehuspartner - og har «som mål å etablere en enhetlig forståelse om utfordringene og hvordan man i fellesskap skal prioritere og beslutte». Bare tanken på behovet av gode IKT- og støttesystemer er drivende for kundedirektøren i hans nye stilling (Dagens Medisin 27/2-13).

To herrer fra øverste tilsynsmyndighet i et av våre fylker skriver i en kronikk i Dagens Medisin (03/2013) om den kommunale medfinansieringsplikten, økonomiske insentiver, unødige sykehusinnleggelser og fallgruver. Ifølge våre to embetsmenn er samhandlingsreformens mål et sømløst og kostnadseffektivt «pasientforløp».  De skriver videre at man i vekslingen mellom nivåene i helsetjenesten står overfor utfordringer i forhold til delte «eierskap» i helsesektoren-kommune versus stat-med ulike styrings- og finansieringssystemer og ulike lovverk. Ja vel.

LEDERFILOSOFI? Ved en av landets matriseorganiserte kirurgiske klinikker søkes det etter avdelingsoverlege/enhetsleder. Den heldige søker kan bli leder for det enhetsvise tverrfaglige team. Det søkes etter en proaktiv leder med forskningserfaring, dokumentert faglig basis (ECFMG eller tilsvarende), internasjonal tjenestetid som operativ kirurg og mulighet for opprettholdelse av internasjonalt faglig kontaktnett (legejobber.no 28/2-13). Hvem er disse skyggene som forfatter en slik stillingsannonse? Den som roper i skogen får sikkert svar.

Hvor kommer all svadaen fra? Hvem sa at dette var måten å lede tusenvis av offentlig ansatte helsearbeidere på i vår største og viktigste kunnskapsbedrift? Kanskje er det fra «New public management» de tar det.

Det er mulig at det bare er vi andre som ikke forstår. Vi som sitter på en sengekant og snakker om en alvorlig diagnose - eller som frustreres over «IKT-støttesystemer» som gjør alt annet enn å støtte.

TÅKEPRAT. Problemet med helseadministrativ svadakommunikasjon er at den i sin form blokkerer for nettopp ledelse. Det hjelper ikke om ideene og intensjonene er aldri så gode. Vi som skal ledes, forstår simpelthen ikke hvor dere vil. Alle i sykehus og helsesektor vil ledes, selv vi ustyrlige leger vil ledes, men la oss få ledere som vet hvor vi er og som i klart, tydelig og forståelig språk klarer å uttrykke hvor vi sammen skal gå. La oss få ledere som har faglig integritet, kan kunsten å lytte til lyden fra de grønn- og hvitkledde og som en kan lene seg til når det stormer. Dette er altfor viktig til at lederstolene på alle nivåer i helsesektoren fylles av disse som ustanselig snakker om robuste matrisestrukturer og finansieringssystemer med betydning for drivende pasientforløp i de enhetsvise tverrfaglige teamene. Bort med alle tåkefyrster og svadakonger!

Min drøm er at bunnen snart er nådd. Hvis så ikke er tilfelle, klarer jeg ikke mer: Jeg må til overflaten. Gi meg heller dem som kaller en spade for en spade - og vet hva den brukes til. 

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 06/2013