tirsdag 9. april 2013

Helseministeren svarer Sykehuset venner i Vesterålen om klinikkmodellenFor en tid siden henvendte Sykehusets venner i Vesterålen seg til helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og uttrykte sin bekymring for en rekke forhold, blant annet innføring av klinikkmodellen ved Nordlandssykehuset HF.

Aksjonen fikk svar fra helseministeren:


Det vises til brev mottatt 25. februar 2013 om overnevnte.

Først og fremst vil jeg takke for et stort og viktig engasjement for det lokale spesialisthelsetilbudet i Vesterålen. De innsendte artiklene er lest, og jeg har merket meg at dere har en rekke synspunkter knyttet til utviklingen av helsetilbudet i Vesterålen, blant annet som følge av styrevedtak i Nordlandssykehuset HF fra 2008 (52/2008) om innføring av en klinikkmodell ved Nordlandssykehuset HF.

Et sentralt tema i deres henvendelse er kravet om stedlig ledelse. Jeg er enig i at en geografisk spredning av sykehusenes virksomhet gir noen særskilte utfordringer. Jeg forventer derfor at de regionale helseforetakene gjennomgår hvordan sykehusene innretter sine lederressurser i slike situasjoner. Dette tok jeg blant annet opp i min sykehustale 30. januar i år.

Jeg vil avslutningsvis nevne at jeg er kjent med at Nordlandssykehuset har etablert en ordning med lokale ledere som rapporterer i linjen til sin klinikk. Klinikkmodellen vil, etter hva jeg har forstått, bli evaluert i løpet av 2013, og denne evalueringen vil bli forelagt styret som en vedtakssak.

Men vennlig hilsen

Jonas Gahr Støre.

Kopi : Helse Nord RHF.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar