Rapporten «Idéfase OUS – Campus Oslo», som tar for seg fremtidig lokalisering og organisering av Oslo universitetssykehus (OUS), var oppe til behandling i sykehusets styre torsdag. Styret ba sykehusadministrasjonen fullføre idéfasen til endelig styrebehandling i desember, med utgangspunkt i følgende tre alternativer:
  • Et nedjustert «Campus Oslo» på Gaustad og sørover
  • En delt lokalisering mellom Gaustad Sør og Ullevål
  • Det såkalte 0-alternativet, der man fortsetter driften på dagens fire lokalisasjoner
I tillegg skal sykehusledelsen frem mot desember beskrive hvordan lokalsykehusfunksjonen kan skilles ut fra hovedlokalisasjonen, og gjøre en særlig utredning av kreftområdet, ifølge vedtaket. Sistnevnte skal sees i sammenheng med det private initiativet fra forretningsmennene Arthur Buchardt og Øyvind Eriksen om å finansiere nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet.

Etterlyser forpliktelser

Ansattrepresentantene Aasmund Bredeli og Else Lise Skjæret ønsket seg imidlertid et mer forpliktende vedtak både om et adskilt lokalsykehus og om kreftbehandling utenfor hovedlokalisasjonene – helt konkret på Radiumhospitalet.
– To ting som har vært helt fraværende i idéfaserapporten er en vurdering av mulighetene for fortsatt kreftvirksomhet på Radiumhospitalet og en vurdering av lokalsykehusfunksjonen. Dette var helt klare bestillinger i flere av høringsinnspillene, sier Bredeli til Dagens Medisin.
Han mener torsdagens styrevedtak ikke forplikter sykehusledelsen til å gjøre en like grundig vurdering av lokalsykehus og kreftsenter som er blitt gjort for de tre hovedalternativene for sykehuslokalisering. Hvis en slik vurdering ikke blir gjort, risikerer man at utskilt lokalsykehus og kreftsenter ikke vil fremstå som reelle alternativer når det skal tas en endelig beslutning, ifølge Bredeli.

Nedstemt

De to ansattrepresentantene ønsker seg dermed en skisse til plan for de ulike utbyggingsetappene – og en beskrivelse av virksomheten – for både lokalsykehus og kreftsenter plassert utenfor hovedsykehuset. I tillegg etterlyser de en beskrivelse av konsekvensene det får for virksomheten på hovedlokalisasjonene dersom lokalsykehus og deler av kreftbehandlingen skilles ut.
Ansattrepresentantene ba også om en beskrivelse av utbyggingsetappene for alle de tre hovedalternativene for fremtidig sykehuslokalisering – med anslag om hvor mye etappene kommer til å koste, og hvordan dette skal finansieres.
Et alternativt forslag som inneholdt de ovennevnte punktene ble imidlertid nedstemt. Flere styremedlemmer argumenterte med at disse punktene hører hjemme i en senere fase av sykehusplanleggingen – den såkalte konseptvalgfasen.

Første etappe i desember

Torsdagens styrevedtak innebærer blant annet at OUS-ledelsen i forkant av styremøtet i desember skal foreslå en første etappe for hvert av de tre hovedalternativene.
OUS-styret utsatte i februar behandlingen av idéfaserapporten, etter at administrerende direktør Bjørn Erikstein trakk forslaget om full samling på Gaustad Sør. I stedet ble det foreslått en nedjustert campus med utskilt lokalsykehus for befolkningen i Oslo Øst og Oslo Sør.
Den nedjusterte samlingen på Gaustad Sør må også utredes før sykehusplanleggingen kan gå over i den såkalte konseptvalgfasen, der det omsider skal tas stilling til ett av alternativene.

• LES SAKEN OG KOMMENTARENE I DAGENS MEDISIN VED Å KLIKKE HER.