torsdag 30. august 2007

Tildeling av midler - utvikling av lokalsykehus

PRESSEMELDING FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad offentliggjør i dag listen over prosjekter som vil få tildelt øremerkede midler fra departementet til utvikling av lokalsykehusene. Totalt 50 mill. kr. fordeles til tiltak landet rundt bl.a. til prosjekter for akutt-tjenester, fødselsomsorg og samhandling for helhetlige tjenester.

”Regjeringen er opptatt av å legge til rette for livskraftige lokalsykehus. Jeg er derfor glad for å kunne tildele midler til i alt 42 prosjekter som på hver sin måte vil bidra til å videreutvikle lokalsykehusene, slik at de kan tilby befolkningen i nærområdet tjenester av høy kvalitet både når det gjelder akuttfunksjoner, fødetilbud og når det gjelder behandling for de vanligste sykdommene” sier Sylvia Brustad.

Det er bevilget 50 mill. kr. til utvikling av lokalsykehusene , som oppfølging av lokalsykehus-utvalgets rapport fra mars 2007.

”Det en sendt inn en rekke søknader, som er prioritert av de regionale helseforetakene. Søknadene viser et stort engasjement og vilje til å utvikle tjenestetilbudet ved lokalsykehusene. Jeg håper at disse midlene vil gi drahjelp til arbeidet lokalt. Jeg har i tildelingen av midler lagt vekt på en helhet der de mindre lokalsykehusene i distriktsområdene er tilgodesett”, sier statsråd Brustad.

Departementet har ellers lagt vekt på å tildele midler til følgende type prosjekter:
• Tiltak for utvikling av akuttfunksjonene ved lokalsykehusene, herunder tiltak for en bedre akuttmedisinsk kjede i samarbeid med primærhelsetjenesten.
• Tiltak for å utvikle modeller for en helhetlig svangerskaps- og fødselsomsorg.
• Bedre samhandling, både innen spesialisthelsetjenesten og mellom primærhelsetjenesten og sykehusene. Mange tiltak for å bedre tjenestene til syke eldre og kronisk syke er tilgodesett.
• Innføring av ny teknologi ved omstilling av virksomheten, og utprøving av nye modeller for organisering.


Gå inn på www.hod.dep.no og finn pressemeldingen eller bruk denne adressen:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/Pressesenter/pressemeldinger/2007/Tildeing-av-midler---utvikling-av-lokals.html?id=479476

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar