mandag 28. september 2009

Oppfordring til dere som skal forhandle om ny regjeringsplattform: Ta et oppgjør med foretaksmodellen!

Til den rød-grønne regjeringen

- Dere må ta et oppgjør med organiseringen og styringen av sykehusene, samt markedstenkingen.
- Sykehusenes regnskap må bli underlagt prinsipper fra offentlig forvaltning
- Struktur og utforming av helsetjenestene må være beslutninger som er under folkevalgt styring.
- Og for all del, la ikke samhandlingsreformen fremstå som noe som skal kompensere for problemene med helseforetaksreformen – det vil den ikke gjøre. Tvert imot kan en risikere at situasjonen for pasientene blir verre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Enkelte prøver å fremstille det som at lokalsykehusene er dyre og dårlige. Dette er en helt udokumentert påstand! Lokalsykehus behandler vanlige lidelser og sykdommer med god kvalitet. Å fokusere på lokalsykehusene som et problem er også en avsporing i forhold til å få et bedre helsevesen. Helseforetaksmodellen er hovedproblemet, og de rød-grønne må nå gå sammen om å ta et oppgjør med denne.

Styringsformen med forretningsmessig regnskap samt organisering og ledelse etter konsernmodellen er:
- helt uegnet for å styre offentlige velferdstilbud
- ressurskrevende, på bekostning av pasientene

Vi ser at organiseringen
- sliter på de ansatte på alle nivåer
- skaper motsetninger mellom ansattegrupper og mellom sykehus
- skaper utrygghet hos befolkningen og primærhelsetjenesten i distriktene
- vanskeliggjør rekruttering av personale til sykehusene i distriktene

Lokalsykehusene er nødvendige i områder med lang vei til store sykehus der det ofte også er problemer med å rekruttere til primærhelsetjenesten og dekke legevakttjeneste. En videre nedbygging av lokalsykehusene vil svekke primærhelsetjenesten og legevakten i distriktene ytterligere - og altså gjøre dobbel skade.

Vi får ikke noen forbedring i sykehussektoren før Stortinget har tatt et oppgjør med helseforetaksmodellen og gjeninnført folkevalgt styring av denne sektoren. For lokalsykehusene opplever vi det nå som at det skjer en kontinuerlig nedbygging og sentralisering. Uten at det får den store medieoppmerksomheten skjer det en stille rasering av tryggheten vår.


Bente Øien Hauge
Koordinator, Folkebevegelsen for lokalsykehusene

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar