onsdag 2. desember 2009

Brev fra helse- og omsorgsministeren om Aker: Organisering av Oslo sykehusområde


Svar fra Anne-Grete Strøm-Erichsen på Folkebevegelsens henvendelse om å stoppe nedleggingen av Aker sykehus.
Brevet fra statsråden er datert 20.11.2009

Organisering av Oslo sykehusområde

Jeg viser til din e-post av 2. november 2009 vedlagt et skriv fra Folkebevegelsen for lokalsykehusenes landssamling. I skrivet fra Folkebevegelsen uttrykkes bekymring over forslaget om nedleggelse av Aker sykehus.

Som Folkebevegelsen er kjent med, har Helse Sør-Øst RHF etablert sykehusområder i helseregionen, samt foretatt endringer i foretaksstrukturen og i sykehusenes opptaksområder. Dette er en del av et større omstillingsarbeid etter sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst i 2007. Den sammenslåtte helseregionen fikk i oppdrag å få til bedre samordning og ressursutnyttelse i helseregionen, og i hovedstadsområdet spesielt.

Helse Sør-Øst RHF behandlet spørsmålet om organisering og uvikling av Oslo sykehusområde høsten 2008. I styrevedtaket ble det lagt til grunn at den fremtidige organiseringen av Oslo Universitetssykehus HF skulle understøtte et organisatorisk skille mellom lokalsykehustjenester og lands-/regions- og områdefunksjoner.

Oslo universitetssykehus HF, som ble etablert 1. januar 2009, har i den forbindelse etablert et lokalsykehusprosjekt som skulle drøfte dagens og fremtidens behov for lokalsykehustjenester i hovedstaden, med pasientenes behov som utgangspunkt. For å styrke behandlingstilbudet, fagmiljøene og samhandlingen mot Oslo kommune og førstelinjetjenesten, har prosjektet anbefalt en samling av flest mulig behandlingstilbud.

Prosjektet står samlet bak en anbefaling om at Oslo Universitetssykehus bør samle lokalsykehusfunksjonene i et nytt storbysykehus, der akuttilbud innen kirurgi, medisin, rusbehandling og psykiatri kan samles på ett sted. Med utgangspunkt i anbefalingen om et nytt storbysykehus, har prosjektgruppen videre utredet lokaliseringsalternativer og konkludert med at området på Ullevål vurderes som best egnet.

Helse Sør-Øst RHF har informert meg om at rapporten ble lagt frem for ledelsen ved Oslo Universitetssykehus HF i midten av oktober. Rapporten er ikke behandlet av styret for Oslo Universitetssykehus HF, og har derfor kun status som et saksforberedende dokument. Saken forventes behandlet i et styremøte i desember. Dette er derfor en sak som fremdeles er i prosess og som må følge vanlig saksgang.

Jeg takker for din henvendelse og for et viktig engasjement. Jeg kan forsikre om at jeg følger utviklingen nøye. Jeg forventer og vil påse at befolkningen i hovedstadsområdet skal være sikret et forsvarlig og godt tjenestetilbud, også ved eventuelle endringer i foretaksstrukturen og i sykehusenes opptaksområder.

Med vennlig hilsen Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar