tirsdag 29. desember 2009

Volda er ikke et akuttsykehus


SUNNMØRSPOSTEN – Volda sjukehus er per definisjon ikke et akuttsjukehus. Utsagnet fra Daniel Haga får nok mange til å hoppe i stolen.

– Hæ? Er ikke Volda sjukehus et akuttsjukehus?
– Nei. Dette er nok ikke så mange klar over, sier prosjektleder for Strategi 2020 i Helse Midt-Norge, Daniel Haga.

Utsagnet er forankret i modellen for akuttberedskap slik den er presentert i «traumerapporten» som ble vedtatt i 2007. Sammen med «lokalsjukehus- rapporten», som ble vedtatt samme år, danner dette utgangspunktet for strategiarbeidet i Helse Midt-Norge (HMN).

Nå utfordres helseforetakene til å se på det akuttmedisinske tilbudet, overordnet institusjonsstruktur, forholdet mellom fysisk og psykisk helsevern/rus og framtidig kompetanse. Løsningene skal være i tråd med Samhandlingsreformens intensjoner.

Det som er sikkert er at budsjettene blir trangere. Den økonomiske veksten i helseforetakene skal bremses.
Mangler vaktberedskap. – Mesteparten av skader og ulykker håndteres i dag av akuttsjukehusene. Fortsatt kan Volda ta inn skader. Men når Volda sjukehus ikke er definert som akuttsjukehus er det fordi det ikke er kvalifisert til å håndtere både bløtdelsskader og beinskader samtidig. Volda har vekselvis en bløtdelskirurg og en ortoped på vakt, forklarer Haga.

– Ved bilulykker er mange skader begge deler. Den dagen det er bløtdelskirurgen som har vakt og det kommer et komplisert beinbrudd, må pasienten sendes til Ålesund sjukehus. Men vakthavende lege kan vurdere og stabilisere pasienten. Han kan sikkert «calle» på ortopeden, men dette er ikke det samme som vaktberedskap. Vaktberedskapen må være robust og forutsigbar, påpeker Haga.

Eneste i Møre og Romsdal
Han definerer Ålesund som et stort akuttsjukehus der en kan utføre mange inngrep. Det er det eneste akuttsjukehuset i Møre og Romsdal. Heller ikke sjukehusene i Molde eller Kristiansund er akuttsjukehus, men lokalsjukehus, ifølge Haga.

– Det er nærliggende å tenke at hvis Helse Nordmøre og Romsdal skal ha et akuttsjukehus for framtiden, må de bygge ett sjukehus, Haga?
– Hvis de skal ha ett sjukehus må det ha akuttfunksjon. Dette prosjektet skal ikke finne ut av om det skal være ett eller to sjukehus i Helse Nordmøre og Romsdal. Vi skal organisere tjenestene ut fra rammer, understreker Haga.

Utfordringen
Når styret i HMN i januar skal diskutere framtidig strategi, er den store utfordringen om en greier å opprettholde bemanningen med de vaktsystemene sjukehusene har i dag.

– Det er viktig at de lokale helseforetakene konkluderer med en hensiktsmessig fordeling som kan sikre befolkningen trygghet og faglig kvalitet. Vi må ikke være for låst i ønsket om å bevare det som var. Det er også viktig å diskutere konsekvensene av alle valg. Hvis ikke de lokale helseforetakene sjøl tar den vanskelige debatten, må styret i Helse Midt-Norge ta den, sier Haga.
–Store skader går uansett i helikopter til akuttsjukehus eller traumesjukehus. Alle hjerteinfarkt går allerede til St. Olavs Hospital fordi de gir så mye bedre behandling her. Medisinsk utvikling gir oss utfordringer som gjør at vi også må forholde oss til det organisatoriske, påpeker Haga.

Lovbrudd
– Vi må flytte oss til 2018. Jeg tror ikke vi vil klare å opprettholde dagens beredskap og samtidig gi et fullverdig tilbud. Hvis vi låser så mye i akuttberedskapen og hvis vi må ha seksdelt vakt, betyr det en dobling av leger i en periode da antall leger ikke øker. Det betyr at det er noe annet vi ikke kan gi, sier Haga.

Han mener en må også ta ambulansetjenesten inn i vurderingen om riktig prioritering.
– Faktum er at svært mange vaktordninger i dag bryter med Arbeidsmiljølovens bestemmelser når det gjelder kravet til avstand mellom to vakter og hvor lenge leger skal kunne gå sammenhengende vakter. I dag er vi nødt til å lage personlige avtaler med den legen det gjelder. Spørsmålet er om legene i 2018 er like villige til å fravike vernebestemmelsene, sier Haga, som ikke vil forskottere noen konklusjoner.

Flere eldre
Vi vil møte utfordringer Norge aldri har vært oppe i før. Det blir en betydelig økning i antall eldre samtidig med at det blir færre arbeidstakere til å gjøre jobben.

Spørsmålet er hvilke tjenester vi skal ha med beredskap når en tredel av lønna går til å dekke vaktberedskapen. Vil vi klare å møte utfordringene i 2018? Hvis vi ikke klarer å ta diskusjonen frykter jeg vi får et dårligere tilbud enn i dag, sier Daniel Haga.

• Klikk her eller på overskriften for å lese saken i Sunnmørsposten på nett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar