onsdag 17. august 2011

Kunnskapssenteret: Helsetjenester for fødende skal under lupen


NASJONALT KUNNSKAPSSENTER FOR HELSETJENESTEN Venter du barn før året er omme? Da kan du og partneren din bli invitert til å si hva dere mener om helsetjenestene gitt før, under og etter fødselen. (07.07.2011)

Les hele publikasjonen: Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps,- fødsels- og barselomsorgen

For første gang skal det gjennomføres en landsomfattende spørreundersøkelse i Norge om brukernes erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Undersøkelsen er bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet.

- En helhetlig og sammenhengende omsorg er viktig, og vi har valgt å rette oppmerksomheten mot forløp i denne undersøkelsen, sier seniorforsker Hilde Hestad Iversen ved Kunnskapssenteret. Hun har vært faglig ansvarlig for utviklingsprosjektet.

- Vi spør om erfaringene kvinnene har med svangerskapsomsorgen, fødselsomsorgen og helsestasjonstjenesten. I tillegg har vi laget et skjema som er tilpasset partnere.

Grundig utviklingsarbeid
Bak den planlagte spørreundersøkelsen ligger det et grundig og møysommelig arbeid med å utvikle spørreskjemaene.

Første steg i utviklingsarbeidet var å tråle internasjonale databaser etter forskningslitteratur for å se hva som er gjort av landsomfattende undersøkelser i andre land, hvilke skjema som er utviklet og testet på en grundig måte og erfaringer andre har med ulike metodiske problemstillinger.

Søket etter litteratur avdekket flere nasjonale brukererfaringsundersøkelser og spørreskjemaer som omhandlet svangerskaps-, fødsels- eller barselomsorg.

- Ingen dekket alle områdene, og ingen rettet seg spesielt mot partner. Vi konkluderte med at ingen av spørreskjemaene vi fant kunne anvendes alene med de gitte føringene vi hadde, forteller Hestad Iversen.

Spurte ekspertisen
Eksperter og representanter for brukerne diskuterte de aktuelle temaene og problemstillingene som de fikk seg forelagt fra forskerne. Deretter intervjuet forskerne kvinner som nylig hadde født og partnerne deres om hva de la vekt på ved omsorgen før, under og etter fødselen.

Mange av de intervjuede kvinnene var opptatt av det relasjonelle i møtet med helsepersonell, av informasjonen, organiseringen, kontinuiteten, koordineringen og hvordan partneren deres ble møtt. Partnerne på sin side fremhevet at det var viktig hvordan man ble tatt imot av helsepersonell og ansatte, informasjonen man fikk og tilretteleggingen for å kunne være til stede på sykehuset under fødselen.

Pilotundersøkelse
På dette tidspunktet hadde forskerne et kunnskapsgrunnlag for å utforme utkast til spørreskjemaer. Skjemaene ble testet på et mindre utvalg kvinner og partnere.

Etter at justeringer var gjort i begge spørreskjemaene, var det endelig klart for å gjennomføre en pilotundersøkelse. Den foregikk ved Akershus universitetssykehus i fjor høst. Undersøkelsene blant kvinnene ble gjennomført både elektronisk og postalt. Partnerne fikk mulighet til å svare elektronisk.

Undersøkelsen gav i alt 342 svar og en samlet svarprosent på 47 for undersøkelsen blant kvinnene. 95 av kvinnenes partnere svarte på skjemaet.

Positivt møte med jordmor
Resultatene fra pilotundersøkelsen er gitt ut i en egen rapport.
Det går fram av rapporten at:
• Det er en tendens til at både kvinner og partnere vurderer svangerskapskontroller hos jordmor mer positivt enn tilsvarende kontroller hos fastlege.
• Kvinner og partnere gir mer positive vurderinger av fødeavdelingen enn barselavdelingen ved sykehuset.
• Spørsmål som omhandler informasjon får gjennomgående lavere skårer enn flere andre områder i begge skjemaene.

- Resultatene viser at både kvinner og partnere har positive erfaringer fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Men det er forbedringspotensial på flere områder, sier Hilde Hestad Iversen.

Den landsomfattende undersøkelsen er planlagt gjennomført rundt årsskiftet.

• Les saken på Kunnskapssenterets sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar