tirsdag 24. april 2012

Overlege mener barna ofres i Oslo-fusjonenDAGSAVISEN OM OSLOSYKEHUSENE 23. APRIL: Oppsplittingen av Barnesenteret ved Ullevål kan i verste fall føre til at barn dør fordi de ikke får rask nok hjelp, mener overlege Rolf Lindemann.
Overlege Rolf Lindemann (70) har vært nyfødtlege i 40 år, hvorav 33 på Ullevål sykehus. I 2009 ble han utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for innsatsen innen nyfødtmedisin. I påsken gikk han av med pensjon. Nå bryter han «munnkurven» han mener de ansatte har fått i forbindelse med sammenslåingen av Oslo-sykehusene, og advarer mot en prosess han mener rammer de minste og svakeste.
- Sykehuset ber om lojalitet - prosessen er igangsatt og vi må være lojale mot den. Men jeg syns man bør ha mulighet til å ytre sine meninger, sier overlegen.
Han mener faglige hensyn overses av hensyn til fusjonsprosessen - og at barn vil bli ofre for omorganiseringen.
Varsler katastrofe
- Jeg mener vi vil oppleve en katastrofe: I verste fall at et barn kan dø fordi det ikke får tidsnok hjelp, sier Lindemann.
Han sikter til flyttingen av funksjoner fra Barnesenteret på Ullevål til Rikshospitalet:
Barnekirurgi og flere andre støttefunksjoner på barneavdelingen ved Ullevål er alt flyttet - tjenester som kan være helt avgjørende når et barn fødes med uventet alvorlig sykdom.
- Ullevål har fortsatt landets største fødeavdeling, med over 7000 fødsler i året. Som regel vil man finne ut om en risiko på forhånd, slik at de barna kan fødes på Rikshospitalet. Men det vil skje at det fødes et alvorlig sykt barn uventet. Nyfødte med alvorlige tilstander som vi har hatt et tilbud til her, vil da måtte flyttes, og transporten er en risiko i seg selv for et alvorlig sykt barn, fastslår overlegen.
Han mener argumentet om at fødetilbud i andre deler av landet takler disse utfordringene ikke holder.
- Det skjer allerede at barn som fødes i distriktene med behov for livreddende hjelp dør eller får alvorlige skader under transport til annet sykehus. Jeg tror det vil skje i Oslo også, for eksempel under transport, sier han.
- Vi kan ikke sammenligne oss med andre byer. Vi har bygget opp en kompetanse, et tilbud og et fagmiljø som er veldig bra. Hvorfor skal vi gå tilbake og godta noe som er dårligere?
- Dårligere tilbud
Den erfarne nyfødtlegen mener Oslo-familier har fått et mye dårligere tilbud som følge av fusjonen. I fjor ble grensene trukket på nytt for sykehusene i regionen, og en del av pasientgrunnlaget til Ullevål flyttet til Akershus universitetssykehus (Ahus) og sykehusene i Vestre Viken. I den forbindelse ble det kuttet på Ullevål. Kombinert med at funksjoner flyttes, mener Lindemann tilbudet er alvorlig forringet.
- Det ble klart sagt i forkant at prosessen ikke skulle gå ut over noen; barna ble lovet samme service og trygghet som før. Det er etter mitt syn ikke overholdt. Man har et puslespill hvor man flytter brikker før brettet er lagt, sier han, med henvisning til at den nødvendige bygningsmassen ennå ikke er endelig på plass på Rikshospitalet.
Enig i fusjonsmålet
- Barnekirurgi, hjerte, kreft, blodsykdommer og en del barnenevrologi er allerede flyttet. Mange barn har kompliserte diagnoser. Da er det en trygghet å ha alle ting på ett sted.
- Men nå skal jo alt samles på Rikshospitalet?
- Intensjonene bak sammenslåingen er logiske. Man vil spare penger, og det er ineffektivt å kjøre parallelt med to like tilbud. Men jeg mener at skal man flytte noe, må man flytte alt; også hele fødeavdelingen. Det er det ikke plass til på Rikshospitalet i dag, og de to sykehusene er i dag så store at de kan fungere parallelt - og i noen situasjoner er det greit å ha en «ventil», å kunne spille på hverandre.
- OUS-ledelsen har reagert på at ansatte lufter sine frustrasjoner i mediene i stedet for tjenestevei?
- Vi går tjenestevei. Ingenting skjer. Lederne er igjen forpliktet til å være lojale mot de som sitter ett nivå opp. Det skjønner man jo, men jeg skulle ønske de av og til kunne basere seg på faget og si at dette ikke er forsvarlig.
- Mener du det er uforsvarlig drift i OUS i dag?
- Slik som det nå gjøres, med en nedbemanning samtidig som man flytter funksjoner, gir det et definitivt dårligere tilbud til pasienter som hører til Ullevål.
ingrid.hvidsten@dagsavisen.no

Avviser kritikken

Klinikksjef Terje Rootwelt ved Kvinne- og barnklinikken ved OUS mener pasientene er helt trygge i omstillingen.
– For et drøyt år siden overførte vi ansvaret for 35–45 prosent av vårt sykehusområde til Ahus og Vestre Viken. Driften må tilpasses det, sier Rootwelt.
Han avviser Rolf Lindemanns påstand om at barn kan dø fordi de må flyttes i en nødssituasjon.
– Det er ingen planer om å legge ned nyfødtintensiven på Ullevål. Det må være nyfødtintensivavdeling der det er en stor fødeavdeling, sier han.
Rootwelt opplyser at nyfødt misdannelseskirurgi er samlet på Rikshospitalet, slik at en nyfødt som trenger komplisert kirurgi på grunn av en uventet misdannelse må flyttes.
– Det kan skje på en forsvarlig måte, for det er høyt kompetente nyfødtleger til stede på Ullevål. Der det påvist misdannelser hos barnet før fødselen blir kvinnen forløst på Rikshospitalet. På de nyfødte på Ullevål som har behov for operasjon som en følge av sykdom som oppstår i nyfødtperioden vil de aller fleste bli operert på Ullevål som før, sier Rootwelt.
– Vi mener dette er trygt på samme måte som for nyfødte fra andre sykehus uten nyfødtkirurgi. Dette vil dreie seg om et meget lite antall nyfødte. Nyfødtkirurgi er en spesialisert virksomhet og all erfaring med spesialisert kirurgi tilsier at det er viktig å samle virksomheten, sier Rootwelt, som vedgår at omstillingen er tung.

– Har dere vurdert risikoen ved flytting av nyfødte?
– Ting er utfordrende i fasen vi er i nå. Vi prøver å holde en god dialog med de ansatte. Det er viktig å få fram at vi er enige om målet.
– Hovedkritikken er nettopp at man har satt i gang en prosess før man har plass på Rikshospitalet til å fullføre?
– Det er en overordnet og forståelig kritikk. Faktum er at en del pasienter og leger er flyttet til Ahus og Vestre Viken, og vi må tilpasse oss det.
– Lindemann peker på at man flytter tjenester for alvorlig syke barn uten å flytte fødsler. Er det et problem?
– Det pågår en vurdering av lokalisering av barnekirurgi og barneintensiv. Det overordnede målet vårt er å samle alle tjenester for barn etter nyfødtperioden på Rikshospitalet.
– Får ansatte ved OUS beskjed om å være lojale og ikke snakke offentlig om prosessen? 
– Nei. Jeg tenker at antallet oppslag om denne prosessen bekrefter det.
• LES SAKEN I DAGSAVISEN PÅ NETT VED Å KLIKKE HER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar