mandag 31. mai 2010

Uttalelse: ET TRYGT FØDETILBUD

Uttalelse fra Aksjonskomiteen for Narvik Sykehus til Helsedirektoratet

Rapporten ” Et trygt fødetilbud” fra Helsedirektoratet er en oppfølging av Stortingets behandling av kvaliteten i fødsels- omsorgen (St meld nr 12 2008 – 09). Man legger her opp til å omgjøre små fødeavdelinger til fødestuer. Alternativt at det skal være minst 4 gynekologer på avdelingen.

Helsedirektoratet er ved oppdrag pålagt av Helsedept å utarbeide krav og retningslinjer for kvalitet. Etter hva vi kjenner til er rapporten sendt til høring til et begrenset utvalg høringsinstanser med kort frist.
I Ofoten regionen er kommunenes høringsmuligheter begrenset ved at disse ikke er direkte tilskrevet som høringspart, og at direktoratet stoler på at rapporten blir formidlet gjennom KS for uttalelse. Kommunene gis med denne små mulighet til å utarbeide en kvalitativ god uttalelse innen høringsfristen 3.juni

Dette sier organisasjonen Liv Laga om arbeidet med rapporten: «Rapporten bærer tydelig preg av hastverksarbeid. Med stramme tidsfrister er det ekstra viktig med god prosjektstyring og at de involverte får frigjort tid til å prioritere prosjektet. Dette skjedde dessverre ikke her.”

I motsetning til de øvrige regionale helseforetakene har det ikke vært møter i Helse Nord om denne rapporten. Likevel så skal rapporten behandles i styremøte 31.mai.

• Den siste tiden har vist oss hvor sårbare vi er. Askesky pga vulkanutbrudd og dermed ambulansefly på bakken, flom og jordskred med stengte veier.

Dersom fødeavdelingen i Narvik og ellers i Nordland/Nord-Norge omgjøres til fødestuer, medfører det at mer enn 60 % av alle disse kvinnene blir tvunget ut på langreise for å føde, hvilket overhodet ikke er akseptabelt. Kanskje det heller ikke er kapasitet på de gjenværende fødeavdelinger, hva da? Er det kvalitet?

Selv med dagens situasjon har vi opplevd at en fødende tvillingmor fra Narvik (som i utgangspunktet ikke får føde i Narvik pga at hun ventet tvillinger) før påske ble sendt til St. Olavs i Trondheim fordi det ikke var kapasitet verken ved kvinneklinikken ved UNN Tromsø eller i Bodø!

-Fødestue utelukker tilbud om epidural på de som er igjen og skal føde på en fødestue. En del fødende føder veldig raskt og vil være utrygge på om de vil nå fram i tide. Det blir enda lengre transport for dem som har lang vei fra før. For eksempel Kjøpsvik i Tysfjord kommune i vår region. Fødestue medfører at det ikke er gynekolog på vakt. Akutte tilstander og blødninger av diverse slag, som kan skje plutselig, kan bli en farlig tilstand.

Rekruttering
Ved UNN Narvik har det kun vært utlyst en stilling som gynekolog de siste 10 år, nå i vår. Og da med to tjenestesteder med 250 km avstand, noe som legeforeningen ikke anbefaler. Det blir hevdet at ingen søkte, men vi har andre opplysninger..
For å rekruttere og beholde kompetanse må det legges til rette for, og stimulere til, at medisinsk fagkompetanse finner det faglig, arbeidsmiljømessig og økonomisk interessant å søke seg til et lokalsykehus.
Hva gjør Helse Nord for å rekruttere de nødvendige fagfolkene til fødeavdelingene?

Geografi og avstander mellom enkelte eksisterende fødeavdelinger
Tromsø - Narvik: 25,1 mil, og 3 timer og 43 min, Narvik- Harstad: 11,9 mil og 1 time og 52 min Narvik - Bodø, 30,9 mil og 5 timer og 11 min. Kjøretiden er regnet ut ifra tørre, gode veiforhold, uten hensyn til eventuelle hindringer i trafikken. Her er det ikke beregnet mulige stengte bruer, ras, innstilte ferger eller kolonnekjøring, veiarbeid og lignende. Med tanke på eventuell lufttransport er det vel kjent at ambulansehelikopter vinterstid ikke er en selvfølge, da det ofte kan være kanselleringer pga av værforhold.

Rapporten er en generell beskrivelse for ønskede kvalitetskrav i Norge, og omtaler ingen geografiske forhold eller hvilke konsekvenser en endring i status kan bety for befolkningen.

Mangler ved rapporten:
• De faglige kvalitetskrav, som for eksempel minimum 4 gynekologer ved fødeavdeling, er ikke begrunnet
• Sikkerhet for fødende, følgepersonell eller ambulansepersonell under transport og utrykning er ikke berørt

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus ønsker det beste for de fødende.
På vegne av alle brukere krever vi et fullverdig lokalsykehus, med akutt- og beredskapsfunksjoner intakt.

Aksjonskomiteen for Narvik sykehus
Eva O. Teigen og Dagny Pettersen
Narvik 26. mai 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar