fredag 1. april 2011

Folkebevegelsen skuffet over regjeringens avgjørelse - setter spørsmålstegn ved det faglige grunnlaget for å fjerne legeberedskap for fødende

Det er i dag blitt kjent at regjeringen i regjeringskonferanse har konkludert i spørsmålet om fødeavdelingen på Nordfjordeid sjukehus og de forsterkede fødestuene i Odda, Lærdal og Lofoten. I tillegg er det gjort beslutninger om den videre driften ved lokalsykehusene i Nordfjord og Lærdal, mens det foreløpig ikke er kjent noe om hva som skjer med resten av funksjonene ved Odda sykehus.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene er skuffet over at den rødgrønne regjeringen med denne beslutningen gir fødekvinner i distriktene et dårligere tilbud og bygger ned lokalsykehus. Vi vil kjempe videre, og blant annet vil vi prøve å få til en nærmere gransking av det faglige grunnlaget som det henvises til når det gjelder de forsterkede fødestuene.


Helseministeren viser til kvalitetskrav som begrunnelse. Regjeringen lytter mer til eksperter - eldre menn i Oslo - enn til de som får kjenne konsekvensene på kroppen - unge kvinner i distriktene. Vi mener Helsedirektoratet og Helsetilsynet skaper et negativt bilde av både de små fødeavdelingene og de forsterkede fødestuene som det ikke er faktisk grunnlag for. De beskylder i realiteten personalet ved de små fødeenhetene for å ta på seg fødsler de ikke er kompetente til å håndtere.

Nedlegging av beredskap for fødende vil få konsekvenser for den generelle beredskapen ved lokalsykehusene og dermed også for andre pasientgrupper. Det vil også gjøre det vanskeligere å rekruttere jordmødre til fødestuene og helsepersonell til kommunehelsetjenesten, som risikerer å måtte få ansvar for, og håndtere, krisesituasjoner de ikke er kompetente til. Antall transportfødsler vil øke.Fødeavdelingen på Nordfjord sjukehus blir lagt ned
Nordfjordeid sjukehus beholder fødeavdelingen inntil Kvivsvegen åpner neste år, men blir så lagt ned (beskrives som at en blir "slått sammen med" Volda). Kvivsvegen vil bare gi kortere vei til Volda for noen deler av Nordfjord.
Regjeringen åpner for en jordmorstyrt fødestue i Nordfjord om det er lokal vilje til det. Jordmorstyrt fødestue vil si at sykehuset ikke vil kunne håndtere situasjonen om det underveis i fødselen oppstår komplikasjoner som krever keisersnitt eller annen medisinsk inngripen fra lege. I slike tilfeller må kvinner i fødsel transporteres til sykehuset i Volda eller Førde.

De forsterkede fødestuene i Odda og Lærdal mister legeberedskapen
Sykehusene i Odda og Lærdal mister legeberedskapen for de fødende og får dermed bare "jordmorstyrte fødestuer". Det vil si at de ikke lenger skal ha fødselsleger/gynekologer på døgnvakt som kan gjøre vurderinger når en fødsel utvikler seg unormalt og det blir nødvendig med medisinsk inngrep som sugekopp eller hastekeisersnitt. I slike tilfeller må den fødende i fremtiden overføres til annet sykehus.
Regjeringen begrunner vedtaket i krav til kvalitet, slik de fremkommer i veilederen fra Helsedirektoratet som ble publisert i desember 2010, bemanningskrav som både Folkebevegelsen for lokalsykehusene og brukerorganisasjonen Liv laga har stilt store spørsmålstegn ved. Helse Nord har også stilt spørsmål ved veilederens krav, om fødekvinner virkelig får et bedre tilbud og om ressursbruken er riktig.
For fødende ved sykehuset i Odda blir det - om det skulle oppstå komplikasjoner - transport 13 mil til Haugesund sykehus (fra sykehus til sykehus), der store deler av strekningen er smale og dårlige veier. Vegen fra Odda til Haugesund har vært stengt av ras 4 ganger hittil i år. I tillegg har en opplevd værforhold som har forhindret helikoptertransport av pasienter.
Fødekvinner i Indre Sogn vil få minst like lang vei til Førde sentralsjukehus eller Voss sjukehus.

Men Lofoten beholder legeberedskap på jordmorstyrt fødestue
I følge regjeringens vedtak skal fødestuen i Gravdal (Nordlandssykehuset Lofoten) også gjøres om til jordmorstyrt fødestue. Men her har Helse Nord i styremøte 24. mars i år bestemt at kirurgisk akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt også i fremtiden. Så her blir den største forandringen altså strengere seleksjonskriterier, det vil si at flere fødende må reise til annet sykehus.

Nordfjord sjukehus mister ortopediavdeling, men får rus, psykiatri og omstillingsmidler
Regjeringen har bestemt at ortopediavdelingen på Nordfjord sjukehus skal legges ned, til tross for at avdelingen har høy kvalitet og lange ventelister. Les i Fjordabladet om ortopediavdelingen ved Nordfjord sjukehus.

Den ferdige rusposten, som lenge har stått klar i Nordfjord, skal settes i drift. Over tre år får Nordfjord sjukehus midler til et nasjonalt pilotprosjekt, 25 millioner kroner hvert år, for å utvikle løsninger for "fremtidens lokalsykehus".

Vi kommer tilbake med oppdateringer utover dagen når detaljene i vedtaket blir kjent, og vi får diskutert saken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar