lørdag 2. april 2011

Kongsberg: Vestre Viken ble møtt med sterke krav


LAAGENDALSPOSTEN Ledelsen i Vestre Viken måtte svare på mye torsdag kveld. Politikerne skal sende brev til statsministeren.

Vestre Viken-direktør Nils Fredrik Wisløff, stilte sammen med leder for kvinne- og barn-klinikken, Jardar Hals og sjefen for kirurgisk klinikk Halfdan Aass. Foran dem satt om lag 100 mennesker med forskjellig bakgrunn. Alle med et brennende engasjement for Kongsberg Sykehus.

Ledelsen redegjorde for organisasjonen, ledelsesstrukturen og Vestre Vikens korte historie. De redegjorde for kuttene de foreslår, som er en følge av den økonomiske situasjonen som uventet har endret seg, og som medfører innsparingstiltak over hele linja.

Krav til regjeringen
Politikerne har samlet seg om et krav som nå sendes til statsministeren og helseministeren. De ber om en klar definisjon av hva et lokalsykehus skal inneholde.
De krever en beslutning om at Kongsberg sykehus skal bestå med kirurgisk/medisinsk akuttavdeling og fullverdig fødeavdeling. De krever også lokal ledelse.

Kravene ble lest opp på møtet, og de vil undertegnes av Kongsbergs politikere, og en runde for å innhente støtte i Numedal, Sigdal og Øvre Eiker blir arbeidet med.
Planen er å sende brevet så fort det lar seg gjøre.

Mange spørsmål
Det ble stilt flere spørsmål, og ledelsen svarte etter beste evne.
De sentrale spørsmålene om den foreslåtte nedskjæringen i kirurgien, var et hovedtema. Sykepleier Liv Engebretsen fortalte det mange ved sykehuset føler: At ekspertisen i kirurgien er viktig for den faglige trygghetsfølelsen på huset, og følgelig for befolkningen i distriktet. Hun snakket også om merbelastningen kuttene vil føre til i andre funksjoner på huset. Her nevnte hun Føden og ambulansene som eksempler.

Svar
Det var klinikksjef Halfdan Aass som måtte svare, da dette er en faglig vurdering som er gjort. Han sto fast på at å konsentrere kirurgien andre steder, er det eneste riktige akkurat nå.
Blant annet skyldte han på rekrutteringsvansker og nevnte det økonomiske uføret som faktorer bak vurderingen av de planlagte endringene.
– Vi har gjort en faglig vurdering. Og vi har sett på konsekvensene av det i en stor sammenheng, understreket Ass uten å gå i detalj.

Etter møtet sa han til Laagendalsposten at andre lokalsykehusfunksjoner ikke nødvendigvis rakner som følge av de foreslåtte reduksjonene. Han forteller at dette er gjort andre steder i landet uten negative resultater.

Direktør Nils Fredrik Wisløff understreket at spørsmålet om kirurgien i Kongsberg, så vel som andre viktige spørsmål, er saker som skal styrebehandles i slutten av april.

Operasjonsstue
En annen symbolsk viktig sak er den vedtatte ortopediske operasjonsstuen.
Sykehusansatte opplever at penger fra salg av en av sykehusblokkene, var øremerket dette formålet.
Wisløff svarte at, ja, operasjonsstuen er vedtatt, men at det ikke finnes penger nå. Midlene fra salget av sykehuseiendommen er tatt inn i den store investeringspotten.
– Investeringer er frosset inntil styrebehandlingen i slutten av måneden. Der skal alle investeringer i foretaket, det vil si ved alle de fire sykehusene, vurderes helt på nytt, sa han.

Lokal ledelse
Wisløff svarte også på spørsmålet om lokal sjef på sykehuset, kontra den eksisterende klinikkmodell med ledelse i form av et faglig råd i hver klinikk. Politikerne krever at det skal sitte en direktør på sykehuset i Kongsberg.
Han understreket at modellen skal evalueres i 2012, og han går ikke inn for noen endringer nå.

Ordre
Ledelsen var klare på at de handlet ut fra et styrevedtak fra 2008 hvor retningslinjene for foretaket ble bestemt.

De møtte en viss forståelse for at en ledelse må følge mandatet som er gitt av styret.
Det var tydeligvis flere i salen som har lest innholdet, og etter ytringene å dømme, kan det nevnte vedtaket tolkes forskjellig alt etter hvem som leser det. (Se faktarubrikk med utdrag fra vedtaket under, med kursiv skrift).

Vil forholde seg nye signaler
Før Wisløff reiste hjem, sa han til avisen at han vil forholde seg til eventuelle nye krav, dersom den politiske fronten i Kongsberg vinner fram på ministernivå.
– Jeg ser at meningsytringene er klare i Kongsberg. Alle vil ha en videreføring av dagens tilbud, sa han.

– Men om politikerne når fram, hvordan vil eventuelle endringer påvirke organisasjonen?
– Jeg har mange år som rådmann bak meg og er vant til at endringer fra de politiske myndighetene er noe man bare må leve med. Om det kommer nye føringer, tar vi tak i dem, svarte han.

Neste møte
Politisk ledelse i Kongsberg skal møte Vestre Vikens ledelse 6. april. Et møte Vestre Viken ba om i forrige uke. De skal også områ seg i etterkant av møtet torsdag kveld. Blant annet vil de diskutere strategien fremover.

Takket for muligheten
Wisløff takket initiativtakerne til møtet for muligheten for å redegjøre for situasjonen i foretaket, og la til at han syntes møtet hadde forløpt på en god og sivilisert måte.FAKTA
Vestre Vikens mandat (utdrag)
Fra styrevedtak i Helse Sør Øst nr. 108 i 2008
”For å sikre kvaliteten i tjenestetilbudet i Helse Sør-Øst, skal tjenesten utvikles gjennom en samling av spesialiserte funksjoner og desentralisering av alminnelige tilbud.”

”Akuttfunksjoner for kirurgi og ortopedi skal som hovedregel samles under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde.”

”Spesialiserte områdefunksjoner skal som hovedregel samles under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde.”

Fra punkt 1 - administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

”Innenfor sykehusområdet skal tjenestene differensieres i lokalbaserte og mer spesialiserte tjenester. Dette er i tråd med målet om å sentralisere det som må sentraliseres og desentralisere det som kan desentraliseres. Innenfor hvert sykehusområde skal det sikres et tilstrekkelig pasientgrunnlag for å ivareta faglig kvalitet i spesialiserte funksjoner, herunder kirurgiske og ortopediske akuttfunksjoner, samtidig som det etableres nærhet til de alminnelige spesialisthelsetjenester.”

Styresak 108, s 12

Fra punkt 2 - faktabeskrivelse

2.3.2. Generelle prinsipper for videreutvikling av spesialisthelsetjenestene i Helse Sør-Øst

d) Organisering av akuttfunksjoner og prehospitale tjenester

”Akuttfunksjoner i kirurgi og ortopedi og for spesialiserte funksjoner innen andre fagområder, foreslås som et minimum samlet under en ledelse og fortrinnsvis på ett sted i hvert sykehusområde.”
Styresak 108, side 25

”Selv om en samling ett sted… vil være ønskelig ut fra faglige vurderinger isolert sett, vil andre forhold ha betydning for hvilken organisering som gir best kvalitet i tjenestene… For å sikre kvalitet i tjenestene, vil det være nødvendig å iverksette andre tiltak. Ett viktig tiltak vil være å samle funksjonene under en samlet ledelse.” Styresak 108, side 26

”I flere sykehusområder vil samling ett sted ikke være aktuelt… For å sikre kvalitet i tjenestene vil det da være nødvendig å iverksette andre tiltak. Ett viktig tiltak vil være å samle funksjonene under en samlet ledelse. Akuttfunksjoner kan da tilbys flere steder(som satellitter fra en avdeling). Samtidig legges det til rette for faglig koordinering/enhetlige prosedyrer innenfor sykehusområdet og for ivaretakelse av kompetanse ved at personell kan rotere mellom de lokalisasjoner der slike funksjoner tilbys.” Styresak 108, side 26

”I vurderingen av funksjons og oppgavefordeling, må det tas hensyn til hvordan framtidige investeringer skal gjøres for å sikre for å sikre best mulig utnyttelse av eksisterende bygg.”
Styresak 108, side 42

”Når det etableres ett helseforetak i Buskerud, Asker og Bærum sykehusområde, vil det være naturlig at det er områdefunksjoner både på Sykehuset Asker og Bærum og på Sykehuset Buskerud. Det må også legges til rette for videreutvikling av nye organisasjonsmodeller i hele regionen. Det må derfor legges til grunn at konseptsykehuset for pasientforløp ved at konseptsykehuset for pasientforløp ved Ringerike sykehus HF videreutvikles.”
Styresak 108, side 42

”Det vil være naturlig at det er områdefunksjoner både på Sykehuset Asker og Bærum og på Sykehuset Buskerud, herunder akuttfunksjoner i kirurgi/ortopedi.”
Styresak 108, side 45
• Les saken i Laagendalsposten på nett ved å klikke her eller på overskriften

• Laagendalsposten følger saken tett, og mer fra møtet blir bearbeidet til lørdagens papiravis. Det er utgaven fra 2. april 2011 som har saken. Du kan kjøpe Laagendalsposten som pdf-fil fra Buy and Read ved å klikke her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar