tirsdag 9. desember 2008

Stortinget diskuterer fødetilbud i dag


I dag behandles et forslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli, Linda C. Hofstad Helleland og Olemic Thommessen om en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden.

Folkebevegelsen for lokalsykehusene var på høringen om dette forslaget representert ved Eva O. Teigen og Bente Øien Hauge. Vi argumenterte mot forslagets formuleringer om å "gjennomføre Stortingets vedtak om en differensiert og desentralisert fødselsomsorg", som i praksis vil bety nedleggelse av 12-13 av landets fødeavdelinger med mindre enn 400 fødsler i året. Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble stående alene om å støtte denne formuleringen i innstillingen.

I innstillingsdokumentet står det blant annet: Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Jorodd Asphjell, Jan Bøhler, Sonja Mandt-Bartholsen, Gunn Olsen og Dag Ole Teigen, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, Vigdis Giltun og lederen Harald T. Nesvik, fra Høyre, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli, fra Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Saxi, fra Kristelig Folkeparti, Laila Dåvøy, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, og fra Venstre, Gunvald Ludvigsen, er positiv til at forslagsstillerne setter fokus på en bedre svangerskapsomsorg, et tryggere fødetilbud og bedre oppfølging i barseltiden.
Komiteen er kjent med at Regjeringen vil legge fram stortingsmeldingen "En gledelig begivenhet" på nyåret i 2009. Denne meldingen vil omhandle en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Komiteen forutsetter at meldingen også vil omhandle de punktene som er påpekt fra forslagsstillernes side.
Da stortingsmeldingen er bebudet om kort tid, finner komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet det mest hensiktsmessig å se behandlingen av forslagene i Dokument nr. 8:106 (2007–2008) i sammenheng med stortingsmeldingen.


• Klikk her eller på overskriften for å lese hele komiteens innstilling, med kommentarer fra de ulike representantene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar