søndag 15. november 2009

Statsbudsjettet 2010: Legeforeningens innspill

LEGEFORENINGEN.NO Legeforeningen deltok i dag(13.11.09) på høring om statsbudsjettet og la vekt på situasjonen i sykehus og samhandlingsreformen.

- Årets budsjettforslag inneholdt ikke mange store overraskelser med hensyn på fordeling av penger, men det ligger viktige politiske føringer i budsjetteksten som må diskuteres, sier legepresident Torunn Janbu. - Vi la vekt på sykehusenes situasjon og samhandlingsreformen i vårt innlegg og har også i notatet sendt til komiteen fremhevet betydningen av satsing på forskning, fortsetter hun.

Reell involvering ved omstilling
Situasjonen i sykehus ble viet stor oppmerksomhet i Legeforeningens innlegg.
- Vi la vekt på at det kliniske nivået må bli reelt involvert i omstillingsprosessene i sykehusene. God involvering sikrer at faglige hensyn ivaretas. Riksrevisjonens rapport om sykehusøkonomi viser også at god involvering bidrar til bedre økonomiske kontroll, sier legepresidenten.

Janbu understreker at det er viktig å få sykehusøkonomien i balanse. Hun etterlyser lengre budsjettperioder, og en langsiktig plan som også kan sikre nødvendige investeringer i bygg og utstyr for fremtiden.

- Budsjettforslagets vektlegging av kvalitet og pasientsikkerhet må også i større grad gjenfinnes i departementets prioriterte områder i eierstyringen, sier Janbu.

Arbeidsmiljø i sykehus
Legeforeningen påpekte også betydningen av godt arbeidsmiljø i sykehus for å yte gode helsetjenester. Sykehusene må utvikles med vekt på arbeidsmiljø som ivaretar krav til god fagutøvelse, forsvarlighet og alle yrkesgruppers helse.

- Godt arbeidsmiljø sikres også gjennom trygge arbeidsvilkår. I regjeringens politiske plattform pekes det på at faste stillinger skal være hovedregelen i offentlig sektor, og at midlertidige stillinger skal være unntaket. Vi mener at dette også må komme til uttrykk i sykehusene, hvor over halvparten av sykehuslegene i dag går i midlertidige stillinger, sier Janbu.

Tid til utredning og forsøk
Legeforeningen har stilt seg bak hovedintensjonene i samhandlingsreformen, men advarer mot å gå for fort frem.
- Det trengs tid til grundig utredning av alternative virkemidler få å finne frem til hva som best tjener målsettingene i reformen. I tillegg må det gjennomføres forsøk og pilotering for å se at virkemidlene fungerer i praksis. Det er varslet utvikling av fastlegeordningen, og det er viktig at denne bygger videre på det som fungerer godt og som folk er fornøyd med, sier Torunn Janbu.

Foruten president Torunn Janbu deltok visepresident Arne Refsum og seksjonssjef Terje Sletnes i Legeforeningen på høringen.

• Les mer om saken på Legeforeningens sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar