mandag 28. mars 2011

ÅPEN KONFERANSE I NARVIK OM VELFERDSSTATEN

I regi av LO i Ofoten og representanter for Rødgrønt forum i Narvik arrangeres en åpen konferanse 6. april i Studiosalen på Folkets Hus. LO i Ofoten har tatt initiativ for å samle partiene på venstresiden i Narvik regionen for å sette fokus på de utfordringer velferdsstaten står ovenfor med en høyrevridd politikk.

Hovedinnleder er Linn Herning fra organisasjonen For velferdsstaten
Paneldeltakere er ordfører i Narvik, Karen Margrethe Kuvaas, AP. Kirsti Bergstø, statssekretær, SV. Torstein Dahle, Rødt. Konferansen vil være åpent for alle og med mulighet for å stille spørsmål. Hva ønsker vi?


Hva mener organisasjonen For velferdsstaten:
Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Vi avviser undergraving, kommersialisering og markedsorientering av våre velferdsordninger. Vi aksepterer ikke at sosiale og økonomiske forskjeller øker, at nyfattigdom vokser fram og at stadig flere støtes ut av samfunn og arbeidsliv i et land som er rikere enn noen gang tidligere i historien!

For velferdsstaten krever at den politikken som føres, også bidrar til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller internasjonalt. Den markedsliberalistiske politikken må erstattes med en demokratisk velferdspolitikk som gir de enkelte land handlingsrom til å sikre grunnleggende goder som arbeid, vann, mat, utdanning og helsetjenester til hele befolkningen. Vi må motarbeide at internasjonale institusjoner og avtaler som for eksempel Det internasjonale pengefond, Verdensbanken, EU/EØS og Verdens handelsorganisasjon brukes til å tvinge fram privatisering og markedsorientering av velferdstjenester så vel i Norge som i andre land.

For velferdsstaten består av fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner. Nærmere 30 organisasjoner med over én million medlemmer er tilsluttet. Alliansen er opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet. Vi arbeider mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme - og for en sterk offentlig sektor.

Velferdsstaten
Velferdsstaten vokste fram som et resultat først og fremst av fag- og arbeiderbevegelsens kamp for å bedre sine livsvilkår. Gjennom offentlige fellesskapsordninger motvirkes markedets svakheter og tendens til å samle store verdier på få hender. Mange av våre velferdsordninger er etablert for å sikre økonomisk trygghet i situasjoner og faser av livet der lønna faller bort – slik som arbeidsløshetstrygd, sykelønn og pensjon. Andre deler av velferdsstaten skal bidra til å gi oss mest mulig lik tilgang til arbeid, utdanning, omsorg og helse. Mange av ordningene bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller – ikke minst når de blir finansiert gjennom et progressivt skattesystem.

Privatisering av velferden
Privatisering og konkurranseutsetting har blitt en del av norsk dagligtale. Høyresiden i norsk politikk ivrer for at stadig større deler av offentlig virksomhet skal over på private hender. Vi har sett at den utviklingen som begynte med omgjøring av kommunale renholdsoppgaver og statlige teletjenester til aksjeselskap, er på vei inn på områder som tradisjonelt har vært unntatt marked og profittjag: Offentlige omsorgs- og trygdetjenester, sykehusvesen og utdanning.
For velferdsstaten arbeider mot denne utviklingen. De mener private interesser står i motsetning til fellesskapsinteressene, og at internasjonal erfaring viser at der det offentlige slipper taket, der øker ulikhetene, klasseforskjellene og den rene sosiale nød. 
Gjennom brede allianser og mobilisering har privatisering og konkurranseutsetting blitt fyord i norsk debatt og de ideologiske holdningene i politikken synlige. Likevel, offensiven for konkurranseutsetting og privatisering tar mange veier.

Offentlig-privat Samarbeid
Offentlig-privat samarbeid er en måte å privatisere via bakveien. Å slippe private selskap, som driver for profitt inn i offentlig virksomhet, er som å legge et gjøkegg i et fuglerede. «OPS er bare en ny måte å privatisere på. Det er et tiltak for at private kapitalinteresser skal få melke de offentlige budsjetta» sa forbundsleder Jan Davidsen i Fagforbundet 17.08.04, Redaktør i Finansavisen Trygve Hegnar synes for en gangs skyld at Davidsen har et poeng. Dermed er OPS beskrevet.

Sykehus
Sykehusreformen ble forberedt og vedtatt i ekspressfart, og satt ut i livet fra 1.1. 2002. Sykehusene ble da organiserte som statlig eide foretak som i størst mulig grad skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper. Helsepersonellet produserer helsetjenester, pasientene er kunder. Sammen med flere andre lovendringer er det skapt et nytt marked for spesialisthelsetjenester i Norge. Med EUs påtenkte Direktiv om helsetjenester kan en slik trend forsterkes.
Markedsretting av sykehusene har resultert i krise etter krise. Samhandlingsreformen som den rødgrønne regjeringen la fram våren 2009 var et spinkelt forsøk på å redde helsesektoren ut av krisen og å avlede oppmerksomheten fra krisens årsaker. Men Samhandlingsreformen tar ikke avstand fra markedsreformene. Lokalsykehusene legges fortsatt ned eller omformes til en skygge av seg selv, med påfølgende utrygghet for lokalbefolkningen.
Noen av landene som tidlig privatiserte og markedsorienterte sin helsesektor ser nå at dette ikke går. Skottland reverserte markedsretting og tok sykehusene tilbake. Det finnes altså alternativer!

LO i Ofoten og Rødgrønt forum mener en debatt om disse alternativene den 6. april er viktige saker i kommunevalget 2011.

Wiggo Aanes, leder i LO i Ofoten, Jarle Teigen, AP, Anita Jensen Moen, styremedlem i LO Ofoten, Morten Qvam, Rødt, Trude Hoel, SV, Dagny Pettersen, Rødgrønt forum Narvik
Narvik, 24. mars 2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar