onsdag 23. mars 2011

Uttalelsen fra Senterpartiets landsmøte


Vedtatt resolusjon frå Senterpartiets landsmøte i Stjørdal 20. mars 2011:
Ja til samhandlingsreformen og fullverdige lokalsjukehus

Samhandlingsreformen er god senterpartipolitikk, med vekt på forebygging og helse- og omsorgstilbud nærmere der folk bor.
Dette innebærer en styrket kommunehelsetjeneste, både kompetansemessig og kapasitetsmessig. Innføring av samhandlingsreformen blir en av de største oppgavene som kommunene og spesialisthelsetjenesten vil stå overfor i årene framover. ”Rett behandling på rett nivå” stiller store krav til helsevesenet på alle nivå.
Etablering av lokalmedisinske sentre skal ikke erstatte dagens lokalsjukehus. Lokalsjukehus er en del av spesialisthelsetjenesten og tilbyr bl.a. kirurgisk og indremedisinsk behandling og beredskap på døgnbasis. Lokalmedisinske sentre skal være en del av kommunehelsetjenesten, og en arena for dagtilbud og polikliniske tjenester fra spesialisthelsetjenesten.

Det skal lønne seg å gi pasienten rett behandling på rett sted og til rett tid. Nasjonal helse- og omsorgsplan skal sikre helhetlig politisk prioritering. Antall eldre over 80 år øker med over 50 % fra 2015 til 2030. Derfor blir det svært viktig å gi pasienten rett behandling på lavest mulig nivå.

Senterpartiet går inn for følgende tiltak for å sette kommunene i stand til å utføre de nye oppgavene som samhandlingsreformen bringer:
• Oversikt over lokale helseutfordringer
• Kompetanseoppbygging innen forebyggende tjenester
• Oppfølging av personer i risikosonen
• Sikre utdanning og rekruttering av kvalifisert helsepersonell.
• Øke antallet fastleger og styrke deres rolle
• Styrke legevaktsordningen
• Mer tverrsektorielt folkehelsearbeid

En hovedutfordring blir å styrke kommunenes økonomi slik at de blir i stand til å utvikle tjenestene i tråd med Samhandlingsreformen. Nye oppgaver må fullfinansieres. Det må tydeliggjøres hvilke oppgaver kommunene får ansvaret for, og så må det være opp til kommunene å finne ut hvordan dette løses lokalt.

Senterpartiet legger til grunn at alle skal ha et likeverdig helsetilbud med nærhet til akutt - og fødetilbud, som en trygg ramme for bosetting og utvikling i hele landet. Nasjonal Helse- og Omsorgsplan(NHOP) må inneholde en klargjøring av hva et lokalsykehus som hovedregel skal inneholde. Lokalsykehusene skal sikres god breddekompetanse og som hovedregel ha følgende funksjoner på 24 timers basis, 7 dager i uka: Indremedisin, kirurgi, anestesi og støttefunksjoner innen røntgen og laboratorietjenester, samt et føde- og barseltilbud.
Det settes i gang en fullverdig evaluering av dagens lokalsykehus med kun indremedisinsk beredskap, herunder konsekvensene for rekruttering av fagpersonell, turnustjenesten og utdanningsstillingene.

Senterpartiet krever at Stortinget får seg forelagt en Nasjonal Sjukehusplan som rulleres omlag hvert fjerde år etter en høringsrunde på samme vis som behandling av Nasjonal Transportplan.

Helseforetaksmodellen har ikke fungert i praksis. Det viser den stadige debatten om nedleggelse av etablerte helsetjenester. Beslutninger om de viktigste endringene i sjukehusstruktur, akutt- og fødetilbud, må fattes av direkte folkevalgte organer. Slik kan befolkningen igjen ha innflytelse på sjukehusstrukturen i landet vårt.
Senterpartiet vil ha bort Helseforetaksmodellen som sjukehusene nå styres etter, og arbeide for at sjukehusene kommer inn under mer direkte folkevalgt styring. Senterpartiet vil derfor oppnevne et internt utvalg som skal utrede og konkretisere Senterpartiets krav til en ny styringsmodell. Utvalget skal utrede et alternativ til dagens foretaksmodell som legger til rette for politisk styring med utviklinga av sjukehustilbudet i landet vårt.

Det er en forutsetning at sjukehusstruktrukturen og oppgavene blir fullfinansiert.

• Les hele uttalelsen på Senterpartiets sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar