onsdag 23. mars 2011

Forslag til uttale på SVs landsstyremøte om demokratisk styring av sykehusene


DEMOKRATISK STYRING AV SYKEHUSENE

Forslagsstiller: SVs sentralstyre

Det er behov for en sterkere, demokratisk styring av sykehusene. Det er folk selv gjennom sine folkevalgte som skal ta de avgjørende beslutningene om innhold og organisering av helsetjenesten generelt og sykehusene spesielt. I dag er for mye av ansvaret og myndigheten delegert til foretakene.

SV var imot helseforetaksrefomen da den ble behandlet av Stortinget i 2001. Vår viktigste begrunnelse var at loven medførte en betydelig avpolitisering av sykehuspolitikken. Erfaringene etter 10 års virke har bekreftet dette. SVs partiprogram beskriver SVs primære syn på organiseringen av sykehusene.

Regjeringen har besluttet å evaluere fortaksloven med sikte på en styring av den folkevalgte styringen og forsterke den lokale og regionale forankringen.
I løpet av de siste årene har alle partier på Stortinget kritisert foretaksmodellen slik den fungerer i dag. Det mangler imidlertid oppslutning om et helhetlig alternativ. SV vil invitere til et nasjonalt kompromiss for sterkere demokratisk styring av sykehusene.

SV vil sikre:

1. Overordnet politisk styring
Det politiske styringen av den overordnede helsepolitikken må forsterkes.
En Nasjonal Helseplan skal behandles av Stortinget hvert fjerde år. Her må det tas beslutninger om
a. Hva slags medisinsk behandling skal det offentlige utføre/ikke utføre
b. Hvem/hva skal prioriteres
c. Kvalitetsmål- og standarder i helsepolitikken
d. Strukturen for sykehusene og andre deler av spesialisthelsetjenesten
Stortinget må i tillegg årlig motta rapportering om dette.

2. Fortsatt regionalt nivå
For å oppnå god ressursbruk og helhetlige løsninger er SV for en fortsatt regional organisering. Vi mener en regional forankring er avgjørende for å sikre nærhet til styring av viktige tjenester og avviser derfor forslag om sykehusdirektorat eller andre sentraliserte løsninger uten direkte folkevalgt kontroll.
Vi vil satse på å styrke den politiske styringen også på regionalt nivå, samt å styrke båndene til lokale folkevalgte og pasientorganisasjoner.

3. Sterkere lokale bånd i styrene
Den regionale og lokale forankringen skal styrkes ved at styresammensettingen i de regionale og lokale helseforetakene endres.
Statsråden skal utnevne et flertall av eller alle styrerepresentantene, inklusive styrelederen, blant kandidater som er foreslått fra fylkestingene. Det blir da et politisk flertall i styrene. Det skal legges vekt på å velge representanter som blir aktive deltagere i den lokale helsepolitiske debatten.
De lokale foretakene skal også ha et politisk flertall. Flertallet eller alle, inklusive styrelederen, skal utpekes blant kandidater som er foreslått av kommunene som ligger i foretakets ansvarsområde.
Styrene skal også styrkes med en representant for pasientorganisasjonene. Ansattes representasjon opprettholdes på dagens nivå.

4. Helse Sørøst må deles
SV mener at Helse Sørøst er blitt for stort. Foretaket dekker mer enn halve landets befolkning. Avstanden mellom den politiske ledelsen og virksomheten i det enkelte foretak er blitt for stor. Det bidrar også til en ubalanse i forhold til de øvrige regionale foretakene.
Følgende alternativer må vurderes:
- Deling av foretaket i to. Helse øst og helse sør.
- Deling av foretaket i tre. Helse øst, et foretak for Oslo og Helse sør.

5. Forsøk
Det iverksettes forsøk med mer desentralisert styring, blant annet gjennom et forsøk med direktevalg på enkelte medlemmer av styret i et lokalt foretak.

• Les forslaget på SV landsmøtesider ved å klikke her eller på overskrifte

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar