torsdag 31. mars 2011

Leserinnlegg: Tid, avstand og sykehus


Leserinnlegg på Vesterålen online (vol.no) av Gunnvald Lindset, Folkebevegelsen for lokalsykehusenes regionskontakt i Nord-Norge

NRK sendte en radioreportasje 28. mars som var laget av en journalist i NRK Sogn og Fjordane. Hensikten var å imøtegå sykehusaksjonistenes argumenter om at liv og helse vil stå i fare, eller gå tapt, ved sentralisering av fødetilbud og akuttberedskap.


NRK framlegger det de selv kaller "dokumentasjon" og "bevis" på at pasientene vil være trygge, selv om veien til sykehus med akuttberedskap og fødetilbud blir opptil 3,5 time. ”Dokumentasjonen” er bygd på følgende: Et intervju med fylkeslegen i Møre og Romsdal. Mangel på saker knyttet til avstand hos Helsetilsynet i syv fylker. Mangel på slike saker hos Pasientskadeordningen og tall fra Medisinsk Fødselsregister som viser at "bare" 11 barn er døde i ambulansefødsler de siste ni årene.

Bente Øien Hauge, koordinator for Folkebevegelsen for lokalsykehusene, ble intervjuet av NRK, men de brukte bare en eller to setninger av intervjuet for å illustrere aksjonistenes "feilaktige" påstander. Ingen av hennes innvendinger og motargumenter ble tatt med.

Premissene i NRKs innslag er misvisende. At man ikke har gode verktøy for systematisk å registrere skader eller tap av liv som skyldes økt reisevei etter sentralisering, betyr ikke at man kan fastslå at en slik sammenheng ikke finnes, slik NRK gjør. Det sier heller ingenting om framtidig risiko med lengre reisevei enn i dag.

Det er ikke uten grunn at "den gyldne timen" er et etablert begrep innen akuttmedisin. Når NRK skriver at ”Forkjemparane slurvar med fakta. Pasientar er trygge i ambulansane sjølv om avstanden til sjukehus blir lange, viser dokumentasjon”, da gjør NRK faktisk akkurat det samme som de beskylder oss for. Media har hatt mange oppslag om at lokal beredskap har reddet liv der tidsfaktoren har vært helt avgjørende. Da askeskyen fra Island stengte luftrommet, omtalte media lokalsykehus som reddet liv fordi de raskt kunne gjøre inngrep og stabilisere pasienter før videresending med ambulanse til større sykehus. Argumentet om at Helsetilsynet ikke har hatt saker der lang avstand er klagegrunn, er ikke holdbart. Helsetilsynet skal først og fremst behandle klager som gjelder helsepersonell og institusjoner, adferd, behandlingspraksis og rutiner - ikke forhold som f.eks. lang avstand til sykehus med akuttberedskap og fødetilbud. At fravær av saker hos Helsetilsynet skulle være "dokumentasjon på at pasientene er trygge ved økt reisevei" er rett og slett en logisk kortslutning. Det samme gjelder fravær av saker hos Norsk Pasientskadeerstatning knyttet til avstand.

En av Norges fremste fagpersoner innen akuttmedisin, Mads Gilbert ved UNN, hadde før jul en kronikk i Dagbladet som forteller en del om viktigheten av kort tid til sykehusbehandling i noen akutte situasjoner. Han skriver bl.a.:

”Imidlertid er det desentralisering, ikke sentralisering, av akuttfunksjoner som har vist seg å bedre overlevelse og behandlingsresultat når de vanligste tidskritiske tilstander oppstår.

Eksempler er primærbehandling og stabilisering av akutt livstruende sykdom i hjerne og hjerte som følge av blodpropp, alvorlige pustevansker og ulykker”. Og videre: ”I løpet av de siste ti åra har dette nøye planlagte og faglig omforente samspillet mellom primærhelsetjeneste, ambulansene, lokale akuttsykehus og UNN -Tromsø spart halvannen time i akuttfasen før oppstart med «Plumbo» (blodproppoppløsende midler - min anmerkning) og redusert dødelighet ved akutt hjerteinfarkt med om lag 30 prosent”.

NRKs journalist prøver med denne saken å skape et bilde av slurvete sykehusaksjonister som kommer med feilaktige påstander. At Bente Øien Hauge fra Folkebevegelsen ikke blir sitert på innvendinger og motargumenter, men blir brukt bare som en bekreftende stemme på aksjonistenes "feilaktige" påstander, bekrefter dette.

• Les saken på Vesterålen Online (vol.no) ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar