søndag 27. mars 2011

SV: Landsmøteuttalelse om sykehus


SVs landsmøte vedtok 27. mars 2011, mot to stemmer, følgende uttalelse om sykehus:

NEI TIL MARKEDSSTYRING I SYKEHUSENE


Foretaksorganiseringen av sykehusene fører til manglende demokratisk styring av sykehustilbudet til befolkningen. SV vil avvikle foretaksorganiseringen av sykehusene.

Et godt, sikkert og nært sykehustilbud er en avgjørende livsnerve for bosetting og arbeidsliv i deler av landet. Innbyggerne har rett på et likeverdig helsetilbud uavhengig av hvor man er bosatt. SV vil derfor forsvare lokalsykehusene.

For å nå målet om et likeverdig helsetilbud i hele landet trenger Norge en variert sykehusstruktur. Lokalsykehus med god breddekompetanse kan ta seg av vanlige sykdommer og skader, samt fødsler. Større og mer sentraliserte sjukehus må gi tilbud om avansert og spesialisert behandling.

Lokalsykehus skal ha døgnbehandling innen spesialisthelsetjenesten. Dette forutsetter at det er spesialister med den nødvendige breddekompetansen tilgjengelig på døgnbasis. Rimelig nærhet til sykehus med fødetilbud og kirurgisk akuttberedskap er god kvinne- og familiepolitikk.

Dagens styring av sykehusene fører til stor avstand mellom befolkning og de som styrer sykehusene. Beslutninger om sykehustilbudet blir tatt uten at lokalbefolkningen har mulighet til innflytelse.

Det er behov for en sterkere, demokratisk styring av sykehusene. Det er folk selv gjennom sine folkevalgte som skal ta de avgjørende beslutningene om innhold og organisering av helsetjenesten generelt, og sykehusene spesielt. SV vil legge sykehusene under offentlig forvaltning gjennom avvikling av foretaksorganiseringen, samt sikre et økonomistyringssystem som er tilpasset offentlig virksomhet.

SV er mot helseforetaksrefomen. Vår viktigste begrunnelse er at loven medfører en betydelig avpolitisering og markedsretting av sykehusdriften. Erfaringene etter 10 års virke har bekreftet dette. SV er derfor tilfreds med at vi har fått gjennomslag for å evaluere foretaksloven. Formålet er å styrke den folkevalgte styringen og å forsterke den lokale og regionale forankringen. På sikt må imidlertid sykehusene tilbake under offentlig forvaltning.

I en overgangsperiode må den politiske styringen av helsepolitikken forsterkes gjennom Nasjonal helse- og omsorgsplan. Denne skal behandles av Stortinget hvert fjerde år. Her må det tas beslutninger om
- Strukturen for sykehusene og andre deler av spesialisthelsetjenesten, inkludert en investeringsplan
- Hva slags medisinsk behandling skal det offentlige utføre
- Hvem og hva skal prioriteres
- Kvalitetsmål- og standarder

Landsmøtet ber sentralstyret iverksette en sykehusprosess i partiorganisasjonen. Denne skal konkretisere arbeidsprogrammets målsetning om en forvaltningsmodell for sykehusene. Videre bes sentralstyret tilrettelegge for vedtak i landsstyret om på kort sikt å få en forbedring av styringsmodellen for sykehusene. SV mener at spesialisthelsetjenesten fortsatt skal være organisert på flere nivå.

• Les saken på SVs landsmøtesider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar