torsdag 24. mars 2011

Pressemelding fra Helse Nord: Fortsatt desentralisert fødetilbud i Helse Nord


HELSE NORD Styret i Helse Nord vedtok torsdag 24. mars å opprettholde det desentraliserte fødetilbudet i landsdelen. Kvaliteten på tilbudet skal styrkes ved økt satsing på rekruttering av fødselsleger.

- For Nord-Norge er det viktig med en spesialisthelsetjeneste som yter alminnelige tjenester nært der folk bor. Vi skal gjøre det vi kan for å sikre et desentralisert fødselstilbud. Nå skal vi ytterligere intensivere arbeidet med å utdanne og rekruttere de fagfolkene vi trenger, sier Bjørn Kaldhol, styreleder i Helse Nord RHF.

Beslutningen innebærer at fødeavdelingene videreføres som nå. Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue med de seleksjonskriterier som gjelder for slike enheter. Kirurgisk akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt ved Nordlandssykehuset Lofoten.

Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste for gravide er ivaretatt. Det skal også etableres et regionalt fagråd i gynekologi og fødselshjelp.

Utdanning
For ytterligere å bedre kvaliteten og utvikle en desentralisert fødselsomsorg som holder over tid skal det utarbeides en regional tiltaksplan. Utdanning, rekruttering og stabilisering av fagfolk er de mest sentrale temaer.

- Rekrutteringen til dette fagfeltet er svak nasjonalt. Vi må ta lærdom av erfaringene fra rekrutteringsprosjektet i psykisk helsevern. Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø vil ha en svært viktig rolle for å utdanne nye spesialister til landsdelen, understreker Bjørn Kaldhol.

Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de tiltak som foreslås iverksatt. Før planen, med forslag til framtidig organisering av fødselsomsorgen i landsdelen behandles av styret i Helse Nord RHF, skal det gjennomføres en omfattende høringsrunde.

I Helse Nord er det kvinneklinikker i Tromsø og Bodø. Fødeavdelinger er det i Sandnessjøen, Mo i Rana, Stokmarknes, Narvik, Harstad, Hammerfest og Kirkenes. Jordmorstyrte fødestuer er det i Brønnøysund, Mosjøen, Gravdal, Lenvik, Nordreisa og Alta.
Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord – videre arbeid, endelig vedtak
Sakspapirene var ettersendt.

Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF viser til styresak 113-2010 Regional plan for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg i Helse Nord – konsekvenser av forslag til nasjonale kvalitetskrav, oppfølging av styresak 60-2009/3 og styresak 56-2010 og Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud - Kvalitetskrav til fødselsomsorgen.

2. Styret i Helse Nord RHF vil understreke nødvendigheten av at kvaliteten på tjenestene er i tråd med nasjonale faglige krav og ønskeligheten av å opprettholde en desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord.

3. For å sikre en kvalitet på tjenesten som er i tråd med veilederen og opprettholde en bærekraftig desentralisert fødselsomsorg ber styret i Helse Nord RHF adm. direktør om å utarbeide en regional tiltaksplan for å utvikle fødselsomsorgen. Utdanning, rekruttering og stabilisering av fagfolk er de mest sentrale temaer.

4. Handlingsplanen skal synliggjøre økonomiske og personellmessige konsekvenser av de tiltak som foreslås iverksatt. Før planen, med forslag til framtidig organisering av fødselsomsorgen i landsdelen behandles av styret i Helse Nord RHF, skal det gjennomføres en omfattende høringsrunde.

5. Styret i Helse Nord RHF vil særlig understreke utfordringen med rekruttering av spesialisert helsepersonell. I handlingsplanen må en særlig grundig vurdere framtidsperspektivene på dette området og hvilken betydning personellsituasjonen har for mulighetene for å oppfylle kravene til kvalitet i Helse Nords desentraliserte fødselsomsorg, og hvilke tiltak som kan settes i verk. Rekrutteringsprosjektet innen fødselshjelp og kvinnesykdommer blir her særlig viktig.

6. Nordlandssykehuset Lofoten videreføres som jordmorstyrt fødestue. Kirurgisk akuttberedskap/gynekolog i vakt skal kunne gjennomføre nødkeisersnitt, jfr. premissene i saksutredningen. Nordlandssykehuset HF bes om å følge dette opp.

7. Det etableres et fagråd i gynekologi og fødselshjelp. Rådet skal definere felles retningslinjer ved implementering av kvalitetskrav som trenger avklaring på overordnet behov (jfr. oversikt i saksbehandlingen) og være adm. direktørs rådgivende organ i spørsmål som er viktig for å sikre en god svangerskaps- og fødselsomsorg.

8. Helseforetakene skal i samarbeid med kommunene lage plan for å løse felles oppgaver, jfr. oversikt i saksbehandlingen.

9. Helseforetakene skal i samarbeid med kommuner lage avtaler som sikrer at følgetjeneste for gravide er ivaretatt. Avtalene skal bygge på forståelsen som er beskrevet i saksbehandlingen.

10. Et høringsnotat basert på denne styresaken sendes på bred høring. Styret ønsker innspill til den skisserte planen, før planarbeidet starter.


• Les saken på Helse Nords sider ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar