torsdag 10. februar 2011

Jordmor alene kan være farlig


AFTENPOSTEN Det er hovedfunnet i en rapport om fødsler som gikk galt, som Helsetilsynet er i ferd med å utarbeide.

I desember fastslo helsedirektør Lars E. Hanssen at av 101 fødselsskader i 2006-2008, derav 58 døde barn, kunne halvparten vært unngått dersom ting hadde fungert som de skulle på fødeinstitusjonen. Han varslet helseministeren om særlig risiko på små fødeavdelinger og fødestuer med gynekolog.

Et viktig funn i tilsynets nye materiale er at gynekologen tilkalles for sent av jordmor når ting begynner å bli risikabelt, og at det oppstår en ytterligere forsinkelse når gynekologen har hjemmevakt. Bare ved 38 prosent av fødslene der noe gikk galt, var gynekolog til stede. I 55 av de 101 tilfellene ble det påvist mangelfull overvåking av fosteret.
I nesten samtlige tilfeller var det kjent risiko på forhånd eller risiko som oppsto tidlig i fødselsforløpet. I 33 av sakene var jordmor alene med hovedansvaret. Dette er sannsynligvis et uttrykk for at jordmor ikke tilkaller lege i tide, mener helsedirektøren.

Usikre tall
De nye tallene er i seg selv ikke noe bevis for at små fødeavdelinger og forsterkede fødestuer er farligere steder å føde, medgir Hanssen. Bare én av de til sammen 101 fødselsskader stammer fra forsterket fødestue.

- Tallene gjelder alle fødeinstitusjoner, og tallene fra mindre fødeavdelinger er veldig små. Det er vanskelig å påvise risiko med tall fordi de aller fleste fødsler går bra, sier Hanssen.

Helsedirektøren vil foreløpig ikke offentliggjøre hvor fødselsskadene har skjedd, utover at det ved fødeavdelinger med under 1500 fødsler oftere forekommer forsinket forløsning. Først når materialet er ferdig bearbeidet i tilsynet, vil han offentliggjøre døds- og skadetall fordelt på type institusjon.
Tross usikre tall mener Hanssen han er på trygg grunn når han påpeker risiko ved forsterkede fødestuer. Tilsynet frykter at små institusjoner påtar seg risikofødsler som de etter kriteriene skulle sendt videre, og mener at få fødsler gir for lite trening.

Over evne?
Samtidig som Helsetilsynet vil ha færre og større fødeavdelinger med flere leger på vakt, har de lovprist rent jordmorstyrte fødestuer, der jordmødrene har ansvaret.

- På jordmorstyrte fødestuer er man strenge med seleksjonen. På de forsterkede fødestuene kan det noen ganger være uklart hvor en skal legge listen for seleksjon. Som følge av dette tillater man kanskje for mange risikofødsler. Det er derfor ikke gynekologen som utgjør faren, men at en fristes til å ta imot risikofødsler som man likevel ikke klarer å håndtere, sier Hanssen.

Ap tar politisk kontroll
Arbeiderpartiets sentralstyre svarer nå på ropet fra grasrota om økt politisk kontroll med sykehusene. Sentralstyret foreslår at det fremlegges en årlig melding om sykehusenes tilstand for Stortinget, at det innføres hyppigere foretaksmøter (eiermøter med statsråden), slik at regionale helseforetak kan styres strammere, og at endringer i antall helseforetak og opptaksområder heretter kun kan avgjøres i foretaksmøte.

Sentralstyret foreslår videre en evaluering av de regionale helseforetakene med særlig vekt på rolle, funksjon og oppgaver. I forslaget, som nå oversendes redaksjonskomiteen til Aps landsmøte, skal det også gis «tydelige politiske styringssignaler til de regionale foretakene gjennom statsbudsjettet, de årlige oppdragsdokumentene og foretaksmøter».

Lokale partilag har levert mer ytterliggående forslag, som avvikling av hele foretaksmodellen, av regionale foretak eller av hele stykkprisfinansieringen, samt at fylkestinget oppnevner styrerepresentanter til lokale foretak.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar