fredag 5. oktober 2007

Statsbudsjett 2008 er lagt frem - noen hovedtall

HER ER ØKNINGENE:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/Statsbudsjettet.html?id=449431
Styrket sykehusøkonomi: 1 790 millioner kroner
Fornyelse av sykehusbygg og -utstyr: 1 670 millioner kroner
Opptrappingsplanen for psykisk helse: 940 millioner kroner
Omsorgsplan 2015: 136 millioner kroner
Opptrappingsplan for rusfeltet : 100 millioner kroner
Forskning: 16 millioner kroner
Legemiddelinformasjon: 10 millioner kroner
Kompetanse i tannhelsetjenesten: 6 millioner kroner


FRA "A TIL Å OVERSIKT OVER HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTETS BUDSJETTFORSLAG"
(lenke til pdf-fil ligger på samme lenke som nevnt over):
• Sykehus: Økonomi
Ut over generell pris- og lønnsjustering av tilskudd, foreslår regjeringen å
styrke sykehusenes økonomi med 3,46 milliarder kroner sammenliknet
med saldert budsjettet for 2007, fordelt med 1,79 milliarder kroner til drift
og 1,67 milliarder kroner i økt basisbevilgning til gjenanskaffelse av bygg
og utstyr.

• Økte bevilgninger til drift
Økt bevilgning til drift med 1790 millioner kroner legger til rette for en
generell vekst i pasientbehandlingen med 1 1⁄2 psrosent på nasjonalt nivå
fra 2007 til 2008 (900 millioner kroner). Bevilgningsforslaget innebærer
videre at den tilleggsbevilgningen som ble vedtatt i 2007, jf. St.prp. nr. 44
(2006–2007), videreføres til 2008 med 700 millioner kroner og samme
regionvise fordeling. Det foreslås også satt av 190 millioner kroner for å
dekke opp for antatt høyere aktivitet i 2007 knyttet til innsatsstyrt
finansiering og poliklinisk behandling.

Økte tilskudd gjennom opptrappingsplan for rusfeltet (46 millioner kroner)
og opptrappingsplanen for psykisk helse (392 millioner kroner) kommer i
tillegg.

• Investeringer
Etter sykehusreformen har bevilgningene til de regionale helseforetakene
ikke tatt tilstrekkelig høyde for kostnadene ved gjenanskaffelse og
vedlikehold av bygninger og utstyr. I St. prp. nr. 1 (2006-2007) varslet
regjeringen derfor et betydelig løft ved å trappe opp bevilgningene til
gjenanskaffelse og vedlikehold av sykehusenes bygg og utstyr med til
sammen 1 milliarder 2007 kroner over årene 2008 til 2010. I dette
budsjettet foreslår regjeringen både å øke dette beløpet til 1,67 milliarder
kroner og bevilge hele beløpet i 2008.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar