tirsdag 29. juni 2010

Sykepleierforbundet: Helsedebatten sporer av


DAGENS MEDISIN 22-06-2010 Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen har startet en viktig debatt om prioriteringer i helsetjenesten. Debatten har dessverre sporet noe av, mener Sykepleierforbundets leder.

Innlegg av Lisbeth Normann, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund

Jeg mener debatten om fremtidige satsinger og prioriteringer i helsetjenesten inneholder langt flere elementer enn det helsedirektøren skisserer, knyttet til innovasjon, teknologi og økonomi.

Vi lever godt med kostnadene
De fleste av oss er enige om at vi har et rimelig godt helsetilbud i Norge. Pasientundersøkelser viser at vi stort sett leverer tjenester av god kvalitet til befolkningen. Samtidig ligger den norske helsetjenesten kostnadsmessig omtrent midt på treet blant OECD-landene, med 8,9 prosent av BNP. Tatt i betraktning OECDs og vår egen vurdering av norsk økonomi, både på makro- og mikroplan, er dagens kostnadsnivå i helsetjenesten noe vi lever meget godt med.

Samtidig trekker helsedirektør Bjørn-Inge Larsen frem den eksplosive kostnadsveksten i helsetjenesten de siste årene. Han beskriver et behov for å foreta prioriteringer i fremtidens helsetjeneste, som et middel til å få bukt med denne kostnadsveksten.

Helsedirektøren overser noen perspektiver
Det er likevel er noen perspektiver helsedirektøren overser. I denne debatten har det vært fokus på at nye teknologiske behandlingsmuligheter vil øke kostnadene i helsetjenesten. Larsen refererer blant annet til ny teknologi som er langt dyrere, uten å ha en tilsvarende økning i effekt, og at det derfor ofte er bedre å vente med å ta i bruk denne.

Det som ikke kommer frem er at det finnes teknologi som kunne vært kostnadsbesparende for helsetjenesten, men som ikke er tatt i bruk. Nærliggende eksempler er elektronisk samhandling og bruk av teknologi innenfor helse- og omsorgstjenesten i kommunene. Det dreier seg om både administrativ teknologi, velferdsteknologi og telemedisin.

Norge er en sinke på å ta i bruk teknologi som kan bidra til å redusere kostnadene. En kan spørre seg hvorfor myndighetene har så liten vilje til å satse på dette. Vi har ett av verdens beste forsknings- og utviklingssentre innen telemedisin i Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Senteret er også rådgivende organ for WHO.

Kommunene vil ta i bruk innovativ teknologi
Samtidig ønsker kommunene å ta i bruk ny innovativ teknologi innenfor helsetjenesten, som for eksempel smarthusteknologi, kommunikasjonsløsninger, ulike typer kroppssensorer, sporingsteknologi og mye mer. Kommunene ser mulighetene i dette, både i forhold til å gi pasientene et bedre og mer selvstendig liv, og i forhold til å spare i kommunebudsjettene. Ifølge Teknologirådet gir også pasientene klare tilbakemeldinger om at dette er tjenester og løsninger de ønsker.

Slik sett burde forholdene ligge godt til rette for å innføre teknologien. Det er et stort engasjement for igangsetting av dette, både fra pasienter og pårørende, fra helsepersonell og fra kommunene og helseinstitusjonene, både i forhold til kvalitet i tjenesten, arbeidsmiljø og effektivisering. Det er imidlertid ingen nasjonal styring på området, og det er heller ikke avsatt sentrale midler som muliggjør en realisering av dette.

Etikken viktigere enn økonomi
På den ene siden er det et definert mål i norsk helsepolitikk å få mer helse ut av hver krone. Da vil introduksjon av kostnadsbesparende teknologi være en naturlig vei å gå. Langt viktigere er imidlertid den etiske siden av diskusjonen.

Ny teknologi kan bidra til å gi pasientene større trygghet og sikkerhet, og samtidig gjøre dem mindre avhengige av hjelp fra andre. Dette krever imidlertid at myndighetene tar et krafttak som bidrar til at teknologien som finnes kan tas i bruk. Noe annet vil være uetisk!

Debatten må ha et bredt utgangspunkt
En konstruktiv tilnærming til en diskusjon omkring prioriteringer av morgendagens helsetjeneste må ha et bredt utgangspunkt. Det går ikke på opp- og nedprioritering av enkelte pasientgrupper, men på hvordan vi best mulig kan organisere helsetjenesten, basert på hvilke mål vi har, hvilke virkemidler vi har til rådighet, og hvilken pris vi er villig til å betale.

• Les Normanns innlegg i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar