søndag 20. juni 2010

Uttalelse om helseforetakenes strategiplaner

Landssamlingen i Folkebevegelsen for lokalsykehusene konstaterer at strategiarbeidet som utformer framtidas spesialisthelsetjeneste i de fire helseregionene har mange felles trekk, som mangel på demokrati og reelle konsekvensutredninger.

• Strategiarbeidet styres av helsebyråkrater som på forhånd har satt seg klare mål om å sentralisere akuttberedskap og fødetilbud - som f.eks. styrevedtaket i Helse Førde som vil rasere sykehusene i Lærdal og Nordfjordeid
• Vi opplever at faglige innvendinger blir ignorert av helsebyråkrater. Helsepersonell blir presset til taushet og må godta løsninger de opplever som dårligere for pasientene.
• Høringsprosessene legges opp slik at de skal nå disse målene gjennom bl.a. å unnlate å gjennomføre konsekvensutredning av forslagene før vedtakene er gjort - som f.eks. når Helse Midt-Norge foreslår å halvere antall fødesteder og ha færre akuttsykehus i regionen
• Høringer av helseforetakenes strategier er i stor grad et spill for galleriet og fører folk bak lyset. Det lages rapporter som misbrukes for å få sentralisert sykehusfunksjoner. Eksempel: Forslaget fra Helse Nord om etablering av ulike intensivnivå og traume¬behandling i utvalgte sykehus som ikke var i samsvar med strategi for lokalsykehus.
• Folkelige protester og folkevalgte organer overkjøres – demokratiet er avskaffet. Eksempel på dette er styrevedtaket i Oslo Universitetssykehus om å legge ned Aker sykehus til tross for 40 000 underskrifter fra befolkningen og et enstemmig bystyrevedtak mot nedleggingen.
• Når sentrale politikere blir presset til å komme med forsikringer og løfter for å roe ned befolkningen, blir helsebyråkratene enkelte ganger tvunget til midlertidig retrett. Vi etterlyser det overordnede politiske ansvaret.

Sykehusaksjonenes situasjonsbeskrivelse på Folkebevegelsens landssamling i juni viser at lokal¬sykehus og funksjoner nedbygges i stor stil uten en samlet konsekvensutredning og uten politisk behandling. Vi opplever at helseforetaksreformen har tatt sykehusene fra befolkningen, fjernet folkevalgt makt og lagt makten i hendene på et forvokst helsebyråkrati. Det som skjer er et brudd på Soria-Moria erklæringen, og derfor handler dette også om troverdigheten til den rødgrønne regjeringens sykehuspolitikk.

I en rapport laget på oppdrag fra Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL), påvises det at begrepet ”lokalsykehus” er i ferd med å bli fjernet av departementet. I stedet omtales "distriktsmedisinske sentre" og "offentlige og private sykehus". Utviklingen er overlatt til styrene og administrasjonen i de regionale og lokale helseforetakene. Regjeringen og Stortinget trekkes sjelden inn i prosessene.
Folkebevegelsen oppstod i 2003 som et uttrykk for den felles kampen som folk rundt omkring i landet førte da den første runden med sentraliseringsforslag kom. Vi vil fortsatt stå skulder ved skulder med sykehusaksjoner og folk som kjemper for å opprettholde lokalsykehusene sine med et trygt og godt helsetilbud. Mer enn noen gang tidligere trengs det et opprør på grasrota som kan få sykehusene tilbake til folkevalgt styring og sikre en desentralisert sykehusstruktur.


Uttalelse enstemmig vedtatt på landssamling i Oslo 20. juni 2010

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar