onsdag 25. august 2010

Utstrakt ambulering er gravlagt


DAGENS MEDISIN Legene ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal ha ett hovedarbeidssted. Det blir dermed ikke fritt frem for arbeidsgiver å bestemme hvor legene skal jobbe til enhver tid.

Sykehusoppgjøret: Viseadministrerende direktør og forhandlingsleder Anne-Kari Bratten i Spekter uttalte før sommeren til Dagens Medisin at sykehusfusjonene og samhandlingsreformen har gjort det nødvendig med større arbeidsgiverstyring.

Spekter ville derfor fjerne hele bestemmelsen som regulerer ambulerende tjeneste. Punktet om tjenestested har også stått sentralt i dette oppgjøret, og innledningsvis tok arbeidsgiverorganisasjonen også til orde for at det skulle være opp til arbeidsgiver å bestemme hvor legene skal jobbe innenfor helseforetaket.

Forhandlet parallelt
En slik måte å angripe dette spørsmålet på er i praksis gravlagt som følge av den nye sentrale avtalen, som ble inngått noen dager etter at partene ved OUS i en protokoll ble enige om hvordan legenes tjenestested skal defineres i overenskomstens del B.

Disse forhandlingene ved OUS foregikk parallelt med, og ble sett i sammenheng med de sentrale forhandlingene. Ikke minst for Legeforeningen var det viktig å klargjøre spørsmålet om tjenestested i det fusjonerte sykehuset, før man for alvor gikk videre i de sentrale forhandlingene.

Sentralt ble det avtalt å kartlegge legers og arbeidsgivers behov i forhold til arbeidssted , og i regionene Helse-Nord og Helse Midt-Norge skal prosjektgrupper arbeide videre med problemstillingen. Det er ikke usannsynlig at den lokale protokollen ved OUS om tjenestested vil kunne få betydning også for leger andre steder.

Så vidt Dagens Medisin vet, er det ennå ikke formelt signert en avtale om dette, og i slike forhandlinger er som kjent ingen ting banket før avtalen er i boks.

Utelukker ikke en viss mobilitet
Etter å ha fått bistand sentralt fra, slår de lokale partene ved Oslo-sykehuset fast i en forhandlingsprotokoll om definisjon av tjenestested, at arbeidstaker skal ha en forutsigbarhet i arbeidsforholdet – og at det skal defineres ett hovedarbeidssted innenfor det fusjonerte helseforetaket som skal ivareta legenes behov for arbeidsmiljø og fagmiljø.

Alle enheter innenfor OUS defineres som tjenestested, noe som innebærer at det bare unntaksvis skal være slik at enkeltleger skal ha mer enn ett arbeidssted. Dette utelukker ikke at det av hensyn til spesialistutdanningen og pasientforløpet kan være aktuelt med en viss mobilitet. Det kan også være nødvendig med en viss mobilitet for noen fag i forbindelse med den pågående omstillingsprosessen fra tre organisatorisk separate sykehus til ett felles.

Partene understreker at arbeidsgiver skal påse at kravene til mobilitet ikke går lengre enn det som er nødvendig for å ivareta dette og hensynet til sykehusets drift. Hovedarbeidssted kan også endres, dersom det er nødvendig som følge av disse kriteriene.

Drøftes med tillitsvalgte
Ordningen med tjenestested skal drøftes med tillitsvalgte på klinikknivå i god tid før den settes i verk. Det skal da tas hensyn til at den enkelte lege har en forutsigbarhet i arbeidssituasjonen. Det skal også tas hensyn til legenes sosiale og helsemessige forhold.

Tjenesten skal fremgå av tjenesteplanen, og legenes vaktplan skal som en hoveregel knyttes til hovedarbeidsstedet, ifølge protokollen.

Forhandlingene fortsetter lokalt
Forhandlingene mellom Legeforeningen og Spekter fortsetter nå med lokale forhandlinger, både ved Oslo universitetssykehus og i andre foretak. Det vil også bli forhandlet om overlegenes lønn.

• Les denne og andre saker i Dagens Medisin ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar