onsdag 12. januar 2011

EVALUER SYKEHUSREFORMEN! Fremtidens helsetjeneste - høringssvar fra Aust-Agder Ap


Evaluer sykehusreformen!

Aust-Agder Arbeiderparti er skuffet over at departementet uten videre slår fast at foretaksmodellen skal videreføres. Vi ser med stor bekymring på dette og mener at man i det minste må iverksette en bred og grundig evaluering av hele sykehusreformen, inkludert finansiering, regnskapsprinsipper, styringsmodell og struktur før en konkluderer så bastant.

Aust-Agder Arbeiderparti er glade for at det brukes mye ressurser på likeverdig sykehustilbud til alle, men vi ser at konfliktnivået rund fordeling og struktur er økende og vi er kritiske til de bedriftsøkonomiske prinsippene sykehusene styres etter.

Vi er også sterkt kritiske til behovet for, og funksjonen til, de regionale helseforetakene generelt og giganten Helse Sør-Øst spesielt. Denne organiseringen bidrar til økt byråkrati og mange muligheter for interne konflikter, interessemotsetninger og rolleblanding.

Aust-Agder Arbeiderparti ser behovet for økt spesialisering på enkelte områder og ser at dette i mange tilfeller medfører sentralisering av tilbud. Det kan imidlertid også se ut som om dette misbrukes i noen grad for å få til sentralisering av andre grunner. Dette vil kunne utarme sykehustilbudene, spesielt i distriktene og er kime til konflikter og folks følelse av utrygghet. Ved sentralisering av spesialisttjenester er det viktig å få til en balansert fordeling mellom nærliggende sykehus og opprettholde et fullverdig døgnbasert akuttilbud så nært folk som overhodet mulig.

Aust-Agder Arbeiderparti forventer en grundig evaluering av sykehusreformen som vil medføre betydelige endringer. Vi vil i den sammenheng foreslå:

- De regionale foretakene vurderes nedlagt
- Foretaksmodellen avvikles og erstattes av en forvaltningsmodell
- Sørge for gode akutt-tilbud over hele landet
- Stoppe veksten i helsebyråkratiet
- Styrke lokal-regional og statlig folkevalgt styring


12. januar 2011 23:42

• Les høringssvaret fra Aust-Agder Arbeiderparti ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar