tirsdag 4. januar 2011

Ullevål: Frykter liv kan gå tapt på fødeavdelingen


AFTENPOSTEN Personalet opplever å miste kontrollen, og får ikke tatt seg av fødende på en forsvarlig måte. Nå er Arbeidstilsynet koblet inn.

«Det mest frustrerende er at vi ikke har beredskap til akutte situasjoner, og går i frykt for at liv kan gå tapt på grunn av manglende personale.»
Dette er utdrag fra brevet til Arbeidstilsynet fra de fire verneombudene ved fødeavdeling A og B på Ullevål Universitetssykehus. Henvendelsen, som Aftenposten.no har fått tilgang til, ble sendt 9. desember.

Mandag ettermiddag satt verneombudene i møte med Arbeidstilsynet, der de ba om råd og hjelp til videre håndtering av saken.
Diskutér saken nederst i denne artikkelen.

Møte med Arbeidstilsynet
Avdelingsleder Pål H.Lind i Arbeidstilsynet i Oslo opplyser til Aftenposten.no at saken skal tas opp med sykehusledelsen i et møte fredag.
- Det kan bli aktuelt å føre tilsyn, men det blir først avgjort etter fredagens møte, sier han.
- Vi står inne for alt innholdet i henvendelsen til Arbeidstilsynet, og kan bekrefte at bemanningssituasjonen fortsatt er et aktuelt tema, sier verneombud Åse Paulsen til Aftenposten.no.
Hun opplyser at de nå jobber sammen med sykehusledelsen for å ordne opp i situasjonen, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Her kan du lese hele kommentaren fra klinikkleder Terje Rootwelt ved Kvinne- og barneklinikken og avdelingsleder Thomas Åbyholm ved fødeavdelingen.

Allerede «marginal bemanning»
Verneombudene beskriver en dramatisk situasjon som oppsto etter omorganiseringen av fødeavdelingen i oktober. Da åpnet et nytt fødemottak, og flere jordmødre ble omplassert.
Konsekvensen var at jordmor-bemanningen på Fødeavdeling A og B på kveld- og nattestid ble redusert med 20 prosent, fra fem til fire. Ledelsen ble på forhånd varslet om at dette ikke ville fungere ettersom det allerede var «marginal bemanning» på denne tiden av døgnet.

Svaret fra ledelsen var at de hadde regnet på det, og funnet ut at de ansatte «ville få det roligere» etter åpningen av det nye fødemottaket. I tillegg var det ikke økonomi til å ansette flere personer.

«Vi har nå 7 uker med ny drift bak oss og opplever forholdene som kritikkverdige og uholdbare for pasientene og personalet. Vi har for få hender til å makte å håndtere den store, økende strømmen av fødende kvinner», heter det videre i skrivet til Arbeidstilsynet.

Mister kontrollen
Verneombudene, tillitsvalgte og øvrige ansatte ved avdelingen skal ha skrevet bekymringsmeldinger og avviksmeldinger til ledelsen, som har hatt flere møter om situasjonen. Der er det uttrykt forståelse for de ansattes frustrasjon, men likevel har ikke bemanningen økt.

«Dette sliter enormt på personalet. Vi opplever å miste kontrollen, og får ikke tatt oss av den fødende kvinnen og det ufødte liv på en faglig forsvarlig måte. Vi får heller ikke spisepauser og nødvendig tid til dokumentasjon», skriver verneombudene til Arbeidstilsynet.

Mener driften er forsvarlig
Klinikkleder Terje Rootwelt ved Kvinne- og barneklinikken og avdelingsleder Thomas Åbyholm på fødeavdelingen opplyser til Aftenposten.no at de er kjent med kritikken.

Les ledelsens kommentar her.

De presiserer imidlertid at antall ansatte på fødeavdelingen faktisk har økt etter omorganiseringen i oktober.
- Situasjonen har vært slik siden det nye føde- og gynekologiske mottaket ble åpnet i oktober 2010. Da ble en del av oppgavene på Føde A og B flyttet til mottaket, og noe av personellet ble flyttet med. Faktisk er bemanningen på fødeavdelingen totalt sett noe økt i forbindelse med denne omleggingen, skriver de i en e-post.

Rootwelt og Åbyholm mener driften er forsvarlig slik det er nå. De er også klar på at ansatte, verneombud og tillitsvalgte hele tiden har vært delaktig i prosessen rundt omorganiseringen av fødeavdelingen, men forstår at noen er uenige i endringene.
- Ledelsen er i kontinuerlig dialog med de involverte om hvordan vi sammen kan løse de utfordringene vi står overfor.

• Les saken i Aftenposten ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar