torsdag 13. januar 2011

KVALITET PÅ LOKALSYKEHUS Fremtidens helsetjeneste - høringssvar fra overlege Gernot Ernst, Kongsberg sykehus


Kvalitet på lokalsykehus

Gernot Ernst


Når man går gjennom internasjonale forskningsrapporter som ser på relasjon mellom antall pasienter og kvalitet, så kan man trekke en rekke konklusjoner:

1) De fleste undersøkelser er registerstudier. Oftest brukt som kvalitetsindikator er dødelighet (mortalitet), fulgt av innlegelsestid. Pasienttilfredshet, samarbeid mellom forskjellige linjer, poliklinisk oppfølging, mestring, pasientinformasjon ol. spiller en mindre rolle i internasjonal dokumenter forskning.

2) Gjennomgående er større sykehus smalet sett bedre. Men når man leser studiene nøye, så ser man oftest to viktige detaljer: a) forfattere beskriver gang på gang at noen mindre sykehus scorer bedre enn noen større sykehus b) forskjellen i mortalitet er ofte statistisk signifikant, men marginal. Når vi bruker istedenfor absolutte risikotall og “Number needed to treat” (NNT) så er vi ofte i et område hvor man måtte overflytte 2000-10000 pasienter til et større sykehus for å unngå ulemper for én pasient. (sist for eksempel i: Ross JS et al: Hospital volume and 30-day mortality for three common medical conditions. N Engl J Med. 2010;362:1110-1118)

3) Det finnes sjelden dyptgående analyser hvor forskjellene kommer av, men noe kan tyde på at mindre mengdetrening kan kompenseres med systematiske øvelser/ simulasjoner av hele teamet, gode prosedyrer og et strukturert videreutdanningsprogram for leger i mindre sykehus (f.eks. nylig i: Clark W, et al: Surgery residency training programmes have greater impact on outcomes after pancreaticoduodenectomy than hospital volume or surgeon frequency. HPB (Oxford). 201);12:68-72.

4) Slike konsekvenser finnes allerede i forslaget fra helsedirektoratet “Rapport – Et trygt fødetilbud. Forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner” hvor man foreslår at simulasjon og strukturert videreutdanning kan sikre god kvalitet også i mindre fødeavdelinger.

5) Når det kreves i høringsnotatet at det skal gjelde samme kvalitetskrav for lokalsykehus som for større sykehus, så må man nødig inkludere kvalitetskrav hvor tradisjonell lokale sykehus står sterkere, f.eks. pasienttilfredshet, kommunikasjon og samarbeid med fastlegen og kommunal omsorg, bakterieresistenser ol. Når man fokuserer kun på de “klassiske” indikatorer oppstår en klar skjevhet til fordel av større sykehus

Konklusjon: Det finnes evidens for at mindre sykehus kan ha samme kvalitet som større sykehus, men dette krever gode trenings og videreutdanningsprogrammer og det koster også (noe) penger. Faglig sett kan man opprettholde lokalsykehus, men det må finnes politisk vilje for det og det er til syvende og sist en demokratisk avgjørelse.

13. januar 2011 10:02

• Les Gernot Ernsts høringssvar ved å klikke her eller på overskriften

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar