onsdag 19. januar 2011

Høyere dødelighet ved jordmorstyrte lavrisikofødsler i Nederland


TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LEGEFORENING, 7. JANUAR 2011
AV J FREDERIK FRØEN, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nederlandsk fødselshjelp rystes av en studie som viser mer enn doblet fødselsrelatert dødelighet ved jordmorstyrt lavrisikofødsel.

Studier fra Nederland med unike 33% hjemmefødsler har rapportert at jordmorstyrt lavrisikofødsel i nærhet av fødeavdeling er trygt (1). Men Nederland har klart høyere perinatal dødelighet enn nabolandene, og i en ny artikkel har man nå vurdert fødselshjelpens rolle (2). I en kohort på 37 735 terminfødsler uten misdannelser hos barnet ble fødsler som startet som en jordmorstyrt lavrisikofødsel (49,5%) sammenliknet med fødsler med risikofaktorer som startet i fødeavdeling med fødselslege (50,2%).

Mot forventning fant man en doblet risiko for perinatal død av fødselsrelaterte årsaker (n = 36) blant fødsler som startet som en jordmorstyrt lavrisikofødsel (RR 2,3, 95% KI 1,1–4,8). For lavrisikofødsler overført til fødselslege under fødsel var risikoen nær firedoblet (RR 3,7, 95% KI 1,6–8,5), med risiko for innleggelse i intensivavdeling (RR 2,5, 95% KI 1,9–3,4).

Få uker før fant man i en stor metaanalyse tredoblet neonatal dødelighet blant barn uten misdannelser ved hjemmefødsel (3). Studiene har skapt heftig debatt. Undersøkelsene har en størrelse til å studere dødelighet som man ikke har hatt ved norske studier av hjemmefødsler og fødestuer, men Norge har annen geografi og henvisningspraksis. Løsningene som fremheves i Nederland om viktigheten av bedre kollegabasert læring, kommunikasjon og samhandling mellom helsepersonell, kan likevel være like viktige i Norge.

Litteratur
1.
de Jonge A, van der Goes BY, Ravelli AC et al. Perinatal mortality and morbidity in a nationwide cohort of 529,688 low-risk planned home and hospital births. BJOG 2009; 116: 1177–84.

2.
Evers AC, Brouwers HA, Hukkelhoven CW et al. Perinatal mortality and severe morbidity in low and high risk term pregnancies in the Netherlands: prospective cohort study. BMJ 2010; 341: c5639.

3.
Wax JR, Lucas FL, Lamont M et al. Maternal and newborn outcomes in planned home birth vs planned hospital births: a metaanalysis. Am J Obstet Gynecol 2010; 203: 243.e1–8.


• Klikk her eller på overskriften for å lese saken i Tidsskrift for den norske legeforening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar